Kritiky.cz > Recenze knih > ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

světlesa
světlesa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S mými dcer­ka­mi doslo­va milu­je­me a hltá­me dět­ské obráz­ko­vé inter­ak­tiv­ní ency­klo­pe­die, kte­ré pohl­tí obsa­hem a čte­ná­ře si pod­ma­ní svý­mi kou­zel­ný­mi obráz­ky. A tahle kni­ha „Svět lesa“ je toho i důka­zem, neboť mi ze sto­lu z niče­ho nic zmi­ze­la v oka­mži­ku, kdy jsem si jen na kra­tič­kou chvi­lič­ku odsko­či­la.

A hned mi bylo jas­né, kde ji najdu. Ano, moje hol­ky mi ji zaba­vi­ly dřív, než jsem si ji stih­la pro­lis­to­vat a malin­ko se s do ní začíst a zapo­slou­chat. Ovšem když jsem je spat­ři­la nad strán­ka­mi, jak je jed­nu za dru­hou hlta­jí, pozor­ně naslou­cha­jí jed­not­li­vým zvu­kům zví­řat, výs­ka­jí a navzá­jem se radost­ně pře­kři­ku­jí, bylo rázem vše odpuš­tě­no a zapo­me­nu­to, pro­to­že kni­ha obstá­la na jed­nič­ku.

A na co všech­no se v ní může­te těšit? Na dva­ce­ti čtyř strán­kách nalez­ne­te deset růz­ných les­ních pro­stře­dí s šede­sá­ti roz­lič­ný­mi divo­ký­mi zví­řa­ty, a hlav­ně s mož­nos­tí vyslech­nout si, jaké zvu­ky ve svém při­ro­ze­ném a domác­kém pro­stře­dí vydá­va­jí. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit, stisk­nout koleč­ko s vyob­ra­ze­nou notič­kou a zapo­slou­chat se do báječ­ných, ale i kou­zel­ných až pod­ma­ni­vých zvu­ků lesa a okol­ní pří­ro­dy i s jejich tajem­ný­mi oby­va­te­li.

Děti se sezná­mí s lesem jako tako­vým. Dozví se, že je domo­vem nej­růz­něj­ších rost­lin, živo­či­chů, hub, bak­te­rií, ale i mno­ho dal­ších zají­ma­vých orga­nis­mů. Přiblíží jim i jeho důle­ži­té role spo­je­né s život­ním pro­stře­dím, a záro­veň pro­zra­dí, proč je tak důle­ži­té všech­ny lesy chrá­nit a pečo­vat o ně.

Ostatně lesy se nachá­zí v růz­ných pod­ne­bích a nej­růz­něj­ších pří­rod­ních pod­mín­kách, a to doslo­va po celém svě­tě. S pomo­cí toho­to prů­vod­ce se na 20ti stra­nách pood­ha­lí kouz­lo jed­not­li­vých lesů, jejich podiv­né zají­ma­vost­mi, ale hlav­ně i zde žijí­cí živo­či­chy.

Jste zvě­da­ví, v jakých kon­krét­ních lesích se bude­te moci poroz­hléd­nout a zapo­slou­chat se? Do jeh­lič­na­té­ho lesa v Německu, do sekvo­jo­vé­ho lesa v národ­ním par­ku Redwood v Kalifornii, do list­na­té­ho lesa v národ­ním par­ku New Forest v Británii, do nej­vět­ší­ho tro­pic­ké­ho dešt­né­ho pra­le­sa na svě­tě v Amazonce, do mlž­né­ho lesa v poho­ří Virunga v Africe, do poušt­ní­ho lesa na ost­ro­vě Sokotra, do buko­vé­ho lesa v Belgii, do mangro­vo­vé­ho lesa v Indii, do bore­ál­ní­ho lesa na Aljašce, ane­bo do bam­bu­so­vé­ho lesa v Číně.

