Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tělo na tělo

Tělo na tělo

telologo
telologo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vynikající akč­ní thiller, kte­rý nepři­ná­ší nic nové­ho, ale dota­hu­je k doko­na­los­ti, to, co už tu  (toli­krát) „bylo“…

Tělo na tělo

Vynikající akč­ní thiller, kte­rý nepři­ná­ší nic nové­ho, ale dota­hu­je k doko­na­los­ti, to, co už tu  (toli­krát) „bylo“…

Skutečně, Tělo na tělo je až po okraj napě­cho­vá­no desít­ka­mi klišé. Rozhodně neza­pře a ani se o to nesna­ží, že jeho tvůr­ci se inspi­ro­va­li, kde jen moh­li. To, ale, pokud se to pove­de, není zase tak vel­ký „zlo­čin“. Je totiž otáz­kou, zda je lep­ší pus­tit se na nepro­bá­da­nou ces­tu, kte­rá sice může vést k fil­mu, kte­rý by mohl být mil­ní­kem své­ho žán­ru, ale prav­dě­po­dob­něj­ší je, že skon­čí jako napros­tý pro­pa­dá nebo zda je pro­zře­tel­něj­ší nato­čit titul, kte­rý těží z osvěd­če­ných prin­ci­pů, kte­ré se sna­ží ješ­tě vylep­šit. Odpověď je mož­ná jed­no­du­chá, ale v pod­sta­tě nic neří­ka­jí­cí – Jak kdy.

Autoři thille­ru Tělo na tělo (tedy, roz­hod­ně nevím, proč byl zvo­len tak „zvlášt­ní“ čes­ký název, kte­rý by se spí­še hodil pro něja­ký titul s Madonnou v hlav­ní roli), zvo­li­li jed­no­du­ší ces­tu, což se nyní uká­za­lo jako správ­ný krok. Tělo na tělo je totiž jeden z neja­dre­na­li­no­věj­ších titu­lů posled­ní doby, kte­ré­mu může kon­ku­ro­vat (mar­ně) snad jen xXx.

Pokud chce­te důkaz zmi­ňo­va­né „kli­šo­vi­tos­ti“, sta­čí, když Vám nastí­ním pří­běh. Jeremiah Ecks býval, kdy­si vyni­ka­jí­cím, agen­tem FBI, ale když mu zemře­la žena (ale­spoň si to mys­lel) při nevy­svět­le­ném výbuchu, šlo to s ním, i jeho kari­é­rou z kop­ce. Ale když po něko­li­ka letech zjis­tí, že jeho milo­va­ná stá­le žije, roz­hod­ne se jí nalézt za kaž­dou cenu. Jeho nad­ří­ze­ný mu sdě­lí, že infor­ma­ce o poby­tu jeho man­žel­ky má tajem­ná žena Sever, býva­lá špič­ko­vá agent­ka, kte­rá se roz­hod­la posta­vit pro­ti své­mu zaměst­na­va­te­li…

Nakonec se uká­že, že Sever, není ta špat­ná, tou­ží jen pomstít smrt své rodi­ny, a tak se Ecks spo­jí se Sever, aby pora­zi­li spo­leč­né­ho nepří­te­le…

Spojení dvou býva­lých pro­tiv­ní­ků, kte­ří se musí posta­vit obrov­ské pře­si­le, aby uspě­li, to tu dlou­ho neby­lo, že :). Ale v tom­to pří­pa­dě to neva­dí tolik, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát, pře­ce jen, kdo z nás nemá rád pří­běhy, kdy se hlav­ní hrdi­na musí pus­tit do boje, kte­rý vypa­dá napros­to bez­na­děj­ně, to se nedá nazvat jinak, než kla­si­kou…

Méně kla­sic­ké je, ale herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré je hvězd­né, ale ne okou­ka­né. Role Eckse se ujal Antonio Banderas, a roz­hod­ně to neby­lo vol­ba špat­ná, posta­va muže zni­če­né­ho zdán­li­vou ztrá­tou smys­lu své­ho živo­ta, mu pře­kva­pi­vě sedí a na plát­ně je to znát. Ale sku­teč­nou hlav­ní hrdin­kou fil­mu, je pod­le mého, Lucy Liu jako Sever. Ta je vyni­ka­jí­cí. Přestože toho pří­liš nena­mlu­ví, jako býva­lá agent­ka, kte­rá je nyní posed­lá jedi­nou věcí, a to pomstít smrt své rodi­ny, je doslo­va osl­ni­vá. Pochválil bych také  Talisu Soto v roli Ecksovy man­žel­ky, nejen, že jí to slu­ší, ale doka­zu­je, že není typ ženy, kte­rá sází jen na svou krá­su, ale také na svůj nespor­ný herec­ký talent. Velkým pře­kva­pe­ním pro mne byl také Ray Park v roli pro­tiv­ní­ka Sever. Pokud Vám jeho jmé­no něco říká, ale jeho tvář ne, nediv­te se, dosud pro­slul posta­va­mi, kte­ré vyža­do­va­ly hodi­ny a hodi­ny v mas­kér­ně – pama­tu­je­te se na Darth Maula ze Skryté hroz­by nebo na Toada z X-Menů? Tak to byl Ray Park. Nyní si už jeho tvář bude­te jis­tě pama­to­vat, pro­to­že se před­sta­vu­je ve skvě­lé for­mě, nejen fyzic­ké (i když sou­bo­je, kte­rý se zúčast­ňu­je, jsou skvě­lé) i herec­ké…

I když by se o tom nemě­lo psát tak­to veřej­ně, v akč­ních fil­mem není herec­tví až tak důle­ži­té, hlav­ním tahá­kem jsou („pře­kva­pi­vě“) akč­ní sek­ven­ce a těch je tu sku­teč­ně dost. Samozřejmě uvi­dí­me divo­ké honič­ky v autech a na motor­kách, pře­střel­ky (a jaké) a i výbuchů se dočká­me, ale já jsem byl uča­ro­ván pře­de­vším ze sou­bo­jů muž (respek­ti­ve žena) pro­ti muži (mužům). Lucy Liu se obje­ví hned v něko­li­ka bojo­vých scé­nách, a všech­ny jsou odve­de­ny na výbor­nou, což dvoj­ná­sob­ně pla­tí o závě­reč­ném stře­tu s Rayem Parkem (oba dva se inten­ziv­ně věnu­jí bojo­vým umě­ním i v civil­ním živo­tě), to jsou vyslo­ve­ně orgie pro milov­ní­ky dob­ře odve­de­né cho­re­o­gra­fie…

Pokud si k tomu při­čte­te ješ­tě dyna­mic­ký soun­d­track, je Vám jas­né, že takou adre­na­li­no­vou „pec­ku“ jste dlou­ho nevi­dě­li. A asi dlou­ho neu­vi­dí­te.

Pokud Vám tedy neva­dí, že je Tělo na tělo poně­kud neo­ri­gi­nál­ní (což se u akč­ní­ho fil­mu dá „pře­kous­nout“), nebu­de­te zkla­má­ní. A jestli­že jste milov­ní­ky zábav­né podí­va­né, pak Vás Tělo na tělo uspo­ko­jí tak, jako nic jiné­ho :).

Hrají: Lucy Liu, Antonio Banderas, Gregg Henry, Ray Park, Talisa Soto, Terry Chen a dal­ší

Režie: Wych Kaosayananda


Podívejte se na hodnocení Tělo na tělo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50749 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71970 KB. | 24.02.2024 - 21:26:46