Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sousedi 2 | Neighbors 2: Sorority Rising [40%]

Sousedi 2 | Neighbors 2: Sorority Rising [40%]

rp 2467 D029 00093 CROP.jpg
rp 2467 D029 00093 CROP.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Před dvě­ma lety se i do čes­kých kin dosta­la nená­pad­ná kome­die Sousedi od Nicholase Stollera, kte­rá těži­la pře­de­vším ze zají­ma­vé pre­mi­sy a hru­bozrn­né­ho humo­ru. Vzhledem k tomu, že nako­nec v kinech posbí­ra­la doce­la zají­ma­vé výděl­ky, zapo­ča­ly pří­pra­vy pokra­čo­vá­ní, kte­ré tenhle týden vstu­pu­je do čes­kých a slo­ven­ských kin. Stojí za to vyra­zit do kina na tuhle let­ní kome­dii, nebo se jed­ná jen o mar­nou sna­hu vyždí­mat to, co se jed­nič­ce nepo­ved­lo?

Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) plá­nu­jí vel­kou život­ní změ­nu. Poté, co se dozví, že čeka­jí dru­hé­ho potom­ka, se roz­hod­nou pře­stě­ho­vat do vět­ší­ho domu. Poté, co se jim poda­ří sehnat kup­ce na svůj dům ovšem při­chá­zí kom­pli­ka­ce. Během 30ti den­ní lhů­ty, po kte­rou si může kupec smlou­vu roz­mys­let, se totiž v jejich pří­mém sou­sed­ství nastě­hu­je sku­pi­na vyso­ko­ško­la­ček, kte­ré na sou­kro­mém pozem­ku hod­la­jí zalo­žit nové sester­stvo, kte­ré bude mimo dozor uni­ver­zi­ty pařit od rána do veče­ra. Pro man­žel­ský pár je to nevhod­ně nača­so­va­né deja vu, kte­ré jen umoc­ní fakt, že se zaři­zo­vá­ním domu pomá­há dív­kám Teddy (Zac Effron), kte­rý tu s nimi před mno­ha měsí­ci svá­děl vál­ku o ten samý dům... 
Řekněme si to na rovi­nu. Čekat kdo­ví­jak pře­vrat­né věci od kome­die, kte­rá už ve svém prv­ním díle byla při­nej­lep­ším sla­bě nad­prů­měr­nou odde­cho­vou zába­vou, by hra­ni­či­lo s pře­hna­nou nai­vi­tou. Přesto by člo­věk čekal, že se stej­ný tvůr­čí tým zod­po­věd­ný za pokra­čo­vá­ní fil­mu poku­sí ale­spoň čás­teč­ně při­jít s něčím novým. Jenže ne. Tady se jede pod­le téměř stej­ných pra­vi­del jako posled­ně a těch něko­lik vylo­že­ně dob­rých nápa­dů neza­chrá­ní fakt, že se ve výsled­ku jed­ná o tak tro­chu nasta­vo­va­nou kaši. Dvojka se totiž pokou­ší na jed­né stra­ně být straš­ně moc podob­ná nábo­ji a zábav­nos­ti jed­nič­ky a na dru­hé stra­ně film umě­le pozved­nout někam dále (viz napří­klad sna­ha o to být sil­ně aktu­ál­ní se spo­le­čen­ský­mi téma­ty, což ve výsled­ku půso­bí až stu­pid­ně moc pro­tla­čo­vá­no na úkor zába­vy či samot­né­ho děje fil­mu), což nefun­gu­je ani v jed­nom ohle­du. I když totiž pozmě­ní­te pár věcí, kopí­ro­vá­ní sebe sama nikdy nebu­de tak dob­ré jak ori­gi­nál. Jistě, pár svě­žích nápa­dů ve fil­mu doce­la fun­gu­je, nicmé­ně hro­ma­da balas­tu oko­lo, nud­ně navrstve­ný a nepří­liš ply­nu­lý děj a jaká­si sna­ha zno­vu vytvo­řit poho­do­vou let­ní kome­dii troš­ku hrub­ší­ho humo­ru tu jed­no­du­še nefun­gu­je. 
Přičtěte si k tomu fakt, že onen humor, kte­rý mís­ty už v rám­ci prv­ní­ho dílu mno­ho­krát hra­ni­čil s dob­rým vku­sem, jde (v kla­sic­kém seque­lo­vém sché­ma­tu více, tem­něj­ší a vět­ší) ješ­tě o stu­peň dále, což má za násle­dek zne­chu­ce­ní divá­ka. Zkrátka ta sna­ha tu je nako­nec více na ško­du, než k užit­ku. Vezmeme-li pak v potaz, že i posta­vy ten­to­krát něja­ký při­ro­ze­ný pro­gres moc neza­ži­jí (a ne, sku­teč­ně ony fab­ri­ko­va­né emo­ce a změ­ny moc nefun­gu­jí), Chloë Grace Moretz moc výraz­ným pro­ti­kla­dem man­žel­ské­ho páru také není a co se týče ved­lej­ších postav, tam snad je i ško­da coko­liv psát. Zkrátka celý film půso­bí jako tro­chu nud­ný a mís­ty kraj­ně nechut­ný epi­log pře­de­šlé­ho fil­mu, kte­rý zachra­ňu­je od dna snad jen něko­lik vylo­že­ně zábav­ných momen­tů. V hodi­ně a půl kte­ré vám film v kině zabe­re jich ale zase tolik nena­jde­te. 
Nezachraňuje to ten­to­krát ani samot­né zpra­co­vá­ní, kte­ré více­mé­ně vyu­ží­vá pře­de­šlé­ho dílu jako odra­zo­vé­ho můst­ku, nicmé­ně nikam se neodrá­ží a půso­bí ve výsled­ku spí­še jako laci­něj­ší kopie toho samé­ho. Přičtěte si vizu­ál­ní gagy, kte­ré jsou vari­a­cí sto­krát vidě­né­ho s mini­mem inven­ce a máte film, kte­rý si vystří­lí drti­vou část muni­ce již v trai­le­ru a v kině na vás toho pak již moc navíc neče­ká. 
Dvojka Sousedů je tak bez oba­lu zkla­má­ním. Byl jsem jeden z mála lidí, kte­ří prv­ní díl rela­tiv­ně chvá­li­li, neboť myš­len­ka, pro­ve­de­ní i samot­ná zprá­va divá­ko­vi, to vše v rám­ci pře­de­šlé­ho dílu jakž takž mělo něja­kou úro­veň. Sousedi 2 se nao­pak sna­ží při­dat vše­ho více s pře­ho­ze­ním pohla­ví a k tomu při­dat umě­le posu­nu­té men­tál­ní pro­ce­sy stár­nou­cí­ho man­žel­ské­ho páru jako logic­ký důsle­dek jejich pří­mé kon­fron­ta­ce s dal­ší sku­pi­nou neu­káz­ně­ných stře­do­ško­lá­ků. Pár dob­rých momen­tů film má, v sou­hr­nu se ovšem nejed­ná o nic, co by stá­lo za vaši pozor­nost.      

