Kritiky.cz > Recenze knih > S láskou z Londýna- vánoční romance od Julie Caplinové

S láskou z Londýna- vánoční romance od Julie Caplinové

A10150F0003987 s laskou z londyna 2d
A10150F0003987 s laskou z londyna 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete si užít nád­her­nou roman­ti­ku Londýna, aniž vyjde­te ze své­ho domu? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro své blíz­ké pod stro­me­ček? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Motto, jehož autor­kou je Jules Wake, rod­ným jmé­nem Julie Caplin s názvem S lás­kou z Londýna. 

Tilly je zná­má mas­kér­ka v lon­dýn­ské ope­ře. Má snou­ben­ce Felixe. Užívají si pří­jem­né chví­le. Co doká­že jeden zavi­ro­va­ný email, kte­rý ji sve­de dohro­ma­dy s jed­ním pohled­ným ajťá­kem Marcusem? Najdou spo­leč­nou řeč? Ona roman­tic­ká duše, milu­jí­cí umě­ní, on člo­věk milu­jí­cí moder­ní technologie.Vše se začne hrou­tit jako dome­ček z karet a pohled­ný Marcus se jí sta­ne vel­kou opo­rou. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Jaký před­vá­noč­ní čas si nako­nec Tilly uži­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás dal­ší z pří­jem­ných roman­cí z pera Julie Caplinové. Nejlepší vánoč­ní dárek je totiž ten, o kte­rém neví­te, že ho chce­te, ale na prv­ní pohled si ho zami­lu­je­te.

Kniha se mně moc líbi­la. Miluji romá­ny Julie Caplinové a vždy se těším na dal­ší desti­na­ci, kte­rou ve své kni­ze popí­še. Opět mě její kni­ha zau­ja­la a čte­ní jsme si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Má 39 kapi­tol, 376 stran, je zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí, o ces­to­vá­ní, i jíd­le. Je to veli­ce pří­jem­né. Zažijete pří­jem­nou poho­du, napě­tí, ale i lás­ku, to co je pří­jem­né si v těch­to ošk­li­vých dnech pře­číst. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Julie Caplinové, ces­to­vá­ní, i těm, co mají rádi roman­ti­ku. Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Zaujala mě její ano­ta­ce. Moje oče­ká­vá­ní napros­to spl­ni­la. Jelikož to není prv­ní kni­ha z této edi­ce, urči­tě se těším se na dal­ší kni­hu této autor­ky.

Ukázka z kni­hy:

„Promiň, že jsem tě naho­ře tak odstr­či­la, vypa­dal jsi tro­chu...“

Zasmál se,. „No jo, netu­šil jsem, že doká­žeš být tak tem­pe­ra­ment­ní. Jako for­mu­le. „To bylo něco.“

„Mám to nazkou­še­né.“

„Už se ti to někdy nepo­ved­lo načas?“

„No jas­ně.“ Při té vzpo­mín­ce jsem se muse­la usmát.

„Jednou teda dost neši­kov­ně. Naštěstí to bylo jen na zkouš­ce. Původně jsme na změ­nu měli jen pět vte­řin, za tu dobu jsme měli her­ci vymě­nit paru­ku, ale to se pros­tě neda­lo. Nakonec jsme to muse­li celé pře­pra­co­vat a mís­to paru­ky pou­žít jen pár dlou­hých pra­me­nů, kte­ré jsme moh­li jen při­pev­nit na vla­sy.“

„Musí to být dost stre­su­jí­cí s tím chláp­kem, kte­rý všech­no sto­pu­je.“

„To je inspi­ci­ent. V poho­dě, vět­ši­nou máme dvě vte­ři­ny navíc.“

„Já bych to asi nechtěl, aby mi pořád někdo se stop­ka­ma dýchal na krk.“

Udiveně jsem zved­la obo­čí.

„Vlastně by mě doce­la zají­ma­lo, co se dělo na jeviš­ti. Proč tam bylo tolik krve.

„Musíš se jít někdy podí­vat. je to doce­la dlou­hé, ale na kon­ci to do sebe krás­ně zapa­dá. I když už je vlast­ně konec, to byla der­ni­é­ra. Můžeš se ale dostat na Romea a Julii.“

„Balet?“

„Ale no tak. Není to jen o tan­co­vá­ní. Když pra­cu­ješ v diva­dle, měl bys vidět od kaž­dé­ho něco.“ Úplně popr­vé jsem se cíti­la jako jemu rov­ná. Oba jsme pro­fe­si­o­ná­lo­vé.

Několik slov o autor­ce:

Jules Wake

Než se rodač­ka z brit­ské­ho Yorkshiru sta­la spi­so­va­tel­kou, pra­co­va­la ve svě­tě PR pro mno­ho zná­mých zna­ček. Díky této zku­še­nos­ti měla mož­nost zdo­ko­na­lit své jazy­ko­vé doved­nos­ti a také poznat mno­ho evrop­ských měst, kte­rá se obje­vu­jí v její lite­rár­ní tvor­bě.

Jules Wake sni­la o drá­ze spi­so­va­tel­ky už od dět­ství. V roce 2014 debu­to­va­la kni­hou Talk to Me. Její dal­ší román Pozdrav z Itálie (v nakla­da­tel­ství Motto vyšel v roce 2019) se stal best­selle­rem a zajis­til jí úspěch po celé Evropě stej­ně jako vánoč­ní roman­ce Notting Hill pod sně­hem (2020).

Kniha je obsa­ho­vě vol­ně pro­po­je­ná s dal­ší­mi romá­ny S lás­kou z PařížeS lás­kou z Říma.

Pod svým rod­ným jmé­nem Julie Caplin vytvo­ři­la autor­ka oblí­be­nou sérii Romantické útě­ky zahr­nu­jí­cí Cukrárnu v Paříži, Kavárnu v Kodani či Chatu ve Švýcarsku.

Autorka: Jules Wake

Přeložila: Klára Krasula

Žánr: román, čte­ní pro ženy, roman­ti­ka, love sto­ry

Vydáno: 2023, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 376

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-267-2536-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25362 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72032 KB. | 23.02.2024 - 17:15:20