Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 21. díl

Shingeki no Kyojin 21. díl

vlcsnap 2017 09 06 19h27m11s314
vlcsnap 2017 09 06 19h27m11s314
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zničující úder: 57. expe­di­ce mimo zdi (5. část)

Velitel Smith a major Zoe dis­ku­tu­jí o mož­nos­ti, že člo­věk v těle titá­na měl v lese scho­va­nou 3D výstroj a s její pomo­cí zmi­zel. Erwin říká, že přes­ně tak to prav­dě­po­dob­ně bylo i v pří­pa­dě kolosál­ní­ho titá­na poté, co roz­bo­řil zeď. Hanji ale odpo­ru­je, že když se vyno­řil z těla titá­na Eren, byl nato­lik sla­bý, že nemohl ani sám stát. Podle ní je tedy těž­ko mož­né, že by byl člo­věk po pře­mě­ně z titá­na schop­ný pohy­bu s 3D výstro­jí. Erwin ale porov­ná­vá schop­nos­ti žen­ské­ho titá­na s Erenovým titá­nem a říká, že se prav­dě­po­dob­ně liší pod­le způ­so­bi­los­ti člo­vě­ka, kte­rý je ovlá­dá. Proto prý byla chy­ba spo­lé­hat na Erena, kte­rý je v pře­mě­ňo­vá­ní na titá­na nováč­kem a ani pořád­ně neví, jak pře­mě­na fun­gu­je. Dále říká, že pokud chtě­jí nepří­te­le pora­zit, musí začít jinak mys­let a hlav­ně změ­nit způ­sob boje a být při­pra­ve­ni víc ris­ko­vat a obě­to­vat.

Jean a Armin se během ústu­pu baví o plá­nu veli­te­le Smithe. Jean se diví, jak mohl veli­tel vědět, že žen­ský titán bude pro­ná­sle­do­vat Erena. Armin pou­ka­zu­je na fakt, že titá­ni vel­mi brzy ukon­či­li svůj posled­ní útok po roz­bo­ře­ní brá­ny v Trostu a ani se pří­liš nesna­ži­li zabrá­nit tomu, aby byla díra zacpá­na. Proto si mys­lí, že titá­ni už v té době řeši­li jiné pro­blémy, kte­ré se neo­če­ká­va­ně obje­vi­ly. Samozřejmě tím má na mys­li Erenovu pro­mě­nu v titá­na. Z toho vyplý­vá, že žen­ský titán je někdo, kdo byl u toho, když se Eren popr­vé pře­mě­nil.

Eren se zasta­vu­je u Güntherova mrt­vé­ho těla. Aurua jej odtud odtrh­ne a při­ká­že mu pokra­čo­vat v ces­tě a neza­sta­vo­vat. Neznámý s 3D výstro­jí a uni­for­mou prů­zkum­né jed­not­ky se stá­le pohy­bu­je v jejich blíz­kos­ti. Erd, kte­rý byl Levim pově­řen dosa­vad­ním vele­ním, vydá roz­kaz poku­sit se urych­le­ně dostat na základ­nu. Auruo pře­mýš­lí, kdo je ten nezná­mý. Hned ho napad­ne, že je to člo­věk z těla žen­ské­ho titá­na. Neznámý se pře­mě­ní a v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti spe­ci­ál­ní­ho bojo­vé­ho koman­da se opět obje­ví žen­ský titán v plné síle. Vysokou rych­los­tí se dává do pro­ná­sle­do­vá­ní prů­zkum­ní­ků. Eren má v plá­nu jej zabít, ale Erd zave­lí, že titá­na zabi­je on s Auruem a Petrou a Eren má pokra­čo­vat v ces­tě na základ­nu. Eren odpo­ru­je, a tak Petra opět vyta­sí otáz­ku důvě­ry. Eren se roz­hod­ne prů­zkum­ní­kům důvě­řo­vat a smě­řo­vat do bez­pe­čí.

Průzkumníkům se poda­ří vypích­nout titá­no­vi oči. Během toho, co je osla­be­ný, ho chtě­jí dodě­lat. Titánka sto­jí zády ke stro­mu a ruka­ma si opět ochra­ňu­je sla­bi­nu. Vojáci jí odse­ká­va­jí kusy masa z ramen, až už není schop­na držet ruce vzhů­ru a sla­bi­nu odha­lí. Eren při ústu­pu sle­du­je, jak tak­ti­ka prů­zkum­ní­ků úspěš­ně vychá­zí. Kromě obdi­vu, kte­rý jim sklá­dá, si uvě­do­mu­je i to, že jejich síla spo­čí­vá v jejich vzá­jem­né důvě­ře. To ho utvr­dí ve správ­nos­ti roz­hod­nu­tí pokra­čo­vat v ces­tě na základ­nu a neo­hlí­žet se na boju­jí­cí kole­gy. Jenže situ­a­ce kolem titá­na se zvrt­ne. Ačkoli se její oči měly zre­ge­ne­ro­vat nejdří­ve za dal­ších 30 sekund, titán­ka vlo­ži­la veš­ke­ré úsi­lí pou­ze do jedi­né­ho oka a to je nyní zce­la v pořád­ku. Díky tomu vidí Erda, kte­rý úto­čí na její šíji, a vle­tu jej pře­kous­ne napůl. Potom se titán­ka roze­bí­há za Petrou a při­šláp­ne ji ke stro­mu. Eren to vše vidí a změ­ní svůj směr. Jde na pomoc Auruovi. Ten sám zaú­to­čí na titán­či­nu šíji, jen­že ona udě­lá to, co již dří­ve – zatvr­dí svou kůži a Auruova čepel se o ni zlo­mí. Přesně míře­ným kopem potom obry­ně odmrští Aurua na zem, čímž mu zlo­mí vaz.