Více na Kritiky.cz
Sopka - Konstatuji, že katastrofické filmy jsou mojí libůstkou. [caption id="attachment_286899" align="alignleft" width="150"] Kanálem nemusí téct jenom voda[/ca...
Královny kupónů Docela sympatické a vděčné díky svěžímu tématu.  Je tu vyobrazen originální a chytr...
Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie. 06.07.2012 prebehla v USA novinárska projekcia Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises,prvé ...
#DP178: Savage Sword of Conan, Vol. 1: The Cult of Koga Thun  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Gerry DugganKresba: Ron Garney Když Marvel...
Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější Za dávných časů, když ještě existovaly kouzla, draci a všemožné příšery,  tak pro lov ...

Autor doslo­va pro­ces­to­val lesy na celém svě­tě a vzal si do hle­dáč­ku něko­lik jejich typic­kých oby­va­tel. U kaž­dé­ho z těch­to zví­řat je to nej­zá­klad­něj­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší shr­nu­to do kra­tič­ké­ho odstav­ce tj. jen ty infor­ma­ce, co jste prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nevě­dě­li a nemě­li mož­nost dohle­dat kde­ko­liv jin­de.

světůesa3

V kni­ze se roz­klá­dá doslo­va širo­ká pale­ta zví­řat napří­klad nebez­peč­né, ale i méně nebez­peč­né, láka­jí­cí k pohla­ze­ní, k odpo­ru ane­bo mít se radě­ji před nimi na pozo­ru. A ať tito tvo­ro­vé mají srst, peří, kůži ane­bo šupi­ny, a ať už cho­dí, ská­čou, lezou, pla­zí se, líta­jí ane­bo běha­jí, věř­te, že si všech­ny zami­lu­je­te a najde­te na nich něco, čím vám dosta­nou, okouz­lí a uchvá­tí...

... pro­to­že v jed­not­li­vých lesích na vás čeka­jí tito tvo­ro­vé:

Jehličnatý les, Německo:  sýko­ra koňa­d­ra, rys ost­ro­vid, pra­se divo­ké, liš­ka obec­ná, jeze­vec, tet­řev, jelen les­ní.

Sekvojový les, Kalifornie, USA:  datel sbě­rač, med­věd bari­bal, kojot, drozd pru­ho­kříd­lý, mýval, čip­mank, rys čer­ve­ný.

Listnatý les, Anglie, Spojené krá­lov­ství:  brh­lík, divo­ký poník, pra­se, osel, myši­ce křo­vin­ná, šou­pá­lek, sršeň.

Deštný pra­les, Amazonka, Jižní Amerika:  ara hya­cin­to­vý, vřešťan reza­vý, chá­pan,. ana­kon­da vel­ká, ros­něn­ka prů­svit­ná, tukan obrov­ský, jagu­ár.

Mlžný les, poho­ří Virunga, Afrika: gori­la hor­ská, tura­ko hor­ský, koč­ko­dan zla­tý, slon pra­les­ní, str­di­mil ruwen­zor­ský, oka­pi, cha­me­le­on tří­ro­hý.

Pouštní les, ost­rov Sokotra, Jemen: sup mrcho­žra­vý, cis­tov­ník soko­ter­ský, štír, vel­bloud jed­no­hr­bý, sklíp­kan Balfourův, vra­bec soko­ter­ský.

Bukový les, jiho­vý­chod Bruselu, Belgie: straka­poud vel­ký, ropu­cha obec­ná, káně les­ní, vever­ka obec­ná, stříz­lík obec­ný, srnec obec­ný, mlok skvr­ni­tý.

Mangrovový les, Sundarbans, Indie: axis indic­ký, kaloň indic­ký, kro­ko­dýl moř­ský, makak rhesus, led­ňá­ček hně­do­kříd­lý, tygr iůn­dic­ký.

Boreální les, Aljaška, USA: vlk, sýko­ra sever­ní, los, zajíc měni­vý, rys kanad­ský, soj­ka šedá, med­věd hně­dý.

Bambusový les, Čína: pan­da vel­ká, ibis čín­ský, takin čín­ský, lan­gur čín­ský, levhart obláč­ko­vý, satyr Temminckův.

