Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 6- díl

Shingeki no Kyojin - 6- díl

vlcsnap 2017 06 27 23h14m53s328
vlcsnap 2017 06 27 23h14m53s328
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět, kte­rý vidě­la: Obrana Trostu (2. část)

Po Erenově smr­ti zůstá­vá Armin sedět na stře­še a pod­lé­há úpl­né­mu psy­chic­ké­mu zhrou­ce­ní. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevní­má. S Conniem při­chá­zí jaká­si jíz­li­vá čer­no­vlás­ka a blon­dý­na jmé­nem Crista. Tito tři se dáva­jí do hád­ky. Connie chce Arminovi pomoct vstát a odvést ho na základ­nu, Armin se mu však vysmek­ne a s oči­vid­nou potře­bou samo­ty je opouš­tí vzduš­ným pro­sto­rem nad uli­ce­mi měs­ta.

Jsme svěd­ky dojem­né­ho výle­tu do Arminovy minu­los­ti i do jeho mys­li. Armin shr­nu­je svůj dosa­vad­ní život tím, že je a vždyc­ky byl sla­boch, že ho Eren a Mikasa chrá­ni­li a on se jim chtěl vyrov­nat, ale nedo­ká­zal to. Samozřejmě se viní z Erenovy smr­ti.

V jed­né z uli­ček Armin potká Hannah a bez­vlád­né tělo Franze - její­ho pří­te­le. Hannah se mar­ně pokou­ší Franze resus­ti­to­vat a žádá Armina o pomoc. Armin vidí, že to nemá cenu, a pře­mlou­vá Hannah, aby svou sna­hu ukon­či­la. I jí musí být jas­né, že Franz už nemá šan­ci, ale její odda­ná lás­ka jí nedo­vo­lí to vzdát.

My však neu­vi­dí­me, jak dlou­ho bude ješ­tě trvat, než Hannah nechá Franze odpo­čí­vat, pro­to­že naše pozor­nost je odve­de­na k brá­ně skrz zeď Rose, kde pro­bí­há eva­ku­a­ce oby­va­tel. V tuto chví­li spí­še nepro­bí­há. Jeden aro­gant­ní vel­mi boha­tý muž se totiž pokou­ší dostat skrz brá­nu celý svůj maje­tek. Náklad na povo­zu je ale tak vel­ký, že nemů­že brá­nou pro­jít. Boháč vyža­du­je pomoc od spo­lu­ob­ča­nů i od vojá­ků a nehod­lá se své­ho bohat­ství vzdát, nechat ho před zdí a uvol­nit brá­nu pro ostat­ní. Místo toho všech­ny pobí­zí k tla­če­ní, pro­to­že je pře­svěd­čen, že s pou­ži­tím vět­ší síly povoz bra­nou pro­jde. A ješ­tě více nalé­há na jejich pomoc, když se pří­mo k nim roze­běh­ne běs­ní­cí titán. Ten je sice pro­ná­sle­do­ván vojá­ky ze zad­ní­ho voje, ale ti mu nesta­čí. Mikase se poda­ří zasek­nout hák na svém laně pří­mo do obro­va krku a rych­lým navi­nu­tím se dosta­ne do jeho blíz­kos­ti. V letu zatne meč do titá­no­va zátyl­ku a zabi­je ho. Okamžitě skli­dí vděk a chvá­lu civi­lis­tů. I boháč jí struč­ně pro­je­ví uzná­ní, hned po ní ale poža­du­je, aby pře­svěd­či­la lidi, aby mu pomoh­li s nákla­dem. To Mikasa samo­zřej­mě neu­dě­lá a mís­to toho se pokou­ší bohá­čo­vi vysvět­lit pri­o­ri­ty této chví­le. Její pokus je zce­la mar­ný. Na řeči o umí­rá­ní vojá­ků kvů­li tomu, aby byla lidem umož­ně­na bez­peč­ná eva­ku­a­ce, kte­rou on maří, rea­gu­je vyjá­d­ře­ním, že pro­to tam vojá­ci jsou. Mikasa se blí­ží k bohá­čo­vi se slo­vy, že pokud si mys­lím, že je nor­mál­ní, aby jed­ni lidé umí­ra­li pro dru­hé, tak jis­tě nebu­de vadit, když zemře on, aby ostat­ní moh­li pro­jít. Pravděpodobně by ho oprav­du zabi­la, ale boháč v posled­ní chví­li ustou­pí a náklad nechá z brá­ny vycou­vat.

Mikasa je pochvá­le­na veli­te­lem, ale sama k sobě je kri­tic­ká. Velitelova otáz­ka na její minu­lost v ní vyvo­lá vzpo­mín­ky.

Rok 844. Mikasa jako ješ­tě malá hol­ka je doma se svý­mi rodi­či. Nejsou to Erenovi rodi­če, tak­že se nám potvr­zu­je, že Mikasa není Erenova sest­ra. Očekávají pří­chod dok­to­ra Jaegera. Přijde ale někdo jiný. Tři muži zabi­jí Mikasiny rodi­če a ji une­sou. Když při­jde dok­tor a jeho syn, kte­ré­ho při­ve­dl, aby se ska­ma­rá­dil s Mikasou, najde jen mrt­vo­ly man­že­lů Ackermanových. Doktor posí­lá Erena, aby na něj počkal, a jde pro pomoc. Jenže Eren se vydá jinam a poda­ří se mu najít cha­tu, kde je Mikasa hlí­dá­na svý­mi únos­ci. Eren vnik­ne do cha­ty a zabi­je dva zlo­du­chy. Když roz­va­zu­je Mikasu, upo­zor­ní ho, že je tu ješ­tě jeden. Jenže je poz­dě, ten se prá­vě obje­vil a chy­til Erena. Na zemi leží Erenův nůž a Mikasa má vol­né ruce. Eren ji nabá­dá, aby útoč­ní­ka zabi­la. Mikasa je však v tu chví­li nevin­né vystra­še­né dítě, kte­ré nedo­ká­že niko­mu ublí­žit. Pak si vyba­ví obráz­ky všech mrtvých zví­řat, kte­ré kdy vidě­la, a uvě­do­mí si, že smrt je všu­de kolem. Popadne nůž a muže zabi­je. Od té chví­le je Mikasa jiná. Na mís­to dora­zí poli­cie a děti jsou odve­de­ny k dok­to­ru Jaegerovi. Eren dosta­ne vyna­dá­no za své jed­ná­ní a Mikase je nabíd­nu­to nastě­ho­vat se k Jaegerovým. Tak zís­ká nový domov.

V Trostu je dokon­če­na eva­ku­a­ce, brá­na je zavře­na a vojá­kům je zave­len ústup.

Dosud zná­má fak­ta ze 6. dílu

Další expe­di­ce do vojen­ských zále­ži­tos­tí. Je nám před­sta­ve­na ruč­ní zbraň na zabí­je­ní titá­nů - jed­no­hran­ná čepel z extraka­le­né oce­li. Ocel se vyrá­bí ve vyso­kých pecích v prů­mys­lo­vých měs­tech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,87513 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71998 KB. | 12.04.2024 - 20:01:39