Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sharper: slizký podfukářský thriller si na diváky rychle zasedne

Sharper: slizký podfukářský thriller si na diváky rychle zasedne

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý muž se bláz­ni­vě zami­lu­je, aby zjis­til, že byl pod­ve­den... ale to je tepr­ve začá­tek sple­ti­té­ho pří­bě­hu fil­mu Sharper, sviž­né­ho a dob­ře nato­če­né­ho pono­ru do živo­ta newy­or­ských pod­vod­ní­ků, kte­rý se nyní vysí­lá na Apple TV .

Ačkoli je Sharper půso­bi­vě zre­ží­ro­ván Benjaminem Caronem, nád­her­ně nato­čen v uli­cích New Yorku Charlotte Bruus Christensenovou a jeho ústřed­ní čtve­ři­ce je jis­tě dob­ře zahra­ná, je to nako­nec pod­vod. K vyvr­cho­le­ní se scé­nář stá­vá napros­to nepře­svěd­či­vým a Sharper se z Mametovy úrov­ně dostá­vá do pod­prů­mě­ru.

Je to ško­da, pro­to­že je tu hod­ně věcí, kte­ré by se moh­ly líbit. Vše začí­ná dvě­ma obzvlášť při­taž­li­vý­mi herec­ký­mi výko­ny v úvod­ním Sharperově díle, kdy se osa­mě­lý maji­tel knih­ku­pec­tví Tom (Justice Smith) zami­lu­je do stu­dent­ky lite­ra­tu­ry Sandry (Briana Middleton) v úvod­ní seznam­ce, kte­rá by moh­la nic netu­ší­cí divá­ky zmást, že sle­du­jí kon­venč­ní roman­ci.

Všechno ale není tak, jak má být, jak se dozví­dá­me v dru­hém děj­ství Sharper, kte­ré se zabý­vá Sandřinou minu­los­tí: jako nar­ko­man­ky a pro­puš­tě­né na pod­mín­ku, kte­rá se ocit­ne v rukou úlis­né­ho pod­vod­ní­ka Maxe (Sebastian Stan) a je vyško­le­na, aby z boha­tých mužů vylá­ka­la pení­ze, kte­ré se nebu­dou obtě­žo­vat nahlá­sit na poli­cii.

Sharperovy vrst­vy se odlu­pu­jí ve tře­tím a čtvr­tém děj­ství, kte­ré se odkrý­va­jí dál a zamě­řu­jí se na Maxe a jeho mat­ku Madeline (Julianne Moore), kte­rá cho­dí s mili­ar­dá­řem Richardem Hobbesem (John Lithgow). Další zvra­ty samo­zřej­mě tepr­ve čeka­jí na odha­le­ní...

Vzhledem k neob­vyk­lé struk­tu­ře Sharpera se Tom a Sandra, kte­ří se v prv­ní polo­vi­ně fil­mu etablo­va­li jako naši hlav­ní hrdi­no­vé, ve vel­ké čás­ti dru­hé polo­vi­ny fil­mu prak­tic­ky nevy­sky­tu­jí. To nás sta­ví do podiv­né pozi­ce, kdy vlast­ně neví­me, komu máme během spor­né­ho vyvr­cho­le­ní fil­mu fan­dit, což je roz­hod­nu­tí, kte­ré jako by film udě­lal za nás.

Očekáváme, že film jako Ostře sle­do­va­né vla­ky bude mít něko­lik zvra­tů, ale zdá se, že scé­náris­té (Brian Gatewood a Alessandro Tanaka, kte­ří spo­lu­pra­co­va­li na tele­viz­ním seri­á­lu Superstore) vidě­li Žihadlo a zaba­li­ly to. Když je divák ve fil­mu o dva kro­ky napřed před ostří­le­ný­mi pod­vod­ní­ky, je to váž­ně pro­blém.

K tomu je tře­ba dodat, že vrchol­né akce všech čtyř postav (a zejmé­na Madeline) jsou do znač­né míry nelo­gic­ké a zce­la zra­zu­jí to, co bylo do té doby chyt­rým thrille­rem. Kromě vše­ho ostat­ní­ho musí pod­ra­zy a pod­vo­dy v těch­to fil­mech dávat smy­sl... jinak se ilu­ze roz­bi­je.

Přesto vás Ostříži mož­ná na chví­li zaujme a až do finá­le je to vcel­ku pou­ta­vá jíz­da díky efek­tiv­ní režii Carona, tele­viz­ní­ho reži­sér­ské­ho vete­rá­na, kte­rý pra­co­val na seri­á­lech jako The Crown nebo Andor.

Ale i když nás uhla­ze­ná výpra­va zpo­čát­ku kla­me, že by moh­lo jít o něco jako Dům her Davida Mameta nebo Španělský vězeň, scé­nář Sharpera nako­nec nedo­ká­že dosáh­nout úrov­ně něče­ho tako­vé­ho, jako je Focus z roku 2015 s Margot Robbie a otcem Justice Willem Smithem v hlav­ních rolích. I když je tu stá­le co se líbit, je to oprav­du ško­da.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Sharper na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59152 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72120 KB. | 16.04.2024 - 16:24:31