Více na Kritiky.cz
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole Hledáte zajímavé inspirace pro svou práci? Tvoříte rádi? Máte doma děti a chcete si jim vě...
RECENZE: Na špatné straně    Režisér S. Craig Zahler nám servíruje svůj třetí celovečerní film, jehož originální...
Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K... Riot Games chystají MMO ze světa League of Legends. K oznámení došlo neformálně skrze odpově...
Titulky k The Girl in the Woods S01E08 - Angel of the Dawn Osud celého města leží na bedrech Tashy a Carrie. Musí uzavřít trhlinu a tím snad i zachrán...
Ztráta času ... Život je to, co se děje, zatímco vy pilně připravujete jiné plány. (John Lennon) Děláte ně...

světlesa5

Prostřednictvím této kni­hy bude­te vta­že­ni do spo­leč­nos­ti vel­ké­ho množ­ství zví­řat, a vždy u kaž­dé­ho les­ní­ho poros­tu vám autor pro­střed­nic­tvím popi­su jed­not­li­vé­ho mís­ta navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru a pro­stře­dí nato­lik věro­hod­ně, že když poté zavře­te oči a zapo­slou­chá­te se do zvu­ků, bude­te se rázem sami cítit jeho sou­čás­tí.

Kniha je vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná, dopl­ně­ná o milé, hra­vé obráz­ky zví­řat, jež doslo­va čeka­jí, aby moh­ly vysko­čit ze strá­nek do vaší náru­če. Některé vypa­da­jí hro­zi­vě s vyce­ně­ný­mi zuby, jiné se před­vá­dě­jí, jiní váha­jí, zda vám mohou důvě­řo­vat...

U „Zvuků pří­ro­dy“ je moc hez­ky pro­pra­co­va­ná vrch­ní obál­ka kni­hy. Jednotlivé obráz­ky nakres­le­ných zví­řá­tek na titul­ních des­kách jsou vytla­če­ny, tak­že může­te se svý­mi dět­mi zapo­jit svo­jí fan­ta­zii a po sle­pu hádat, kdo se pod vaši­mi prs­ty kon­krét­ně nachá­zí.

Knížka je nato­lik pre­ciz­ně a důmy­sl­ně zpra­co­vá­na tak, aby co nej­ví­ce upou­ta­la pozor­nost nejen malé­ho čte­ná­ře, ale i jeho rodi­če, což se doko­na­le poda­ři­lo. Navíc je i neo­ce­ni­tel­ným pomoc­ní­kem, kte­rý hra­vou for­mou malým čte­ná­řům pře­dá­vá spous­tu uži­teč­ných a fas­ci­nu­jí­cích infor­ma­cí ze svě­ta zví­řat.

Zvuky pří­ro­dy „SVĚT LESA“ se líbil nejen mým malým kni­ho­mol­kám, ale i mě jako mamin­ce dvou dětí, kte­rá dost důklad­ně dbá na výbě­ru „té správ­né“ lite­ra­tu­ry pro své malé „chyt­ré a důvtip­né“ hla­vič­ky. Pořízení kníž­ky vře­le dopo­ru­ču­je­me, neboť bude­te mít posta­rá­no o spous­tu hodin spo­leč­né zába­vy se svý­mi nejmen­ší­mi.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci DROBEK

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA

Autor: Robert Hunter

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Drobek v roce 2019

Počet stran: 24

ISBN 978-80-7585-670-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel13. května 2020 Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel Jako dítě jsem chtěla být zvěrolékařkou. Pečovat o zvířata, chodit do přírody. Byl to můj velký sen. I když se nesplnil, přírodu i zvířata mám stále ráda. Doma mám velkou zahradu, kousek […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Co se děje v noci v lese-báječná publikace pro všechny milovníky lesa18. března 2023 Co se děje v noci v lese-báječná publikace pro všechny milovníky lesa Co se děje v noci v lese-báječná publikace pro všechny milovníky lesaJaké je to v noci v lese? Chcete se to dozvědět? Vydejte se společně s knihou Co se děje v noci v lese na čtyři […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88650 s | počet dotazů: 302 | paměť: 70155 KB. | 29.11.2023 - 20:11:14