Kritiky.cz > Profily osob > Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let

Sarah Douglas (Ursa ze Supermana) slaví 70 let

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sarah Douglas (naro­ze­na 12. pro­sin­ce 1952) je ang­lic­ká hereč­ka. Je prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ší díky roli kryp­ton­ské super­pa­douš­ky Ursy ve fil­mech Superman (1978) a Superman II (1980), Pamely Lynchové v pri­mác­kém seri­á­lu Falcon Crest z 80. let (1983-85) a Jindy Kol Rozz v jed­né epi­zo­dě seri­á­lu Supergirl v roce 2018.

Mezi její dal­ší význam­né role pat­ří zlá krá­lov­na Taramis ve fil­mu Conan Ničitel z roku 1984 a paní Klára z roku 1984. Averill ve fil­mo­vé sérii A Christmas Prince od Netflixu.

Raný život

Douglasová se naro­di­la ve Stratfordu nad Avonou v hrab­ství Warwickshire jako dru­há dce­ra Beryl (roze­né Smithové), fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ky, kte­rá čas­to pra­co­va­la na her­cích RSC, a Edwarda Douglase, kari­ér­ní­ho pří­sluš­ní­ka Královského letec­tva. Vzdělání zís­ka­la na míst­ním gym­ná­ziu v Alcesteru, poté se vzdě­lá­va­la v National Youth Theatre a Rose Bruford College, než se sta­la pro­fe­si­o­nál­kou.

Kariéra

Kariéra Douglasové nako­nec ved­la před kame­ru, kde se obje­vi­la v malých rolích ve fil­mech The Final Programme z roku 1973 (alter­na­tiv­ně zná­mý jako The Last Days of Man on Earth) a Rollerball z roku 1975. Poté se Douglasová v 70. letech dosta­la do pově­do­mí brit­ských tele­viz­ních divá­ků účin­ko­vá­ním ve fil­mech The Howerd Confessions, tele­viz­ní ver­zi Draculy, The Inheritors, Space: 1999 a Return of the Saint a obje­vi­la se ve fil­mech The People That Time Forgot a v kon­tro­verz­ním a zříd­ka vída­ném sním­ku The Brute (1977), v němž hrá­la týra­nou man­žel­ku. První vel­kou rolí Douglasové byla Ursa ve fil­mech Superman (1978) a Superman II (1980), když v sou­tě­ži o tuto roli pora­zi­la 600 here­ček. V roce 1984 si zahrá­la dal­ší fan­ta­sy padou­cha ve fil­mu Conan Ničitel jako zlá krá­lov­na Taramis. Douglasová se nadá­le obje­vo­va­la také v tele­vi­zi a v roce 1979 byla pra­vi­del­nou seri­á­lo­vou hvězdou v krát­ce vysí­la­ném brit­ském sit­co­mu Thundercloud. V prů­bě­hu 80. let se dále obje­vo­va­la v řadě hos­tu­jí­cích rolí v brit­ských a ame­ric­kých seri­á­lech, jako jsou Profesionálové, Bergerac, Hotel, Magnum, P.I., Sledge Hammer! a Remington Steele. Její nej­vý­raz­něj­ší tele­viz­ní rolí je však Pamela Lynchová v pri­mác­ké tele­no­ve­le Falcon Crest, kte­rou hrá­la dvě sezó­ny v letech 1983-1985. Další „Pamelu“ si zahrá­la také v tele­viz­ní mini­sé­rii V: Poslední bitva z roku 1984.

V deva­de­sá­tých letech se vrá­ti­la ke sci-fi a hos­to­va­la v seri­á­lech Babylon 5 (v epi­zo­dě „Deathwalker“ z roku 1994) a Stargate SG-1 (ve dvou­díl­né epi­zo­dě „The Tok’ra“ z roku 1998). Douglasová se obje­vi­la také v řadě žán­ro­vých fil­mů, napří­klad v Solarbabies, The Return of Swamp Thing, Beastmaster 2, Puppet Master III: Toulon’s Revenge a Return of the Living Dead 3 (Návrat oživlých mrt­vol 3). Namluvila také posta­vy v epi­zo­dách něko­li­ka ani­mo­va­ných tele­viz­ních seri­á­lů, napří­klad Iron Man, The Real Adventures of Jonny Quest, Superman: The Animated Series, Heavy Gear a Batman budouc­nos­ti.

Poslední vystoupení

V roce 2003 se Douglasová vrá­ti­la do Velké Británie, aby se obje­vi­la v celo­stát­ním tur­né Hamleta, kde hrá­la po boku hereč­ky Emily Lloyd. V násle­du­jí­cím roce absol­vo­va­la účin­ko­vá­ní v lon­dýn­ském West Endu ve hře Roast Beef v roli Klytemnestry. V roce 2004 Douglasová také dokon­či­la audi­o­ko­men­tář pro spe­ci­ál­ní edi­ci DVD s fil­mem Conan Ničitel.

V roce 2006 účin­ko­va­la v audi­od­ra­ma­tu Sapphire and Steel: Záhada ztra­ce­né hodi­ny po boku Davida Warnera. V roce 2006 se také v Los Angeles sešla s mno­ha svý­mi spo­lu­hrá­či ze Supermana, když byla vydá­na nová ver­ze fil­mu Superman II (zná­má jako Superman II: The Richard Donner Cut) s dosud nevi­dě­ný­mi zábě­ry. Současně byl vydán nový DVD box­set Superman, kte­rý obsa­ho­val roz­ho­vor s Douglasovou.

