Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 20. díl

Shingeki no Kyojin 20. díl

vlcsnap 2017 09 03 09h14m25s991
vlcsnap 2017 09 03 09h14m25s991
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Erwin Smith: 57. expe­di­ce mimo zdi (4. část)

Eren a zby­tek spe­ci­ál­ní­ho bojo­vé­ho koman­da opouš­tí mís­to, kde došlo k zajmu­tí titán­ky. I Erena už napadlo, že je tato titán­ka podob­ná kolosál­ní­mu titá­no­vi.

Levi, sto­jí­cí stá­le na vět­vi ved­le Erwina, vyta­hu­je svo­ji čepel a chys­tá se mon­strum zabít. Erwin ho ale zasta­ví a dává povel k dal­ší pal­bě z děl, kte­rá vystře­lu­jí šípy opat­ře­né lany.

Rekruti na okra­ji lesa jsou ohro­žo­vá­ni titá­ny špl­ha­jí­cí­mi se na stro­my. Zatím jsou ale v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti a oče­ká­va­jí, že brzy dosta­nou pokyn k ústu­pu. Baví se o ránách, kte­ré sly­še­li z nit­ra lesa, a pře­mýš­lí, co se tam děje. Jean si všim­ne, že se titá­ni ve své tech­ni­ce špl­há­ní na stro­my zlep­šu­jí, jako by se uči­li.

Leviho jed­not­ka sto­jí upro­střed lesa. Erenovi dochá­zí, že nalá­kat žen­ské­ho titá­na do lesa a zajmout ho byl Erwinův plán už od začát­ku. Diví se, proč o tom veli­tel neřekl ale­spoň zku­še­ným čle­nům prů­zkum­né jed­not­ky. Auruo se cítí ura­žen tím, že Eren nej­spíš míří k tomu, že jim veli­tel nedů­vě­řu­je. Erd ale dá Erenovi za prav­du. Domnívá se, že důvod, proč jim veli­tel zata­jil pra­vý cíl mise, je ten, že mezi čle­ny prů­zkum­né jed­not­ky je špi­ón spo­je­ný s titá­ny. Následně si vzpo­mí­na­jí na chví­li, kdy někdo zabil pokus­né titá­ny. Stejnou otáz­ku jako Erenovi prý Smith polo­žil i dal­ším. Teď pocho­pi­li její význam.

Stejný roz­ho­vor vedou i Armin se Jeanem. Jean má veli­te­li za zlé, že nevě­děl dost na to, aby vybral tu ces­tu, kte­rá bude zna­me­nat smrt co nejmé­ně lidí. Armin se ale veli­te­lo­va roz­hod­nu­tí zastá­vá. Poukazuje na to, že při této výpra­vě zemře­la spous­ta veli­te­lo­vých blíz­kých kama­rá­dů. To Armin pova­žu­je za oběť. A pou­ze člo­věk, kte­rý je schop­ný obě­to­vat to, co mu je blíz­ké, může dosáh­nout něja­kých změn.

Zatímco do těla žen­ské­ho titá­na jsou zabo­dá­vá­ny dal­ší a dal­ší šípy, v jeho blíz­kos­ti se obje­ví Hanji. Rozpráví s titán­kou a ško­do­li­bě jí vysvět­lu­je, jak fun­gu­je zbraň, kte­rou byla zaja­tá.

Kapitán Levi a major Miche vyra­zí k úto­ku na obro­vu šíji, aby z ní vyře­za­li člo­vě­ka, kte­rý se v titá­na pře­mě­nil. Titánka však stá­le chrá­ní svo­ji sla­bi­nu ruka­ma a ve chví­li, kdy se k nim při­blí­ží čepe­le vojá­ků, ruce ztvrd­nou a zbra­ně odra­zí. Jednou z mož­nos­tí, jak toto vyře­šit, je dál titán­ku napa­dat a poku­sit se ji tak osla­bit. To by však stá­lo mno­ho času, pro­to veli­tel Smith roz­hod­ne jinak – nechá odstře­lit titán­či­ny ruce výbuš­ni­nou. Vojáci při­pra­vu­jí nálož. Kapitán Levi sto­jí na hla­vě obry­ně a mlu­ví k člo­vě­ku scho­va­né­mu uvnitř. Snaží se ho slo­vy donu­tit vylézt ven z titá­no­va těla. Říká mu o tom, že se mu chys­ta­jí odře­zat kon­če­ti­ny, aby ho oddě­li­li od titá­na. Reakce obry­ně je série vel­mi hla­si­tých a inten­ziv­ních výkři­ků.

