Kritiky.cz > Recenze knih > Slyšíš, jak mluví stromy?

Slyšíš, jak mluví stromy?

84 slysis jak mluvi stromy2
84 slysis jak mluvi stromy2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, jak dýcha­jí a mlu­ví stro­my? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho oby­va­te­le? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak to vlast­ně v lese cho­dí a při­tom se dozvě­dět mno­ho infor­ma­cí ze živo­ta les­ních zví­řá­tek. 

Publikace je roz­dě­le­na na 12 kapi­tol. Na kon­ci kni­hy je uve­den zdroj všech foto­gra­fií, kte­ré byly pou­ži­ty v kni­ze. Každá z kapi­tol má boha­tou foto­ga­le­rii, kvíz, kte­rý vyzkou­ší, jak jste pozor­ně čet­li, i vaše zna­los­ti, ale hlav­ně nepře­ber­né množ­ství infor­ma­cí pojed­ná­va­jí­cí o lese a živo­tě v něm. Dozvíte se, jak stro­my dýcha­jí, že mají také bolá­ky jako lidé, jest­li kaž­dé zví­ře má rodi­nu, jest­li stro­my umí mlu­vit, o čem si vlast­ně ptá­ci poví­da­jí, z čeho mají stro­my strach, jak pijí, jak čis­tí vodu, jak hoří les, kolik srnek žije v lese, jak žijí srn­ky i divo­čá­ci, o tom, jak je hmyz chyt­rý, na co si v lese dát pozor, čemu se vyva­ro­vat, čím vším je náš les pro­spěš­ný, co děla­jí stro­my v noci a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Tato kni­ha je oprav­du dechbe­rou­cí a fas­ci­nu­jí­cí. Obsahuje nád­her­né foto­gra­fie, vel­mi pou­ta­vé čte­ní, i zají­ma­vé vědo­most­ní kví­zy. Každá z kapi­tol je detail­ně roz­pra­co­va­ná a infor­ma­ce ze živo­ta lesa jsou zde vyčer­pá­va­jí­cí. Možná zjis­tí­te až neu­vě­ři­tel­né věci a bude­te pře­kva­pe­ni, jak dob­ro­druž­né může být se vypra­vit do lesa a začíst se do této nád­her­né pub­li­ka­ce, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA, pře­lo­ži­la ji Magdalena Havlová z němec­ké­ho ori­gi­ná­lu. Uvědomila jsem si, že řadu infor­ma­cí čtu popr­vé a nikdy jsem se neza­mýš­le­la nad tím, zda se stro­my bojí, jak je chyt­rý hmyz či zda jsou někte­ré stro­my radě­ji samy? Opravdu těch otá­zek bylo hod­ně a jsou někte­ré nepřed­sta­vi­tel­né, jak samo­zřej­mé je, že vůbec exis­tu­je les a při­tom se nám to zdá tak oby­čej­né, jít do lesa. Ba nao­pak, je to okouz­lu­jí­cí, fas­ci­nu­jí­cí, dob­ro­druž­né, pros­tě úžas­né. Od malič­ka jsem byla kaž­dý den v lese, jeli­kož jsem byd­le­la na kon­ci malé ves­nič­ky a do lesa jsem to měla oprav­du kou­sek. Chodili jsme na hou­by, na mali­ny, borův­ky, na šiš­ky či chras­tí na otýp­ky, hrá­li na scho­vá­va­nou, vyrá­bě­li si domeč­ky z pří­rod­nin, scho­vá­va­li se v lis­tí, pozo­ro­va­li brou­ky, hmyz a jiná les­ní zví­řát­ka. Byly to úžas­né časy a moc ráda na ně vzpo­mí­nám. Je to pro mě nos­tal­gie. V sou­čas­né době mám les spo­je­ný spí­še s vel­kou kůrov­co­vou kala­mi­tou, jeli­kož máme něko­lik hek­ta­rů lesů a musí­me tuto tragé­dii řešit. Je to oprav­du smut­ný pohled na suché stro­my a vytě­že­né dře­vo.

Autor je ochrán­ce a veli­ce zku­še­ný les­ník tělem i duší. Přináší ve své kni­ze pře­kva­pi­vé odpo­vě­di na vše­teč­né otáz­ky dětí i dospě­lých, opí­rá se o vědec­ké poznatky i své mno­ha­le­té zku­še­nos­ti. Moc ráda si pře­čtu i jeho dal­ší kni­hy, kte­ré vyda­lo Nakladatelství KAZDA. Jsou to např. Moudrost lesa, Tajná síť pří­ro­dy, Tajný život stro­mů, Můj prv­ní les a mno­ho dal­ších. Nepřekonatelná lás­ka k lesu i k jeho oby­va­te­lům napros­to číší z kaž­dé jeho stra­ny. Takže nevá­hej­te a vydej­te se na dob­ro­druž­nou ces­tu po lese. Věřte, že nebu­de­te lito­vat.

Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech. Kniha je urče­na pro děti od 6 let a nejen pro ně a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la, jeli­kož se mě moc líbi­la.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší.

Autor: Peter Wohlleben

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né  pro děti

Počet stran: 128

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2. dotisk 1. vydá­ní 2018

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-906819-4-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87732 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72306 KB. | 19.05.2024 - 07:33:26