Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sharper - kriminální drama od režiséra Star Wars a Koruny

Sharper - kriminální drama od režiséra Star Wars a Koruny

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anglický reži­sér Bejnamin Caron, kte­rý má na svém kon­tě celou řadu oce­ňo­va­ných seri­á­lů jako napří­klad finá­le Sherlocka s Benedictem Cumberbatchem, spous­tu dílů Koruny či tři epi­zo­dy loň­ské­ho Andora (včet­ně fan­tas­tic­ké­ho finá­le) nyní na Apple TV+ při­chá­zí se svým celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rým je kri­mi­nál­ní dra­ma Sharper se Sebastianem Stanem a Julianne Moore v hlav­ních rolích.

Film má zají­ma­vou struk­tu­ru - mís­to chro­no­lo­gic­ky uspo­řá­da­né­ho pří­bě­hu je děj vylo­žen spí­še pomo­cí něko­li­ka epi­zod, z nichž kaž­dá před­sta­ví úhel pohle­du a obec­ně pří­běh jiné posta­vy, a postup­ně tak divák zjis­tí, jak do sebe vše zapa­dá a co všech­ny posta­vy spo­ju­je. Tento pří­stup je ris­kant­ní, pro­to­že hro­zí, že se do něj divák (nebo nedej Bože i sám autor) může zamo­tat, a tím pádem by film zce­la selhal. Ovšem to není ten­to  pří­pad - dvo­ji­ce scé­náris­tů Brian Gatewood a Alessandro Tanaka děj podá­va­jí veli­ce sro­zu­mi­tel­ně, a není nároč­né s ním udr­žet krok. Prakticky s kaž­dou novou „epi­zo­dou“ rov­něž při­chá­zí ale­spoň jeden zvrat, někte­ré jsou více uvě­ři­tel­né, jiné méně, ale v rám­ci fil­mu všech­ny fun­gu­jí. Ovšem čím blí­že se blí­ží­me k závě­ru fil­mu, tím před­ví­da­tel­něj­ší­mi se tyto zvra­ty stá­va­jí, a kvů­li tomu je finá­le asi méně šoku­jí­cí než by moh­lo být, a než se sna­ži­lo být. Tím také film ve tře­tí tře­ti­ně tro­chu ztrá­cí dech a poci­to­vě zpo­ma­lí, ovšem roz­hod­ně ne nato­lik, že by se tím celý poka­zil či nějak výraz­ně sho­dil. Samotný pří­běh vlast­ně není jinak hlu­bo­ký, jde zkrát­ka o intri­ky mezi boha­tý­mi, roz­hod­ně je tam scho­va­ná jaká­si pouč­ka o moci peněz vs. lás­ky, tedy nic nové­ho, ale prá­vě pou­ta­vý scé­nář a neob­vyk­lá struk­tu­ra jej děla­jí zají­ma­věj­ším. Díky stá­lým zvra­tům a pře­ska­ko­vá­ní v čase film vybu­du­je v divá­ko­vi zvlášt­ní pocit, jis­tou para­no­iu, že nic není jak se zdá a niko­mu nelze věřit.

Tuto tem­nou atmo­sfé­ru pod­po­ru­jí i audi­o­vi­zu­ál­ní­mi prv­ky. Kamera ve spo­lu­prá­ci s výpra­vou pro­půj­ču­jí sním­ku ponu­rý neo-noirový vzhled, kame­ra je navíc veli­ce pre­ciz­ní a oso­bi­tá, a v post­pro­duk­ci byly bar­vy nád­her­ně zpra­co­vá­ny, a v důsled­ku toho vše­ho je tak film veli­ce pří­jem­ný na pohled. Nečekaně dob­rá je i hud­ba, rela­tiv­ně nezná­mý skla­da­tel Clint Mansell (v minu­los­ti se podí­lel napří­klad na Peacemakerovi či dal­ších seri­á­lech z uni­ver­za DC) atmo­sfé­ru skvě­le dopl­ňu­je a při­klá­dá skvě­lý původ­ní soun­d­track, ale­spoň na pomě­ry fil­mů urče­ných rov­nou na stre­a­mo­va­cí služ­by.

Obsazení vedou v pod­sta­tě čty­ři her­ci: Sebastian Stan, Julianne Moore, Brianna Middleton a Justice Smith. Nelze je přes­ně roz­dě­lit na hlav­ní a ved­lej­ší posta­vy, mini­mál­ně ne bez vyzra­ze­ní děje. Lze ale říct, že nikdo z nich herec­ky výraz­ně nepře­vy­šu­je ostat­ní, nao­pak fun­gu­jí ve výbor­né sou­hře, a všich­ni mají se vše­mi funkč­ní che­mii. Doufám jen, že se toto nesta­ne pro Sebastiana Stana role, do kte­ré bude typo­vě obsa­zo­ván - ne, že by mu nese­dě­la, jen již podob­nou posta­vu hrál něko­li­krát. Max, jeho posta­va v Sharper, je v mno­ha ohle­dech podob­ný napří­klad Stevovi z loň­ské­ho horo­ru Fresh. Snad se tedy v této polo­ze neza­sek­ne, pro­to­že má solid­ní roz­sah a rád bych ho viděl zkou­šet více dru­hů postav (naštěs­tí sou­dě dle jeho nad­chá­ze­jí­cích pro­jek­tů to vypa­dá naděj­ně).

Sharper je solid­ně vyro­be­né dra­ma z pro­stře­dí bohá­čů a pod­vod­ní­ků se zají­ma­vou struk­tu­rou pří­bě­hu, kte­rá vylep­šu­je jinak oby­čej­ná téma­ta. Ke kon­ci sní­mek lehce ztrá­cí dech, ovšem ne nato­lik, aby tím byl divác­ký poži­tek zka­žen. Co ztra­tí na finá­le, naže­ne film na tech­nic­kých aspek­tech - kame­ra, výpra­va i hud­ba navo­zu­jí sto­pro­cent­ně fun­gu­jí­cí neo-noirovou atmo­sfé­ru.

70 %


Podívejte se na hodnocení Sharper na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79727 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71599 KB. | 23.06.2024 - 04:34:01