Eren tu zůstal sám a plně odhod­lán titán­ku zabít. To mu umož­ní pře­mě­nit se v titá­na. Jeho řev při pře­mě­ně sly­ší všich­ni vojá­ci v lese a napří­klad Mikasa a Levi jej pozna­jí a vědí, co se sta­lo. Oba, i když kaž­dý odji­nud, se vydá­va­jí smě­rem, odkud se řev ozval. Levi ces­tou potká­vá mrt­vá těla čle­nů své jed­not­ky.

Eren a žen­ská titán­ka se pouš­tí do sou­bo­je. Po chví­li vyrov­na­né bit­ky zís­ká­vá Eren pře­va­hu. Ženský titán kon­čí na zemi a Eren mu sedí na bři­še s napřa­že­nou pěs­tí. Přehrává si udá­los­ti posled­ních pár hodin a dává si za vinu smrt všech zemře­lých vojá­ků. Svoje roz­hod­nu­tí, důvě­řo­vat prů­zkum­né jed­not­ce, nyní hod­no­tí jako nespráv­né. Má za to, že kdy­by se už na začát­ku roz­ho­dl věřit v sebe a bojo­vat ve for­mě titá­na, mohl obry­ni už dáv­no zabít a nikdo dal­ší nemu­sel zemřít. Ač viní sám sebe, za sku­teč­né­ho viní­ka ozna­ču­je titán­ku. Vzteklými úde­ry do kame­nů ved­le titán­či­ny hla­vy při­pra­ví sám sebe o obě ruce. Potom jí sli­bu­je, že až se mu ruce zre­ge­ne­ru­jí, roz­tr­há ji na malin­ké kous­ky, kte­ré potom sní. Jenže než se tak sta­ne, titán­ka se vzcho­pí, Erena ze sebe sho­dí a vsta­ne. Opět sto­jí pro­ti sobě vyrov­ná­ní. Eren se ale jejich bojem una­ví dří­ve než titán­ka a zatím­co se vydý­chá­vá u stro­mu, titán­ka strom pře­tne svo­jí zpev­ně­nou rukou a ura­zí Erenovu titá­no­vi hla­vu. Sedne si ke zbyt­ku jeho těla, odkous­ne sva­ly ze šíje a odha­lí tak Erena - člo­vě­ka. Právě ve chví­li, kdy na mís­to při­lé­tá Mikasa, ho titán­ka spolk­ne. Obryně odbí­há pryč. Rozčilená Mikasa ji pro­ná­sle­du­je s kři­kem, ať jí vrá­tí Erena. Titánka si za běhu opět chrá­ní sla­bi­nu. Mikasa létá kolem ní ze stra­ny na stra­nu a svý­mi čepe­le­mi ji mno­ho­čet­ně zra­ňu­je na růz­ných mís­tech těla. Dosáhne toho, že titán­ka pad­ne k zemi. Mikasa chce napad­nout její ruku při­tisk­nu­tou na zátyl­ku, ta ale opět ztvrd­ne.

Ženský titán se zve­dá ze země a opět se roze­bí­há. Mikasa je při jeho novém pro­ná­sle­do­vá­ní zadr­že­na Levim, kte­rý vne­se do její akce veli­tel­skou roz­va­hu. Dál pro­ná­sle­du­jí titán­ku spo­leč­ně.

Dosud zná­má fak­ta z 21. dílu

V tom­to díle se zápis­ník věnu­je koním prů­zkum­né jed­not­ky. Přiznám se, že tuto infor­ma­ci oce­ňu­ji. Za prvé pro­to, že jsem už něko­li­krát pře­mýš­le­la, jak mohou ti koně vydr­žet tak dlou­ho ve cva­lu či trysku. Za dru­hé pro­to, že živí tvo­ro­vé jsou mi sym­pa­tič­těj­ší než zbra­ně, 3D výstroj a dal­ší „chlad­né“ věci, o kte­rých jsme se dozví­da­li dopo­sud.

Tito koně byli spe­ci­ál­ně vyšlech­tě­ni pro prů­zkum­nou jed­not­ku. Jejich výš­ka je zhru­ba 160 cm a váha 450-500 kg. Maximální rych­lost až 80 km/h, prů­měr­ná rych­lost 35 km/h. Koně jsou jedi­nou mož­nos­tí, jak utéct před titá­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65402 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71503 KB. | 24.06.2024 - 15:39:22