Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Maggie má plán - 55 %

Maggie má plán - 55 %

Maggie3
Maggie3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantický pří­běh fun­gu­je v kaž­dé době a výjim­kou není ani sou­čas­ná moder­ní doba, kdy jsou ženy sebe­vě­do­mé a doká­žou vyře­šit kaž­dý pro­blém stej­ně dob­ře jako kte­rý­ko­liv muž. Ale exis­tu­je situ­a­ce, kdy si žena musí při­znat, že muže po urči­tou dobu potře­bu­je. Může to být chví­le a může to být i něko­lik let. A prá­vě to je výcho­zí záplet­ka fil­mu Maggie má plán, kde se hlav­ní hrdin­ka musí popa­so­vat s vlast­ní­mi plá­ny i rea­li­tou běž­né­ho živo­ta.

Maggie1Režisérka Rebecca Miller nato­či­la film pod­le své­ho scé­ná­ře a vsa­di­la na něko­lik méně zná­mých her­ců dopl­ně­né o zku­še­nou herec­kou dvo­ji­ci Julianne Moore a Ethan Hawke. Hlavní posta­vu eman­ci­po­va­né Maggie hra­je Greta Gerwig. V čás­ti, kdy si plá­nu­je své těho­ten­ství, je rázná, upo­ví­da­ná a posta­va vyzní­vá znač­ně povrch­ně. Také jedi­ná milost­ná scé­na je v jejím podá­ní bez emo­cí a váš­ně. Přesto půso­bí hereč­ka pří­jem­ným dojmem a se svou fil­mo­vou dcer­kou doká­za­la vytvo­řit pře­svěd­či­vou dvo­ji­ci. Méně pře­svěd­či­vě už vyzní­vá posta­va kama­rá­da Tonyho, kte­ré­ho hra­je Bill Hadera. Ať se sna­ží sebe­víc, neda­ří se mu vykouz­lit sym­pa­tic­ké­ho hrdi­nu. Rebecca Miller se nej­spíš v téhle roli sna­ži­la zku­mu­lo­vat všech­ny schop­nos­ti a moud­ra, kte­ré může posluš­ný man­žel před­sta­vo­vat. A dal­ší muž na scé­ně je ješ­tě méně akč­ní. Je to Guy, kte­rý má sice jas­nou před­sta­vu o své prá­ci, ale s žena­mi to zřej­mě vůbec neu­mí. Pro tuhle roli dob­ro­sr­deč­né­ho styd­lí­na si vybra­la reži­sér­ka aus­tral­ské­ho her­ce Travise Fimmela. Tenhle pohled­ný a chla­pec­ky vypa­da­jí­cí herec se vět­ši­nou scho­vá­vá za svůj plno­vous a pra­cov­ní oble­ček s ple­te­nou čap­kou. I tak je zají­ma­vým herec­kým zpes­t­ře­ním a není divu, že mu autor­ka fil­mu věno­va­la posled­ní záběr kame­ry.

Roli hlav­ní muž­ské posta­vy hra­je Ethan Hawke, kte­rý kro­mě drs­ných mužů doká­že i veli­ce civil­ně hrát, jak doká­zal ve fil­mu Chlapectví. Tentokrát nabí­zí vari­an­tu sebestřed­né­ho spi­so­va­te­le, kte­rý potře­bu­je ved­le sebe ženu sebe­jis­tou i pro­fes­ně zdat­nou. Herec stří­dá civil­ní polo­hy s leh­kou nad­sáz­kou a nená­pad­ně dodá­vá své posta­vě své cha­risma. Herecky mu to ladí pře­de­vším ve scé­nách s Julianne Moore, kte­rá hra­je jeho býva­lou ženy Georgette. Pro tuto hereč­ku byla role ambi­ci­óz­ní pro­fe­sor­ky a mat­ky dvou dětí snad­ným úko­lem. Její posta­va balan­cu­je na hra­ně kari­ka­tu­ry, ale dodá­vá jí nad­hled i špet­ku při­ro­ze­né­ho šar­mu.

Maggie2Celkový dojem z fil­mu je roz­po­ru­pl­ný. Na jed­né stra­vě půso­bí hlav­ní hrdin­ka i její přá­te­le doce­la sym­pa­tic­ky a nabí­ze­jí jed­no­du­chý pří­běh s mír­ně roman­tic­kým náde­chem a nená­roč­ným humo­rem. Na dru­hé stra­ně kom­pli­ku­je posta­vám život text, kte­rý veli­ce vzdá­le­ně při­po­mí­ná dia­lo­gy ze star­ších fil­mů Woodyho Allena. Ale podo­ba je oprav­du hod­ně vzdá­le­ná a v pří­pa­dě fil­mu Maggie má plán se žád­né myš­len­ko­vé orgie neko­na­jí.

Kameraman Sam Levy fil­mu nijak nepo­mohl a je znát, že nasvět­le­ní scén mu dělá potí­že.  Jedině při natá­če­ní mejda­nu v hor­ské cha­tě se mu poda­ři­lo zachy­tit atmo­sfé­ru, ale to byla nej­spíš náho­da. Na ame­ric­kou pro­duk­ci půso­bí výpra­va i kos­týmy veli­ce civil­ně a scé­ny jsou nato­če­né bez oká­za­lých efek­tů a reklam­ních zábě­rů.

Film je nená­roč­nou podí­va­nou pro ženy jaké­ho­ko­liv věku, kte­ré si chtě­jí odpo­či­nout při roman­tic­ky ladě­né­ho pří­bě­hu ze živo­ta sou­čas­né mla­dé ženy.


Podívejte se na hodnocení Maggie má plán na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25171 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71909 KB. | 21.07.2024 - 01:03:35