Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hypnotik: Austinský detektiv pátrá po zmizelé dceři a odhaluje tajný vládní program

Hypnotik: Austinský detektiv pátrá po zmizelé dceři a odhaluje tajný vládní program

Photo © Ketchup Entertainment
Photo © Ketchup Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Austinský detek­tiv, kte­rý se vzpa­ma­to­vá­vá ze záhad­né­ho zmi­ze­ní své dce­ry, se zaple­te do taj­né­ho vlád­ní­ho pro­gra­mu - nebo ne? - ve fil­mu Hypnotik, novém sklá­dač­ko­vém thrille­ru, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do kin v Praze i po celém svě­tě.

S mysl nahlo­dá­va­jí­cím pří­bě­hem, kte­rý lze dob­ro­mysl­ně ozna­čit jako Christopher Nolan-lite a květ­na­tou režií ve sty­lu Briana De Palmy, kte­rou má na svě­do­mí Robert Rodriguez, Hypnotik nabí­zí let­mou zába­vu, ale nako­nec vyzní­vá neu­spo­ko­ji­vě. Originálního obsa­hu je v kinech oprav­du pře­hr­šel, zejmé­na thrille­rů pro dospě­lé, ale tenhle je sotva prů­chod­ný jako pod­ve­čer­ní stre­a­mo­va­cí zába­va.

Největším pro­blé­mem Hypnotik je, že pří­liš brzy vypouš­tí koč­ku z pyt­le: během něko­li­ka minut je nám až pří­liš jas­né, že film není na úrov­ni a čeka­jí nás nej­růz­něj­ší zvra­ty. Ben Affleck se před­sta­vu­je v roli detek­ti­va Dannyho Rourka, kte­rý v úvod­ní scé­ně tera­pie vyprá­ví o zmi­ze­ní své osmi­le­té dce­ry Minnie.

Hned v násle­du­jí­cí sek­ven­ci dojde k ban­kov­ní lou­pe­ži, kte­rá je nato­lik zma­te­ná, že divák instink­tiv­ně tuší, že je konec. Loupež zahr­nu­je tajem­né­ho vola­jí­cí­ho, kte­rý něja­kým způ­so­bem zná přes­né čís­lo bez­peč­nost­ní schrán­ky, jež bude vylou­pe­na, a obsa­hem zmí­ně­né schrán­ky, k níž se detek­tiv dosta­ne jako prv­ní, je osa­mo­ce­ná pola­ro­i­do­vá foto­gra­fie Rourkovy dce­ry se záhad­ným vzka­zem: „Najděte Leva Della Raynea.“

A pak je tu lupič (William Fichtner), kte­ré­ho Rourke nějak iden­ti­fi­ku­je jako Della Raynea... pro­to­že se sna­ží ukrást foto­gra­fii pohře­šo­va­né­ho dítě­te s jeho jmé­nem? Dell Rayne je „hyp­no­tik“, kte­rý pomo­cí Jediovských tri­ků mys­li při­mě­je náhod­né cizin­ce, aby pro něj vylou­pi­li ban­ku, čímž způ­so­bí nej­růz­něj­ší smrt a zká­zu. A to i přes­to, že je doko­na­le scho­pen při­mět ban­kov­ní úřed­ni­ci, aby mu obsta­ra­la to, co chce, aniž by udě­lal scé­nu.

Rourke, kte­rý je na sto­pě své jedi­né sto­pě, je vta­žen do pod­zem­ní­ho svě­ta hyp­no­ti­ků věšt­ky­ní Dianou Cruzovou (Alice Braga), kte­rá ho zave­de až do Mexika a ces­tou mu spřá­dá pří­běh o pochyb­ném vlád­ním Hypnotikkém pro­gra­mu.

Problém je, že v této chví­li je už pří­liš těž­ké při­mět nás, abychom uvě­ři­li tomu, co se děje a jak to může sou­vi­set s Rourkovou zmi­ze­lou dce­rou. Úvodní sek­ven­ce ban­kov­ní lou­pe­že byla tak nesmy­sl­ná a nevě­ro­hod­ná, že zne­mož­ni­la Hypnotik oce­nit jako jaký­ko­li thriller na úrov­ni. Jistě, film se poz­dě­ji vysvět­lí, ale neby­la zde žád­ná sna­ha vtáh­nout nás do něja­ké­ho hma­ta­tel­né­ho svě­ta.

Přes všech­ny pří­bě­ho­vé chy­by Hypnotik je to beze­spo­ru zábav­ný sní­mek, i když vět­ši­na zájmu pra­me­ní z čeká­ní na to, co na nás děj vyba­lí příš­tě. Odhalení začnou při­chá­zet zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu a kaž­dý matou­cí zvrat kou­pí fil­mu něko­lik dal­ších minut zájmu „počkat... cože?“

Divadelní reži­sér Robert Rodriguez (kte­rý zde půso­bil i jako stři­hač a kame­ra­man, při­čemž na mno­ha dal­ších aspek­tech pro­duk­ce se podí­le­li čle­no­vé jeho rodi­ny) oprav­du ví, jak efek­tiv­ně dát film dohro­ma­dy, a Hypnotik vypa­dá skvě­le, se stro­hým fil­mem noir osvět­le­ní a mysl tají­cím Inception-light CGI efek­ty.

Přesto je Hypnotik straš­ně těž­ké dopo­ru­čit jako něco, co sto­jí za to vidět v kině. Technicky se sice jed­ná o vzác­ný thriller pro dospě­lé v moři CGI bloc­kbus­te­rů a níz­ko­roz­počto­vých horo­rů v mul­tiple­xu, ale lépe zapa­dá ved­le něko­li­ka posled­ních pří­mo­ča­rých thrille­rů hvězdy Afflecka, Hluboká voda a Poslední věc, kte­rou chtěl.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Hypnotik na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45125 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72371 KB. | 24.05.2024 - 02:46:39