Kritiky.cz > Recenze knih > Vinice ve Francii-další úžasný román z pera Julie Caplinové

Vinice ve Francii-další úžasný román z pera Julie Caplinové

139682 Kniha Caplinova Vinice ve Francii Grada 350 0 fit
139682 Kniha Caplinova Vinice ve Francii Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete zažít krás­nou let­ní roman­ci na fran­couz­ských vini­cích? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka této skvě­lé autor­ky. Už se moc těším, kam autor­ku zave­de dal­ší ces­ta za pozná­ním. 

Hattie má zlo­me­né srd­ce a chce pra­cov­ně odjet do Francie do oblas­ti Champagne. Naskytne se jí mož­nost uspo­řá­dat vel­ko­le­pou svat­bu své sestře­ni­ce. Má na to dva měsí­ce pro­mě­nit tro­chu zane­dba­né a omše­lé síd­lo, kde se má svat­ba konat. Do pří­prav svat­by sestře­ni­ce Gabby se vrh­ne s vel­kou ver­vou. Chce zapo­me­nout na své­ho pří­te­le Chrise, kte­rý ji jen vyu­ží­val i na jeho mat­ku, kte­rá chtě­la pořád jen pozor­nost, vymýš­le­la i růz­né nemo­ci. Hattie si na pomoc při­zve i svou kama­rád­ku Fliss, kte­rá umí ty nej­lep­ší dob­ro­ty. Hned na začát­ku se setká­vá s vel­mi okouz­lu­jí­cím mužem Lucem. Chodí spo­lu na výle­ty, navště­vu­jí růz­né výbor­né restau­ra­ce, i na pik­ni­ky mezi vinou révu. Hattie se musí roz­hod­nout, zda je to oprav­du jen let­ní lás­ka, kte­rá po skon­če­ní vel­ko­le­pé svat­by zmi­zí. Jak to vlast­ně má s Chrisem? Stihne všech­ny sva­teb­ní pří­pra­vy dotáh­nut do kon­ce? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne, to už vám nepro­zra­dím. Rozhodně se máte na co těšit.

Voňavé cro­issan­ty, nád­her­né šumi­vé šam­paň­ské a fran­couz­ský šarm, to vše vás čeká v novin­ce Julie Caplinové, kte­rá jako vždy nezkla­ma­la moje srd­ce. Román byl nád­her­ný a vel­mi dob­ře se mně četl. Užívala jsem si ho od začát­ku, až do kon­ce.

Kniha má 368 stran, cel­kem 40 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky, ale i bonu­so­vou kapi­to­lou z kni­hy Útěk na ven­ko­vě, kte­rou jsem tak­též čet­la a moc si ji uži­la.

Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí, o ces­to­vá­ní, o jíd­le, i o hra­dech. Je to veli­ce pří­jem­né si před­sta­vo­vat dob­ré jíd­lo, pití i pří­jem­ně voní­cí kávu. Autorka ve mně vždy vyvo­lá pří­jem­né poci­ty, že ne vše je nega­tiv­ní a že je tře­ba brát život z té lep­ší, pozi­tiv­ní strán­ky. Každý máme něja­ké sta­ros­ti a tra­ble, ale díky Romantickým útě­kům si může­me kaž­dý den udě­lat hez­čí. Určitě bych se do Francie moc ráda podí­va­la, musí to být oprav­du krás­ná země. Titulní obál­ka ský­tá nád­her­nou sce­né­rii. Je na ní skle­nič­ka s šam­paň­ským a nád­her­ný výhled z okna na roz­sáh­lé vini­ce. Vyvolává to ve mně poci­ty rados­ti, štěs­tí, lás­ky i poho­dy.

Kniha Vinice ve Francii je vyda­ná i jako audi­ok­ni­ha.

Ukázka z kni­hy:

„Nicméně, vy se mi doce­la líbí­te, tak­že si může­te dát jed­nu ke kávě. Lucu, jdi za Janine, aby nám ji uva­ři­la, a při­nes ji.“ Odstrčila ho. „Chci si pro­mlu­vit s tou tvou sko­ro pří­tel­ky­ní a u toho nemu­síš být.

Luc zakou­lel oči­ma, zjev­ně zvyk­lý na Martinu upřím­nost.

„Jistě, madam.“

Jakmile ode­šel, Marthe se k ní oto­či­la. „Tak co vás při­ved­lo na Chateau?“

„Přijela jsem, abych zor­ga­ni­zo­va­la svat­bu své sestře­ni­ce.“

„Jak zvláštní…Copak se vaše sestře­ni­ce nechce vdá­vat, že si ji neza­ří­dí sama?“

Hattie se zno­vu zasmá­la, líbi­la se jí rych­lá mysl sta­ré dámy a její bez­pro­střed­nost. „Má spous­tu prá­ce, zatím­co já mám vol­no.“

„Aha, chá­pu,“ zabru­če­la Marthe a jejích mod­rých očích se roz­zá­řil roš­ťác­ký pla­mí­nek. „Víte, že vás má Luc rád?“

Hattie vytřeš­ti­la oči nevě­dě­la, jak rea­go­vat.

„Je to popr­vé, co za mnou při­ve­dl dív­ku.“

„Aha,“ zamumla­la poti­chu Hattie, teď ješ­tě víc zne­po­ko­je­ná.

Co na to říct?

Marthe ji zkou­ma­la a oči­ma se vpí­je­la do Hattiných, jako by jí vidě­la pří­mo do hla­vy.

„Víte, že je vel­mi boha­tý, že?“

„Stejně tak jako můj strýc,“ odpo­vě­dě­la Hattie. Po letech, kdy sná­še­la hrubé poznám­ky Chrisovy mat­ky a kdy se jí ani slův­kem neza­stal, se už nechtě­la nechat urá­žet. „Nejsem zla­to­kop­ka, jest­li máte na mys­li tohle. Ale kdy­bych měla, nemys­lí­te, že je Luc dost chyt­rý na to, aby to pocho­pil? A navíc, mys­lím, že ten, kdo boha­tý je spíš jeho otec.“

Několik slov o autor­ce:

Julie Caplinová je závis­lá na ces­to­vá­ní a dob­rém jíd­le. Neustále se sna­ží vypá­t­rat doko­na­lý gin a je až nezdra­vě vybí­ra­vá, co se skle­nic, toni­ku a ozdob týče. Mezi ochut­náv­ka­mi ginu napsa­la svůj prv­ní román, kte­rý se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha měst, jež během živo­ta pozna­la.

Jako PR ředi­tel­ka se něko­lik let potlou­ka­la po Evropě a bra­la nej­lep­ší žur­na­lis­ty zabý­va­jí­cí se jíd­lem a pitím na novi­nář­ské exkur­ze (tak­zva­né slu­žeb­ní ces­ty), aby ochut­na­li gastro­no­mic­ké pochout­ky v nej­růz­něj­ších měs­tech v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku, Dánsku a Švýcarsku. Byla to nároč­ná prá­ce, ale někdo to dělat musel. A prá­vě tyto exkur­ze se sta­ly inspi­ra­cí k napsá­ní série Romantické útě­ky.

Autor: Julie Caplinová

Přeložila: Ivana Čejková

Žánr: román pro ženy, belet­rie

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3968-2

Knihu může­te kou­pit zde:

Vinice ve Francii - Caplinová Julie | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09586 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72363 KB. | 28.05.2024 - 03:42:12