Douglasová se dále obje­vi­la v roce 2007 v původ­ním fil­mu spo­leč­nos­ti Sci-Fi Pictures Gryphon, kde hrá­la mat­ku posta­vy Jonathana LaPaglii.

V roce 2008 Douglasová pra­co­va­la na dal­ších zvu­ko­vých pro­duk­cích a zno­vu se spo­ji­la s Davidem Warnerem pro nové BBC Audio CD s názvem The Brightonomicon. Podílela se na zvu­ko­vých nahráv­kách pro seri­ál Hvězdná brá­na: Atlantida. Další záslu­hou na obra­zov­ce v roce 2008 byla role transse­xu­á­la posti­že­né­ho rako­vi­nou v den­ním seri­á­lu BBC Doktoři.

V roce 2009 Douglasová dokon­či­la prá­ci na sérii roz­hla­so­vých her pro BBC. Jako prv­ní se na BBC Radio 4 vysí­la­la hra Cry Babies, v níž účin­ko­va­la po boku Alexe Jenningse. Hra, kte­rou napsal fil­mo­vý kri­tik Kim Newman, byla odvy­sí­lá­na 9. břez­na 2009. Druhá hra s Derekem Jacobim byla odvy­sí­lá­na 13. břez­na 2009 na Radiu 4.

Douglas se poté obje­vi­la v tele­viz­ním fil­mu Witchville, kte­rý měl pre­mi­é­ru na SyFy 22. květ­na 2010.

V červ­nu 2010 Douglas namlu­vi­la posta­vu pro­fe­so­ra Meadowse ve video­hře „Blood of The Cybermen“, kte­rá je sou­čás­tí seri­á­lu Doctor Who: V této hře, kte­rá je sou­čás­tí série The Adventure Games a kte­rá byla k dis­po­zi­ci zdar­ma ke sta­že­ní na ofi­ci­ál­ních strán­kách Doctora Who. Je také uve­de­na jako hlas „Entity“ ve tře­tí hře s jed­no­du­chým názvem „TARDIS“. Ve čtvr­té dob­ro­druž­né hře ze série, „Shadows of the Vashta Nerada“, hra­je Jonese, super­po­čí­ta­če tří­dy 14.

V roce 2012 Douglasová namlu­vi­la opa­ku­jí­cí se roli v ani­mo­va­ném seri­á­lu Green Lantern. Podílí se také na sci-fi audi­o­se­ri­á­lu s názvem The Flashback, kte­rý se natá­čel na obou stra­nách Atlantiku. V roce 2012 byl také uve­den kome­di­ál­ní horor Striptérky vs. vlkod­la­ci, v němž se Douglasová obje­vi­la. Ve fil­mu si zahrá­li Robert Englund, Steven Berkoff, Adele Silva a Billy Murray. V říj­nu 2012 Douglasová dokon­či­la nahrá­vá­ní audi­ok­niž­ní ver­ze fan­ta­sy romá­no­vé tri­lo­gie Age of the Five od Trudi Canavan pro spo­leč­nost Big Finish Productions. Poté se vrá­ti­la na lon­dýn­ská jeviš­tě, kde od 29. říj­na do 3. lis­to­pa­du 2012 vystu­po­va­la ve hře The Hallowe’en Sessions v diva­dle Leicester Square Theatre a skli­di­la pozi­tiv­ní ohla­sy.

V září 2015 se Douglasová něko­li­krát obje­vi­la v seri­á­lu Emmerdale jako nemoc­nič­ní kon­zul­tant­ka, což bylo pře­kva­pe­ní pro její mat­ku Beryl, váš­ni­vou fanyn­ku seri­á­lu.

V roce 2016 se Douglasová obje­vi­la v kvan­to­vém thrille­ru sce­náris­ty a reži­sé­ra Kennetha Madera o ces­to­vá­ní v čase „Displacement“ jako tajem­ná dok­tor­ka Milesová.

V roce 2017 se Douglasová při­po­ji­la k herec­ké­mu obsa­ze­ní net­fli­xov­ské­ho fil­mu A Christmas Prince v roli paní Averillové, palá­co­vé porad­ky­ně. Tuto roli si zopa­ko­va­la o rok poz­dě­ji ve fil­mu A Christmas Prince: The Royal Wedding a v roce 2019 ve tře­tím fil­mu A Christmas Prince: The Royal Baby

V led­nu 2018 reži­sé­ři seri­á­lu Supergirl pokra­čo­va­li v tra­di­ci obsa­zo­vá­ní býva­lých fil­mo­vých hvězd Supermana a Douglasovou obsa­di­li do role Jindy Kol Rozz v epi­zo­dě Fort Rozz.

Další role Douglasové byla obsa­ze­na v epi­zo­dě Fort Rozz.

Nejlepší filmy

  • Superman II: Verze Richarda Donnera - 74.44 %
  • Superman - 71.08 %
  • Superman 2 - 67.46 %
  • Návrat oživlých mrt­vol 3 - 66.02 %
  • Vánoční princ: Královská svat­ba - 64.16 %
  • Vánoční princ: Královské dítě - 63.58 %
  • Conan niči­tel - 60.84 %

Zdroj: Anglická Wikipedie a TVDatabaze.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46661 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72098 KB. | 22.02.2024 - 02:26:55