Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 7. díl

Shingeki no Kyojin - 7. díl

vlcsnap 2017 06 27 23h18m39s965
vlcsnap 2017 06 27 23h18m39s965
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malá čepel: Obrana Trostu (3. část)

Mám prv­ní mož­nost opra­vit sama sebe, a to hned dva­krát. Ve 2. dílu jsem pod­ce­ni­la význam infor­ma­ce o pří­rod­ním bohat­ství ve svě­tě lidí. Podcenila jsem jej dokon­ce nato­lik, že jsem ani nezmí­ni­la, jaké suro­vi­ny se zde těží. Jednou z nich je zem­ní plyn. Ten je pro lidi vel­mi důle­ži­tý, pro­to­že – a to je můj dru­hý omyl, kdy jsem si mys­le­la, že 3D mané­vr a pohyb vojá­ků spo­čí­vá jen v lanech – díky němu se vojá­ci mohou pohy­bo­vat vzdu­chem. Na výzbro­ji mají umís­tě­ny lah­ve napl­ně­né ply­nem a trys­ky, kte­rý­mi plyn vypouš­tě­jí a díky tomu „léta­jí“ vzdu­chem.

Zásoby ply­nu jsou v cen­t­rá­le, ta je ale obklí­če­na titá­ny.

V 7. dílu vidí­me, co se sta­ne, když plyn dojde.

Vojáci 2. linie boju­jí­cí za zdí Rose obdr­že­li roz­kaz k návra­tu na základ­nu. Jejich záso­by ply­nu jsou však téměř vyčer­pa­né a oni se tudíž nema­jí jak dostat zpět. Zůstali uvěz­ně­ni na špat­né stra­ně obran­né zdi. Na pomoc jim měla dora­zit pod­půr­ná jed­not­ka, ale nesta­lo se tak. Absolventi 104. jed­not­ky, mezi nimi např. Jean a Connie, tak sedí skles­le na stře­chách a stří­da­vě se smi­řu­jí se smr­tí a vymýš­le­jí plá­ny, jak se zno­vu posta­vit titá­nům. Mají vydat zbyt­ky sil a ply­nu v poku­su o boj a zemřít, až jim obo­jí dojde, nebo sedět a čekat a zemřít, až je titá­ni najdou a seže­rou i se zbý­va­jí­cím ply­nem, kte­rý už nevy­u­ži­jí?

Další na stře­chách zapo­me­nu­tá sku­pin­ka je tvo­ře­na napří­klad Reinerem, Annie a Arminem. K nim dora­zí Mikasa a hle­dá Erena. Armin jí s han­bou a stra­chem řek­ne, co se sta­lo. Mikasa rea­gu­je na zprá­vu o smr­ti své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le pře­kva­pi­vě klid­ně a hned mys­lí zno­vu na budouc­nost a na to, co musí udě­lat, aby se vojá­ci zachrá­ni­li. Rozhodne se dostat se k cen­t­rá­le, zne­škod­nit titá­ny kolem ní, dopl­nit si plyn a dostat se do bez­pe­čí. Ostatní ale vypa­da­jí, že ji nechtě­jí násle­do­vat. Mikasa je nazve neschop­ný­mi zba­běl­ci bez cha­rak­te­ru, pro­ne­se, že to zvlád­ne sama, pro­to­že je na to dost sil­ná, a pokud to nezvlád­ne, tak zemře, a odle­tí. Jean na ved­lej­ší stře­še se zved­ne, zakři­čí, že neby­li vycvi­če­ni k tomu, aby necha­li své kama­rá­dy bojo­vat samot­né, a vydá se za Mikasou. Jeden po dru­hém se při­dá­va­jí dal­ší. S novou ener­gií a vlnou odhod­lá­ní se všich­ni vzná­ší smě­rem k cen­t­rá­le a za sebou nechá­va­jí mrt­vé titá­ny.

Mikasa se cho­vá zbrkle a plýtvá ply­nem. Jak se dá čekat, plyn jí brzy dojde a Mikasa kon­čí na zemi. Armin se jí vydá­vá pomo­ci a k němu se při­dá Connie. Přitom dá Jeanovi za úkol pokra­čo­vat k cen­t­rá­le a vést ostat­ní, do čehož se Jeanovi moc nechce, ale nemá čas odpo­ro­vat. Cestou k cen­t­rá­le je něko­lik z vojá­ků pod jeho vele­ním zabi­to a Jean je nešťast­ný ze své zod­po­věd­nos­ti.

Mikasa si koneč­ně napl­no uvě­do­mu­je ztrá­tu Erena. Když k ní při­chá­zí titán, je roz­hod­nu­tá nechat se zabít. Aniž by vědě­la, proč to dělá, auto­ma­tic­ky se zved­na a chys­tá se k boji. Dochází jí, že je to kvů­li Erenovi, že i po smr­ti jí dává sílu. Mikasa je stej­ně odhod­la­ná zabít titá­na, jako vždy.

V tom se obje­ví titán, kte­rý je už od pohle­du jiný, než ostat­ní. Většina titá­nů má poně­kud zava­li­tá těla, ten­to je však samý sval. Obličeje obrů vypa­da­jí jako obli­če­je nor­mál­ních mužů a žen, až na to, že někte­ří z nich nema­jí rty a jsou jim tak neu­stá­le vidět zuby. Tento ale vypa­dá spí­še jako vlkodlak, má špi­ča­té uši, nos a bra­du. V obli­če­ji zbě­si­lý výraz (obvykle se titá­ni širo­ce usmí­va­jí a tvá­ří se přá­tel­sky) a také má opro­ti ostat­ním nápad­ný účes – tro­chu del­ší a roz­je­že­né čer­né vla­sy.

Ještě odliš­něj­ší je ale jeho cho­vá­ní. Napadne jiné­ho titá­na. Mikasa nevě­ří svým očím, když vidí, jak ten­to titán sra­zí dru­hé­ho na zem a rozšla­pe mu krk.

K Mikase dora­zí Armin a odne­se ji na stře­chu, hned je tu i Connie. Všichni tři sle­du­jí, jak odliš­ný titán zabí­jí jed­no­ho obra za dru­hým. Je na čase odle­tět, ale Mikasa nemá plyn. Armin se roz­hod­ne dát jí svo­je záso­by, dá jí i svo­je čepe­le a chce zůstat na stře­še. Nechá si jen jed­nu malou čepel, aby mohl ukon­čit svůj život dřív, než to udě­lá titán. Mikasa mu ale čepel vez­me a zaho­dí. Chce ho vzít s sebou.

Dosud zná­má fak­ta ze 7. dílu

Vidíme popsa­ný nákres výstro­je pro 3D mané­vr.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20541 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72029 KB. | 12.04.2024 - 19:38:20