Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Godzilla Minus One: neoficiální Oppenheimerovo pokračování je výjimečným dílem série

Godzilla Minus One: neoficiální Oppenheimerovo pokračování je výjimečným dílem série

Photo © 2023 TOHO CO.,LTD.
Photo © 2023 TOHO CO.,LTD.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Radioaktivní mon­strum, kte­ré před­sta­vu­je závo­dy v ato­mo­vém zbro­je­ní, tero­ri­zu­je Tokio bez­pro­střed­ně po dru­hé svě­to­vé vál­ce ve fil­mu Godzilla Minus One, 33. ofi­ci­ál­ním sním­ku ze série Godzilla stu­dia Toho, kte­rý měl celo­svě­to­vou pre­mi­é­ru minu­lý víkend a uza­vřel nedáv­ný fil­mo­vý fes­ti­val ASEAN 2023 v Praze.

Na roz­díl od cam­py akč­ních monster-masakrů, kte­ré domi­no­va­ly nedáv­ným holly­wo­od­ským poči­nům jako Godzilla: Král mon­ster a Godzilla vs. Kong, Godzilla Minus One při­stu­pu­je k řeše­ní hrůz vál­ky, repre­zen­to­va­ných pro­střed­nic­tvím děsi­vě vel­ké­ho kai­ju, s váž­nou mys­lí... a vychá­zí jako jeden z nej­lep­ších fil­mů série a jeden z pře­kva­pi­vých bloc­kbuste­ro­vých hitů roku 2023.

Godzilla minus jed­na začí­ná během posled­ních dnů dru­hé svě­to­vé vál­ky na fik­tiv­ním ost­ro­vě Odo, kdy pilot kami­kad­ze Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) před­stí­rá mecha­nic­kou chy­bu, aby se vyhnul sko­ku do bitvy. Jeho zba­bě­lost je pod­tr­že­na, když není scho­pen stisk­nout spoušť na obří mon­strum - to, kte­ré­mu míst­ní říka­jí Godzilla - úto­čí­cí upro­střed noci a zane­chá­va­jí­cí za sebou hro­ma­du těl.

Po vál­ce se Kōichi vra­cí domů do Tokia, aby našel svůj dům pro­mě­ně­ný v trosky po nále­tech a oba rodi­če mrt­vé. V záplet­ce, kte­rá by moh­la být jako vystři­že­ná z Charlese Dickense, zkří­ží ces­tu Noriko (Minami Hamabe) a kojen­ci, o kte­ré­ho se sta­rá, a tato pro­vi­zor­ní rodi­na začne sbí­rat kous­ky svých živo­tů.

Vzhledem ke svým vojen­ským zku­še­nos­tem zís­ká Kōichi nebez­peč­nou, ale dob­ře pla­ce­nou prá­ci při odklí­ze­ní námoř­ních min na malé cha­tr­či po boku sym­pa­tic­ké posád­ky. Kōichiho krát­ké zota­ve­ní z váleč­ných hrůz však pře­ka­zí návrat Godzilly, nyní ješ­tě vět­ší a sil­něj­ší než dří­ve, kte­rá je popr­vé spat­ře­na na moři a míří k pev­nin­ské­mu Tokiu.

Zatímco mno­ho fil­mů o Godzille od stu­dia Toho i nej­no­věj­ší holly­wo­od­ské sním­ky od Legendary Pictures uka­zo­va­ly Godzillu jako las­ka­vé­ho ochrán­ce, Godzilla Minus One před­sta­vu­je stvo­ře­ní jako děsi­vou sílu hrů­zy. Stejně jako v původ­ním fil­mu před­sta­vu­je Godzilla hrů­zy, kte­ré roz­pou­ta­la jader­ná vál­ka, a suro­vou zká­zu, kte­rou za sebou zane­chá­vá.

V Oppenheimerovi, jed­nom z nej­sil­něj­ších fil­mů roku, se tvůr­ce ato­mo­vé zbra­ně v podá­ní Cilliana Murphyho obá­vá, že spus­til řetě­zo­vou reak­ci, kte­rá zni­čí svět; Godzilla Minus One může být vní­má­na jako neprav­dě­po­dob­né, ale výstiž­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré vyu­ží­vá Godzillu jako meta­fo­ru závo­dů ve zbro­je­ní, kdy Japonsko zůstá­vá odká­zá­no samo na sebe, zatím­co napě­tí mezi Spojenými stá­ty a Ruskem prud­ce ros­te.

Godzilla Minus One napsal a reží­ro­val Takaši Jamazaki, kte­rý dří­ve pra­co­val na fran­ší­zách jako Doraemon a Lupin III a také na fil­mu z roku 2019 Velká Archimédova vál­ka, s nímž má ten­to film o Godzille řadu spo­leč­ných rysů. Většinu mon­stróz­ních akcí umně rámu­je z úrov­ně země, čímž dává kata­stro­fic­kým udá­los­tem výraz­ně lid­skou per­spek­ti­vu.

Jen asi 20 minut fil­mu Godzilla Minus One se pří­mo sou­stře­dí na titul­ní mon­strum, vět­ši­na sto­pá­že je věno­vá­na Kōichimu, kte­rý během vál­ky zkla­mal svou zemi, ale cho­pil se pří­le­ži­tos­ti, aby se napra­vil. Na film o Godzille je to půso­bi­vě hlu­bo­ký cha­rak­te­ro­vý oblouk, kte­rý fun­gu­je hlav­ně díky pou­ta­vé­mu výko­nu Kamikiho v roli vete­rá­na, kte­rý nedo­ká­že unik­nout své minu­los­ti.

Zatímco mno­ho holly­wo­od­ských akč­ních fil­mů v roce 2023 nedo­ká­za­lo dostát oče­ká­vá­ním, tady je jeden, kte­rý netáh­ne za jeden pro­vaz a uspo­ko­jí téměř ve všech mož­ných ohle­dech. Nutno podotknout, že jde o film o Godzille: doká­že se pro­mě­nit v melod­ra­ma­tic­ký a těž­ko­pád­ný, s někte­rý­mi komic­ky pře­hna­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Ale s tou­to výhra­dou Godzilla minus jed­na více než potě­ší kaž­dé­ho stá­va­jí­cí­ho fanouš­ka Godzilly a má dosta­teč­ně širo­ký záběr na to, aby obrá­til někte­ré nové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49192 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71747 KB. | 14.07.2024 - 22:23:19