Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scream VI: Ghostface si bere Manhattan v dosud nejlepším pokračování Vřískotu

Scream VI: Ghostface si bere Manhattan v dosud nejlepším pokračování Vřískotu

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ghostface se obje­ví ve „Big Apple“, aby zahá­jil nové vra­žed­né řádě­ní ve fil­mu Scream VI, kte­rý vstou­pil do praž­ských kin. Svižné, krva­vé a napí­na­vé pokra­čo­vá­ní se zábav­ným vyprá­vě­ním o hádá­ní vra­ha už bylo uspo­ko­ji­vé - ale neče­ka­ně hlu­bo­ký tema­tic­ký mate­ri­ál z něj dělá nej­lep­ší díl série od ori­gi­ná­lu z roku 1996.

Více než před­cho­zí fil­my série se Scream VI chce sku­teč­ně dostat do mys­li vra­ha: ne toho, kte­rý si nasa­dil mas­ku Ghostface, ale toho, kte­rý má vraž­du sku­teč­ně v srd­ci. Na fran­ší­zu, kte­rá se inspi­ro­va­la sku­teč­ný­mi vraž­da­mi, se ten­to díl vydá­vá tem­ný­mi smě­ry a ptá se jak svých postav, tak i divá­ků, jest­li jsou nasy­ce­ni vším tím krvepro­li­tím.

Standardní Scream úvod­ní sek­ven­ce tele­fon­ní­ho hovo­ru, v níž vystu­pu­jí Samara Weaving a Tony Revolori, pěk­ně nasto­lu­je ústřed­ní motiv fil­mu, než zce­la odhr­ne opo­nu odha­le­ním mas­ky vra­ha Ghostface. Než se však Scream VI dosta­ne k před­sta­vo­va­né­mu pří­bě­hu, má v záso­bě ješ­tě dal­ší pře­kva­pe­ní.

To se sou­stře­dí na hlav­ní­ho hrdi­nu minu­lé­ho fil­mu, Sama Carpentera (Melissa Barrera), kte­rá se pře­stě­ho­va­la z Woodsboro na Manhattan spo­lu se svou sestrou Tarou (Jenna Ortega) a dvoj­ča­ty Chadem (Mason Gooding) a Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown), dal­ší pře­ži­vší loň­ské krva­vé láz­ně.

Sam film ote­ví­rá zpo­vě­dí své­mu tera­pe­u­to­vi (Henry Czerny), že ji ani tak nepro­ná­sle­du­je masa­kr ve Woodsboro, jako spíš tem­no­ta, kte­rá se skrý­vá v jejím nit­ru: že poté, co násil­ně zlik­vi­do­va­la vra­ha z minu­lé­ho fil­mu, si to mož­ná až pří­liš uží­va­la.

Tara a její přá­te­lé si mezi­tím chtě­jí jen uží­vat živo­ta na vyso­ké ško­le, spo­lu s novou par­tou postav, k níž pat­ří Chadův spo­lubyd­lí­cí Ethan (Jack Champion), Mindyina pří­tel­ky­ně Anika (Devyn Nekoda), Samova a Tařina spo­lubyd­lí­cí Quinn (Liana Liberato) a Danny (Josh Segarra), sexy kluk od ved­le, se kte­rým se Sam taj­ně schá­zí.

A pak je tu Scream poho­to­vost Gale Weathers (Courteney Cox), kte­rá napsa­la dal­ší kni­hu o posled­ním masa­k­ru, Quinnův otec a detek­tiv newy­or­ské poli­cie Bailey (Dermot Mulroney) a Kirby Reed (Hayden Panettiere), hlav­ní hrdi­na Scream 4, kte­rý se mezi­tím stal agen­tem FBI.

Nikdy bys­te to neu­hod­li, ale Ghostface se také pře­stě­ho­val do New Yorku. A jed­na (nebo více) z těch­to postav je vra­hem. Zápletka Scream fil­mů byla vždyc­ky sla­she­rov­ská a Scooby Doo (nebo Agatha Christie, pokud jste dob­ro­čin­ní) a Scream VI se jí drží. Finále při­ná­ší jed­no nebo dvě oprav­do­vá pře­kva­pe­ní, ale záha­da není něčím, co by divá­ci byli schop­ni roz­luš­tit bez pomo­ci vra­ha, kte­rý se sám odmas­ku­je a pro­ne­se pěti­mi­nu­to­vý mono­log vysvět­lu­jí­cí jeho plán.

Ale to není to, co dělá Scream VI výji­meč­ným: ten­to díl fun­gu­je lépe než ostat­ní, pro­to­že se obra­cí k hrůzám vnitř­ním. Zatímco Sam zkou­má své poci­ty krve­žíz­ni­vos­ti, film nás vyzý­vá, abychom zkou­ma­li své vlast­ní: měli bychom těm­to zvrá­ce­ným zabi­já­kům fan­dit, aby zemře­li hrůz­nou smr­tí? Nebo jen udr­žu­je koloběh nási­lí, kte­rý pove­de jen k Scream 7?“

Režiséři Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett při­nes­li neče­ka­ně uspo­ko­ji­vý návrat k Scream fran­ší­ze s loň­ským „reque­lem“ a toto plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní jejich před­cho­zí film vylep­šu­je téměř ve všech ohle­dech, při­čemž se stá­le drží přís­né­ho vzor­ce zave­de­né­ho před­cho­zí­mi fil­my fran­ší­zy.

Přesun do New Yorku dodá­vá ději jis­tou svě­žest, ale samot­né Velké jabl­ko je žalost­ně nevy­u­ži­té; ten­to Scream se mohl ode­hrá­vat v kte­ré­ko­li vel­ké met­ro­po­li. Na roz­díl od posled­ní půl­ho­di­ny Páté hodi­ny 13. část VIII: Jason obsa­dil Manhattan zde chy­bí atmo­sfé­ra pod­lých newy­or­ských ulic; tohle není Scorceseho Vřískot VI.

Přesto pár výraz­ných sek­ven­cí dodá­vá fil­mu šmrnc: pře­střel­ka v newy­or­ské vinár­ně, kte­rá kon­čí tím, že Ghostface tří­má bro­kov­ni­ci (zce­la zka­že­ná v trai­le­ru), a muči­vě napí­na­vá jíz­da newy­or­ským met­rem o halloween­ské noci, kdy polo­vi­na ces­tu­jí­cích má mas­ky Ghostface.

Ačkoli Scream VI sérii zno­vu neob­je­vu­je, jde o mimo­řád­ně pove­de­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré fanouš­ky série polech­tá a mož­ná i obrá­tí na novou vlnu. Tento díl zkou­má podob­né téma jako nedo­ce­ně­ný Konec Halloweenu mno­hem divác­ky pří­vě­ti­věj­ším způ­so­bem a kon­čí jako jeden z nej­lep­ších fil­mů série.

Zdroj


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41669 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72235 KB. | 29.02.2024 - 22:08:01