Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 4. díl

Shingeki no Kyojin - 4. díl

vlcsnap 2017 06 26 11h35m44s483
vlcsnap 2017 06 26 11h35m44s483
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Noc závě­reč­né­ho cere­mo­ni­á­lu: Znovuzrození lid­stva (2. část)

Je rok 850. Eren a ostat­ní mají za sebou dva ze tří let vojen­ské­ho výcvi­ku. Školící jed­not­ka 104 je prá­vě v prů­bě­hu tvr­dé­ho tré­nin­ku. Ten obsa­hu­je nej­pr­ve běh lesem s těž­kou výzbro­jí a poté útok na dře­vě­né mode­ly titá­nů za pou­ži­tí 3D mané­v­ru. Při té pří­le­ži­tos­ti jsou nám blí­že před­sta­ve­ni někte­ří čle­no­vé jed­not­ky spo­lu s jejich sil­ný­mi a sla­bý­mi strán­ka­mi.

Poprvé se setká­vá­me s posta­vou Annie Leonhart. Pohledná blon­dý­na s výbor­ný­mi bojo­vý­mi schop­nost­mi, kte­rá je ale poně­kud uza­vře­ná a chlad­ná.

Konečně se dozví­dá­me také pří­jme­ní Mikasy. To, že je odliš­né od Erenova, potvr­zu­je před­po­klad, že nejsou sou­ro­zen­ci.

V násle­du­jí­cích zábě­rech se nachá­zí­me zpět ve výcvi­ko­vém tábo­ře. Právě pro­bí­ha­jí­cím tré­nin­kem je boj „muže pro­ti muži“. Eren tré­nu­je s Reinerem. Najednou si Reiner všim­ne Annie, kte­rá tré­nink igno­ru­je, a roz­hod­ne se ji do tré­nin­ku zapo­jit. Postaví ji pro­ti Erenovi, kte­rý je Annie potup­ně pora­žen. Eren obdi­vu­je Annienu tech­ni­ku. Ona ale odvrá­tí roz­ho­vor k vojen­ské poli­cii. To je sku­pi­na těch nej­lep­ších vojá­ků, kte­rá vyko­ná­vá služ­bu ve vnitř­ním měs­tě. Stát se jejím čle­nem může jen 10 nej­lep­ších absol­ven­tů z kaž­dé­ho roč­ní­ku. Přání vstou­pit do vojen­ské poli­cie uved­li někte­ří kade­ti jako důvod, proč se při­hlá­si­li do výcvi­ku, když byli na začát­ku vyslý­chá­ni veli­te­lem. Být ve vojen­ské poli­cii totiž zaru­ču­je klid­ný a poho­dl­ný život. Annie upo­zor­ní Erena na para­dox, že do vojen­ské poli­cie vstou­pí prá­vě ti nej­lep­ší, ti, kte­ří mají nej­vět­ší před­po­kla­dy pře­mo­ci titá­ny. Ve vnitř­ním měs­tě ale budou dale­ko od obrů a vál­ky s nimi.

I večer na jídel­ně se někte­ří kade­ti baví o vojen­ské poli­cii. Jean a Marco sní o tom, jak se jim poda­ří se do ní dostat. Eren si nedo­ká­že odpus­tit vmí­sit se do hovo­ru a před­nést své myš­len­ky o pod­řad­nos­ti vojen­ské poli­cie. Znovu vyzdvi­hu­je nut­nost posta­vit se titá­nům pří­mo. Jejich nesho­da kon­čí fyzic­kým napa­de­ním. Hluk při­lá­ká veli­te­le Shardise a dočká­vá­me se jed­né z mála humor­ných scén, když Mikasa neprav­di­vě vysvět­lu­je veli­te­li původ hlu­ku.

Uplynul dal­ší rok a stá­vá­me se svěd­ky slav­nost­ní­ho večer­ní­ho cere­mo­ni­á­lu při ukon­če­ní výcvi­ku. Bude vyhlá­še­no 10 nej­lep­ších absol­ven­tů, kte­ří budou moci vstou­pit do vojen­ské poli­cie. Ostatní budou roz­dě­le­ni do měst­ských hlí­dek na zdech a prů­zkum­ných jed­no­tek vydá­va­jí­cích se ven od zdí.

Deset nej­lep­ších je nám uká­zá­no mís­to zápis­ní­ku se zná­mý­mi fak­ty. Jsou jimi Krista Lenz, Sasha Blouse, Connie Springer, Marco Bott, Jean Kirstein, Eren Jaeger, Annie Leonhart, Bernard Hoover, Reiner Braun a Mikasa Ackerman, kte­rá byla vyhlá­še­ná jako nej­lep­ší ze 104. jed­not­ky.

Někteří z vyhlá­še­ných se radu­jí ze své­ho při­je­tí k vojen­ské poli­cii. Jean je ale nespo­ko­je­ný, radost z při­je­tí mu kazí fakt, že byl o jed­no mís­to hor­ší než Eren. Ještě méně se ale ze své­ho úspě­chu radu­je prá­vě Eren. Vysvětluje svým spo­lu­ab­sol­ven­tům, že netou­ží po kli­du ve vnitř­ním měs­tě, ale po sku­teč­ném zabí­je­ní titá­nů. Chystá se pro­to mís­to ve vojen­ské poli­cii odmít­nout a při­dat se k prů­zkum­né jed­not­ce. Thomas Wagner vyja­dřu­je svůj názor, že titá­ny není mož­né pora­zit, že už sežra­li mno­ho lidí a že pro­ti nim nemo­hou bojo­vat. To ale Erena jen pod­po­ří v jeho odhod­lá­ní moti­vo­vat svo­je dru­hy k boji. Přednese ke všem pro­jev, ve kte­rém zmi­ňu­je oběť tisí­ců prů­zkum­ní­ků a vojá­ků, kte­rá jim umož­ni­la pokro­čit v boji pro­ti titá­nům. Vědomosti, kte­ré zís­ka­li, jim dáva­jí nadě­ji na úspěch.

V sou­kro­mí se potom ústřed­ní tro­ji­ce hrdi­nů spo­leč­ně roz­hod­ne při­dat se k prů­zkum­né jed­not­ce. (Jako u kaž­dé­ho tako­vé­ho roz­hod­nu­tí začne Eren, při­dá se Armin a nako­nec Mikasa řek­ne, že půjde tam, kam půjde Eren, pro­to­že ho neo­pus­tí a bude ho chrá­nit. Evidentně si je vědo­ma toho, že je sil­něj­ší než on.)

A nejsou jedi­ní. Následující den se absol­ven­ti schá­zí na zdi a Eren se dozví­dá, že svým pro­je­vem pře­svěd­čil něko­lik z nich k při­dá­ní se k prů­zkum­né jed­not­ce.

Během poklid­né prá­ce na údrž­bě obran­ných kanó­nů na zdi se před zdí obje­ví kolosál­ní titán a napad­ne měs­to. Mladí vojá­ci těs­ně uni­ka­jí nebez­pe­čí, ale titán pro­ni­ká skrz zeď. Je na čase bojo­vat.

Dosud zná­má fak­ta ze 4. dílů

Nahrazena sezna­mem 10 nej­lep­ších absol­ven­tů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31116 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72228 KB. | 21.05.2024 - 23:26:28