Na to se všich­ni titá­ni shro­máž­dě­ní kolem lesa vrh­nout dovnitř. Překvapení vojá­ci se je sna­ží zadr­žet, ale nema­jí šan­ci. Titáni se dostá­va­jí až ke své vůd­ky­ni, ale mís­to toho, aby se ji sna­ži­li osvo­bo­dit, sna­ží se ji zabít. Velitel Smith vydá roz­kaz ochra­ňo­vat titán­ku. Boj však trvá jen krát­kou chví­li. Titáni šku­bou tělo žen­ské­ho titá­na na kous­ky a ty pojí­da­jí. Smith vydá­vá roz­kaz k ústu­pu.

Levi a Smith se baví o nepří­te­li. Velitel pro­je­vu­je svo­je pře­kva­pe­ní, že byl ochot­ný obě­to­vat sám sebe a nechat se zabít titá­ny. Levi se stra­chu­je o osud Erena, když jejich mise neby­la úspěš­ná. Smith ale řek­ne, že o tom mohou pře­mýš­let poz­dě­ji, teď se musí bez­peč­ně dostat zpět. Levi se chys­tá svo­lat svou jed­not­ku, ale Erwin mu naká­že nej­pr­ve dopl­nit plyn a vymě­nit čepe­le. Levi zpo­čát­ku odmlou­vá a tvr­dí, že má ply­nu dost. Potom ale upo­slech­ne veli­te­lův roz­kaz.

Z růz­ných míst po celém lese vystře­lu­jí dýmo­vé sig­ná­ly zna­me­na­jí­cí ústup. Někteří vojá­ci na okra­ji lesa jsou zma­te­ní, napří­klad Connie je ale rád, že může jít domů.

I spe­ci­ál­ní koman­do vidí sig­ná­ly. Chystají se na návrat do for­ma­ce. Auruo a Eren se při­tom těší, že uvi­dí, kdo se skrý­val v titá­no­vi. Petra chvá­lí Erena za jeho roz­hod­nu­tí důvě­řo­vat prů­zkum­né jed­not­ce, díky kte­ré­mu bylo zaje­tí titá­na mož­né. Auruo ji umír­ňu­je, aby svý­mi řeč­mi nezpů­so­bi­la, že bude Eren nafou­ka­ný. Řekne, že je úspěch vrá­tit se živý z prv­ní mise, ale taky, že mise kon­čí, až když jsou vojá­ci doma.

Během pře­su­nu spe­ci­ál­ní­ho koman­da s 3D výstro­jí se vojá­ci navzá­jem popi­chu­jí a vzpo­mí­na­jí na to, kdo z nich se jak popa­so­val se svou prv­ní výpra­vou.

Osoba v uni­for­mě prů­zkum­né jed­not­ky, avšak sto­jí­cí zády a s kapu­cí na hla­vě, tak­že není poznat, kdo to je, vystře­lí zele­ný sig­nál. Günther si je jis­tý, že sig­nál vystře­lil Levi a mají ho násle­do­vat. Vystřelí pro­to zele­ný sig­nál jako odpo­věď. Když ho nezná­má oso­ba vidí, odho­dí pis­to­li a vytáh­ne své čepe­le.

Erwinova jed­not­ka už je na koních a smě­řu­je smě­rem do Calanes. Hanji se ptá Erwina, proč naká­zal Levimu se ozbro­jit. Velitel jí před­lo­ží svo­ji teo­rii. Viděli jen, že byl sežra­ný žen­ský titán. Neviděli ale, že by byl sežra­ný i člo­věk uvnitř. Velitel se domní­vá, že když vojá­ci opus­ti­li tělo titán­ky, ten­to člo­věk vyle­zl ven, oblé­kl si uni­for­mu prů­zkum­né jed­not­ky a teď je scho­va­ný mezi nimi.

Leviho jed­not­ka smě­řu­je na mís­to urče­né domně­lým sig­ná­lem od jejich kapi­tá­na. Brzy ale pozna­jí, že člo­věk, kte­rý se pohy­bu­je neda­le­ko od nich, není kapi­tán Levi. Neznámý zaú­to­čí na Günthera a ten nara­zí hla­vou do stro­mu. Je mrtev. Neznámý prchá s pomo­cí 3D výstro­je lesem.

Dosud zná­má fak­ta z 20. dílu

Popis děl, díky kte­rým byl zajat žen­ský titán. Jedná se o nově vyvi­nu­tou zbraň slou­ží­cí prů­zkum­né jed­not­ce k chy­tá­ní živých cílů. Zbraň se sklá­dá ze sudu, v němž jsou navi­nu­té drá­ty opat­ře­né na kon­ci ost­rým šípem se zpět­ný­mi háč­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48791 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71515 KB. | 23.06.2024 - 06:28:34