Kritiky.cz > Recenze knih > Smrt v modré

Smrt v modré

409689680 10222948287567779 4430436136210998670 n
409689680 10222948287567779 4430436136210998670 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud milu­je­te detek­tiv­ní romá­ny s tak tro­chu tíži­vou atmo­sfé­rou mezi­vá­leč­né­ho Berlína, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Smrt v mod­ré od Susanne Gogy, jež vyda­la Moravská Bastei MOBA.

Příběh „Smrt v mod­ré“ se ode­hrá­vá v Berlíně během roku 1922, v obdo­bí, kdy kon­tro­verz­ní malíř Arnold Wegner malu­je obra­zy, jež vyvo­lá­va­jí u pub­li­ka vel­ký roz­ruch. Byl zná­mý pře­váž­ně tím, že své mode­ly malo­val nemi­lo­srd­ně upřím­ně, mož­ná i tak tro­chu uráž­li­vě.

Jeho obra­zy byly sym­bo­lem vše­ho, co bylo v teh­dej­ším Německu v nepo­řád­ku tj. roz­klad, zká­za, a to vše vlá­če­no špí­nou, podu­pá­no a zamo­řo­vá­no rov­nos­tář­stvím.

Dnešní umě­ní je dal­ším pro­je­vem naší nemoc­né spo­leč­nos­ti. Arnold Wegner byl toho pří­kla­dem. Jako voják stál sta­teč­ně v poli a po vál­ce ho nena­padlo nic lep­ší­ho než začít malo­vat všech­no, co je na Německu ošk­li­vé a haneb­né. K čemu jsou tako­vé obra­zy? Nestačí, že tu bídu vídá­me kaž­dý den na uli­cí? Je nut­né pro­dá­vat ji ješ­tě jako umě­ni? 

Jeho obra­zy, zachy­cu­jí­cí vel­mi sil­né kon­tras­ty ve spo­leč­nos­ti, na jed­né stra­ně vyvo­lá­va­li odpor a zne­chu­ce­ní, a na stra­ně dru­hé vel­ký obdiv a uzná­ní. Ostatně i tak se děli­la teh­dej­ší spo­leč­nost tj. na chudé a boha­té, a pozor­né­mu čte­ná­ři nemoh­li unik­nout ani vel­mi sil­né kon­tras­ty mezi jed­not­li­vý­mi sor­ta­mi těch­to spo­leč­nos­tí.

Jednoho dne je však ten­to umě­lec nale­zen ve svém ate­li­é­ru mrt­vý, a i když to původ­ně vypa­da­lo na nešťast­nou neho­du, kri­mi­nál­ní komi­sař Leo Wechsler se nene­chá jen tak oba­la­mu­tit. Samotné pát­rá­ní toho­to naděj­né­ho vyšet­řo­va­te­le při­vá­dí až k radi­kál­ní pra­vi­co­vé sku­pi­ně Asgard, k níž se hlá­sí spous­ta býva­lých vojen­ských důstoj­ní­ků.

Skupina Asgard a její myš­le­ní nahá­ní nejen strach a oba­vy, ale před­zna­me­ná­vá i blí­ží­cí se změ­ny ve spo­leč­nos­ti a poz­děj­ší nástup fašis­mu. Vyšetřování váz­ne na mrt­vém bodě do doby, dokud se na scé­ně neob­je­ví tajem­ná avant­gard­ní taneč­ni­ce Tehy Pabstová, o kte­ré se v umě­lec­ké spo­leč­nos­ti ví, že byla nejen posled­ní oso­bou, jež malíř malo­val, ale i jeho veřej­ně zná­mou milen­kou.

Díky ní při­chá­zí na to, že spácha­ný zlo­čin měl prav­dě­po­dob­ně svěd­ka, kte­rý se nejen vyhý­bá poli­cii, ale sna­ží se scho­vat i před údaj­ným vra­hem, jež jej chce navždy uml­čet. Podaří se komi­sa­ři odha­lit identi­tu záhad­né­ho svěd­ka a posta­rat se o jeho bez­pe­čí dřív, než ho uml­čí vrah?

Kniha je moc dob­ře napsa­ná, ale já osob­ně jsme měla dost váž­ný pro­blém se zori­en­to­vat v jed­not­li­vých „muž­ských“ posta­vách. Možná za to moh­la i nešťast­ná vol­ba jmen, jež si byla dost podob­ná a já tak měla pro­blém si je hez­ky zaška­tul­ko­vat. Ostatně Wechsler, Welther a Wegner jsou si vel­mi podob­ná....

Kromě vel­mi napí­na­vé detek­tiv­ní záplet­ky může­me v tichos­ti při­hlí­žet tomu, jak se poma­lu roz­plé­ta­jí osu­dy jed­not­li­vých postav a jejich někdy neleh­kých osu­dů, jimž se posta­vi­li čelem.

Máme mož­nost sle­do­vat vdo­vu po malí­ři, kte­rá si koneč­ně moh­la spl­nit svůj vel­ký dáv­ný sen, že ji chví­le­mi i tak tro­chu pode­zří­vá­me, že ke smr­ti své­ho man­žel mož­ná i tro­chu dopo­moh­la. Zároveň pro­ží­vá­me spo­lu s komi­sa­řem vnitř­ní dile­ma, zda není na čase najít si novou ženu a zno­vu se ože­nit....

„Někdy si před­sta­vo­val, jaké by to bylo zno­vu se ože­nit, najít si ženu, kte­rá by vychá­ze­la i s dět­mi, Jenže by se musel nej­pr­ve zami­lo­vat, ženit se jen kvů­li dětem, to nepři­pa­da­lo v úva­hu. jen­že potom, a tady se kruh zaví­ral, by Ilse byla sama. Nastěhovala se po smr­ti Dorothey k Leovi, aby se sta­ra­la o jeho napůl osi­ře­lé děti, ale bylo nemys­li­tel­né, že by sdí­le­la byt s novou švag­ro­vou.“

Mě osob­ně se líbi­lo, jaký sou­ro­ze­nec­ký vztah měli mezi sebou komi­sař a jeho sest­ra Ilse. Líbilo se mi, jak Ilse s lás­kou pečo­va­la o své­ho bra­t­ra - komi­sa­ře, jež čer­s­tvě ovdo­věl a jeho dvě malé rato­les­ti, a nao­pak komi­sař Leo, jaké měl oba­vy, aby své sestře neha­til pří­pad­né štěs­tí a budouc­nost, ale i tak nad ní držel ochra­ni­tel­skou ruku a chrá­nil ji před pří­pad­ný­mi nevhod­ný­mi nápad­ní­ky....

Autorka si kro­mě geni­ál­ní detek­tiv­ní záplet­ky a neče­ka­né­ho rozuz­le­ní děje pohrá­la i s psy­cho­lo­gií hlav­ních postav, čímž oži­vi­la dějo­vou linii, a tím své posta­vy více při­blí­ži­la, co se týče lid­ské strán­ky, i svým čte­ná­řům. 

Smrt v mod­ré aneb pří­pad pro komi­sa­ře Loe Wechslera je skvě­lé čte­ní nejen pro milov­ní­ky detek­ti­vek, ale i his­to­ric­kých romá­nů. 

SMRT V MODRÉ

Napsala: Susanne Goga

Vydala Moravská Baste MOBA, s.r.o., Brno 2023

Vydání prv­ní

Počet stran: 285

ISBN: 978-80-279-0988-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72694 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71998 KB. | 23.02.2024 - 17:52:11