Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 14. díl

Shingeki no Kyojin 14. díl

vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603
vlcsnap 2017 08 25 18h16m40s603
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemůžu se ti podí­vat do očí: Předehra na pro­ti­ú­tok (1. část)

Po celém úze­mí se šíří zvěs­ti o titá­no­vi, kte­rý se při­dal na stra­nu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reak­ce panic­ké – oby­va­te­lé se bojí, že se titán při­dá na stra­nu ute­čen­ců, až se nepo­da­ří ubrá­nit zeď Rose, a že spo­leč­ně napad­nou úze­mí za zdí Sina. Lidé mezi zdmi Rose a Sina vidí v titá­no­vi nao­pak nadě­ji a dokon­ce dou­fa­jí, že by se moh­lo poda­řit zno­vu dobýt i zeď Maria. Členové vojen­ské poli­cie se zase bojí, že by titán mohl vést ke spik­nu­tí a jsou si jis­ti, že je nut­né ho odstra­nit.

Velitel Pixis se pro­chá­zí po hradbách s veli­te­lem prů­zkum­né jed­not­ky Erwinem Smithem. Navzájem si pře­dá­va­jí infor­ma­ce o Erenovi a o tom, že se s ním chys­tá soud­ní pro­ces, kte­rý má roz­hod­nout, zda Eren při­pad­ne prů­zkum­né jed­not­ce nebo vojen­ské poli­cii. Rozhodovat má hlav­ní veli­tel všech tří jed­no­tek – vojen­ské poli­cie, prů­zkum­né jed­not­ky a měst­ské hlíd­ky – Dallis Zacklay. Smith říká, že Zacklayovi nebu­de dělat pro­blém poslat Erena na popra­vu, pokud si bude mys­let, že je to mož­nost nej­lep­ší pro lidi.

Mikasa a Armin sedí v míst­nos­ti s dal­ší­mi vojá­ky. Armin říká Mikase, že se dosle­chl o sou­du s Erenem. Zatímco Mikasa nechá­pe, za co by měl být Eren sou­ze­ný, a Armin jí vysvět­lu­je, že soud bude jed­nat o jeho budouc­nos­ti, do míst­nos­ti vejdou dva čle­no­vé vojen­ské poli­cie a hle­da­jí Armina a Mikasu, aby jim vzká­za­li před­vo­lá­ní k sou­du.

Eren sedí spou­ta­ný na poste­li ve své cele. Je s ním zachá­ze­no jako s nej­hor­ším a nej­pod­řad­něj­ším zlo­čin­cem. On se svým věz­ni­te­lům nedi­ví. U jeho mří­že se obje­ví brý­la­tá ruso­vlás­ka z prů­zkum­né jed­not­ky, kte­rou jsme vidě­li po boku kapi­tá­na Leviho, když prů­zkum­ná jed­not­ka opouš­tě­la Trost. Už teh­dy bylo snad­né poznat, že je tato žena šíle­ná. Nyní to svým cho­vá­ním potvr­zu­je. Přehnaně konej­ši­vým a přá­tel­ským tónem hovo­ří k Erenovi a nechá­vá ho vyvézt z cely. Doprovází ho na ces­tě chod­bou, během toho se před­sta­ví jako major Hanji Zoe Představí i majo­ra Miche Zachariase, kte­rý se rov­něž cho­vá vel­mi zvlášt­ně – Erena oči­chá­vá. Skupina dora­zí ke dve­řím, kde Hanji zasta­ví a pokra­ču­je v hovo­ru opět napros­to neú­měr­ným tónem. Postrčí Erena do dve­ří a jen řek­ne, že nema­jí jinou mož­nost, a popře­je mu hod­ně štěs­tí.