Spíše než pokra­čo­vá­ní tro­chu nevy­rov­na­ný a upřím­ně cel­kem nud­ný epi­log k prv­ní­mu dílu. Sousedi 2 jsou sna­hou o rekre­a­ci kouz­la jed­nič­ky, kte­rá padá na hubu pře­de­vším díky vlast­ní sna­ze být spo­le­čen­sky aktu­ál­ní a korekt­ní, zatím­co s mini­mem inven­ce v pod­sta­tě jen pře­vra­cí záplet­ku jed­nič­ky. Tohle je vylo­že­né zkla­má­ní kte­ré neza­chrá­ní ani těch něko­lik oprav­du zábav­ných momen­tů.  

60% Recyklace nápa­dů z jed­nič­ky

20% Nuda a kolí­sa­vé tem­po

20% Fekální humor

Sousedi 2
(Neighbors 2: Sorority Rising, Susedia na odstrel 2)
Komedie
USA, 2016, 104 min

Režie: Nicholas Stoller
Scénář: Nicholas Stoller, Andrew J. Cohen, Evan Goldberg, Brendan O’Brien, Seth Rogen
Kamera: Brandon Trost
Hudba: Michael Andrews

Hrají: Seth Rogen, Chloë Grace Moretz, Zac Efron, Rose Byrne, Dave Franco, Selena Gomez, Kiersey Clemons, Carla Gallo, Ike Barinholtz, Lisa Kudrow, Billy Eichner, Ian Gregg, Hannibal Buress, Beanie Feldstein, Christopher Mintz-Plasse
Produkce: James Weaver, Evan Goldberg, Seth Rogen

Střih: Zene Baker
Scénografie: Theresa Guleserian
Kostýmy: Leesa Evans

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 12.05.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 12.05.2016 CinemArt SK

USA V kinech od: 20.05.2016 Universal Pictures US

http://www.csfd.cz/film/409222-sousedi-2/
http://www.imdb.com/title/tt4438848/


Podívejte se na hodnocení Sousedi 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11062 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71577 KB. | 23.06.2024 - 09:11:39