Eren se oci­tá v soud­ní síni. Do této chví­le nevě­děl, že s ním bude veden soud­ní pro­ces. Vidí soud­ce Zacklaye, čle­ny vojen­ské poli­cie i prů­zkum­né jed­not­ky – někte­ré z nich zná – a také vidí Armina a Mikasu. Je dove­den doprostřed míst­nos­ti a při­pou­tán k zemi. Velitel Zacklay Erenovi vysvět­lí, proč byl před­ve­den k sou­du. Nechá veli­te­le vojen­ské poli­cie a prů­zkum­né jed­not­ky, aby před­lo­ži­li své žádosti o zís­ká­ní Erena. Vojenská poli­cie chce roz­pitvat a pro­zkou­mat Erenovo tělo a potom jej odstra­nit. Do pro­ce­su se vlo­ží páter Nick – před­sta­ve­ný kos­te­la, kte­rý káže, že ochran­né zdi dal lidem bůh a jsou posvát­né. Eren je pod­le něj jeden z těch, kte­ří tuto posvát­nost naru­ši­li, když roz­bo­ři­li nej­pr­ve zeď Maria a poté i zeď Rose, a měl by být hned na mís­tě usmr­cen. Průzkumná jed­not­ka opro­ti tomu chce Erena vyu­žít jako zbraň k doby­tí zdi Maria. Zacklay se ptá veli­te­le Pixise, odkud chtě­jí vést útok před zeď Rose, když brá­na v Trostu je pev­ně uza­vře­ná a není mož­né jí pro­jít. Pixis před­sta­vu­je svůj plán vyra­zit z měs­ta Calanes na výcho­dě. Nyní se ozve jaký­si oby­čej­ný muž s názo­rem, že by se radě­ji měly zpev­nit všech­ny brá­ny, aby se už titá­ni nedo­sta­li dál. V soud­ní síni se strh­ne krát­ká hád­ka, kte­rou pře­ru­ší nevzru­še­ným hla­sem kapi­tán Levi. Hovořícího muže nazve pra­se­tem a nará­ží na jeho posta­ve­ní, kte­ré je evi­dent­ně dost vyso­ké a kte­ré mu zaru­ču­je bla­hobyt, zatím­co jiní lidé strá­da­jí, nema­jí jíd­lo a půdu. A prá­vě pro­to by pod­le prů­zkum­né jed­not­ky bylo tře­ba zpět dobýt zeď Maria a roz­ší­řit tak lid­ské úze­mí. Měšťan opa­ku­je svůj názor, ale do řeči mu opět sko­čí páter Nick a dochá­zí k dal­ší hád­ce, kte­rou pře­ru­ší veli­tel Zacklay. Následně se obrá­tí na Erena a ptá se ho, jest­li doká­že bojo­vat jako voják a nasa­dit svou sílu titá­na a život pro lid­stvo. Eren bez váhá­ní odpo­ví, že ano. Zacklay ale pře­čte zprá­vu o akci v Trostu, kde se píše i o tom, jak Eren napa­dl Mikasu. To si ale Eren vůbec nepa­ma­tu­je a je tou­to infor­ma­cí pře­kva­pen. Mikasa je tázá­na na prav­di­vost této infor­ma­ce. Jelikož jí Rico, kte­rá sto­jí ved­le ní, pora­dí, aby řek­la prav­du, udě­lá to. Potvrdí, že ji Eren napa­dl. Okamžitě se ho ale sna­ží brá­nit a vyprá­ví o dvou pří­pa­dech, kdy jí Eren v titá­ní podo­bě zachrá­nil život. Velitel vojen­ské poli­cie, Nile Dawk, ozna­čí Mikasinu výpo­věď za pří­liš emo­ci­o­nál­ní. Popíše vztah Mikasy a Erena včet­ně toho, jak spo­leč­ně zabi­li 3 Mikasiny únos­ce. To ozna­čí za nelid­ské a v celé soud­ní síni tím vyvo­lá myš­len­ku, že jsou oba titá­ni, kte­ří se vetře­li mezi lidi už jako děti. Eren Mikasu pře­de vše­mi brá­ní. Vykřikuje, že ona nemá nic spo­leč­né­ho s tím, že on je „mon­strum“ (opa­ku­je slo­va pobou­ře­ných lidí v soud­ní síni). Tím v nich však pro­bu­dí jen dal­ší pode­zře­ní. Mikasa pod­le nich musí být „jed­nou z jeho“, když ji Eren tak chrá­ní. Eren se neu­dr­ží a řek­ne všem, co má na srd­ci, i když sám ví, že se cho­vá nespráv­ně. Řekne, že oni, kdo jsou zde v soud­ní síni, mají moc a pení­ze, ale mají strach bojo­vat pro­ti titá­nům. Žádá je tedy, ať za sebe necha­jí bojo­vat jeho, pro­to­že on se nebo­jí. Přitom se dost roz­zu­ří. Všichni jsou z jeho slov a drzos­ti v šoku. Dawk naká­že zamí­řit pro­ti Erenovi zbraň a chce ho zabít. Předběhne jej ale kapi­tán Levi, kte­rý se obje­ví pří­mo u spou­ta­né­ho Erena a vykop­ne mu zub. Potom v kopá­ní a bití pokra­ču­je. Dawk ho zasta­ví, pro­to­že se bojí, že se Eren ve vzte­ku změ­ní na titá­na. To nahra­je Levimu do karet, pro­to­že se může vysmát stra­chu vojen­ské poli­cie z Erena a zapo­chy­bo­vat tak o tom, jak ho chtě­li roz­por­co­vat a zkou­mat. Co kdy­by ho svým poku­sem roz­pitvat ho naštva­li a udě­la­li si z něj nepří­te­le a potom by se jim nepo­da­ři­lo ho zabít? To by pře­ci bylo nebez­peč­né. Dále Levi pro­je­ví svou sebe­dů­vě­ru, když řek­ne, že pro­ti němu Eren nic nezmů­že. Velitel Smith navrh­ne soud­ci, aby dal Erena pod vede­ní kapi­tá­na Leviho, kte­rý si s ním zjev­ně doká­že pora­dit, a pošle ho s ním na misi. To se Zacklayovi zamlou­vá a návrh odsou­hla­sí.

Eren je se čle­ny prů­zkum­né jed­not­ky: Erwinem, Hanji a Levim. Omlouvají se mu za bolest, kte­rou mu Levi způ­so­bil, a vysvět­lu­jí mu, že to bylo nut­né. Eren to chá­pe a říká, že se za to nezlo­bí. Hanji si všim­ne, že Erenovi doros­tl vyra­že­ný zub. Ten jeho původ­ní má scho­va­ný v kapes­ní­ku a chce si ho nechat. Eren je veli­te­lem Erwinem při­ví­tán v prů­zkum­né jed­not­ce, když mu veli­tel podá ruku. Dokonce i s Levim se už doce­la spřá­te­lí.

Dosud zná­má fak­ta ze 14. dílu

Eren byl v tom­to dílu před­ve­den před zvlášt­ní vojen­ský soud. Teď se dozví­dá­me infor­ma­ce o tom­to sou­du. Zvláštní vojen­ský soud roz­ho­du­je o všech, kdo mají něco spo­leč­né­ho s armá­dou. Soudce, pro­ku­rá­tor i obha­jo­ba jsou vojá­ci. Oproti oby­čej­né­mu vojen­ské­mu sou­du je ten­to více poli­tic­ky moti­vo­va­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02521 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71522 KB. | 23.06.2024 - 07:47:52