Kritiky.cz > Recenze knih > ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

světlesa
světlesa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S mými dcer­ka­mi doslo­va milu­je­me a hltá­me dět­ské obráz­ko­vé inter­ak­tiv­ní ency­klo­pe­die, kte­ré pohl­tí obsa­hem a čte­ná­ře si pod­ma­ní svý­mi kou­zel­ný­mi obráz­ky. A tahle kni­ha „Svět lesa“ je toho i důka­zem, neboť mi ze sto­lu z niče­ho nic zmi­ze­la v oka­mži­ku, kdy jsem si jen na kra­tič­kou chvi­lič­ku odsko­či­la.

A hned mi bylo jas­né, kde ji najdu. Ano, moje hol­ky mi ji zaba­vi­ly dřív, než jsem si ji stih­la pro­lis­to­vat a malin­ko se s do ní začíst a zapo­slou­chat. Ovšem když jsem je spat­ři­la nad strán­ka­mi, jak je jed­nu za dru­hou hlta­jí, pozor­ně naslou­cha­jí jed­not­li­vým zvu­kům zví­řat, výs­ka­jí a navzá­jem se radost­ně pře­kři­ku­jí, bylo rázem vše odpuš­tě­no a zapo­me­nu­to, pro­to­že kni­ha obstá­la na jed­nič­ku.

A na co všech­no se v ní může­te těšit? Na dva­ce­ti čtyř strán­kách nalez­ne­te deset růz­ných les­ních pro­stře­dí s šede­sá­ti roz­lič­ný­mi divo­ký­mi zví­řa­ty, a hlav­ně s mož­nos­tí vyslech­nout si, jaké zvu­ky ve svém při­ro­ze­ném a domác­kém pro­stře­dí vydá­va­jí. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit, stisk­nout koleč­ko s vyob­ra­ze­nou notič­kou a zapo­slou­chat se do báječ­ných, ale i kou­zel­ných až pod­ma­ni­vých zvu­ků lesa a okol­ní pří­ro­dy i s jejich tajem­ný­mi oby­va­te­li.

Děti se sezná­mí s lesem jako tako­vým. Dozví se, že je domo­vem nej­růz­něj­ších rost­lin, živo­či­chů, hub, bak­te­rií, ale i mno­ho dal­ších zají­ma­vých orga­nis­mů. Přiblíží jim i jeho důle­ži­té role spo­je­né s život­ním pro­stře­dím, a záro­veň pro­zra­dí, proč je tak důle­ži­té všech­ny lesy chrá­nit a pečo­vat o ně.

Ostatně lesy se nachá­zí v růz­ných pod­ne­bích a nej­růz­něj­ších pří­rod­ních pod­mín­kách, a to doslo­va po celém svě­tě. S pomo­cí toho­to prů­vod­ce se na 20ti stra­nách pood­ha­lí kouz­lo jed­not­li­vých lesů, jejich podiv­né zají­ma­vost­mi, ale hlav­ně i zde žijí­cí živo­či­chy.

Jste zvě­da­ví, v jakých kon­krét­ních lesích se bude­te moci poroz­hléd­nout a zapo­slou­chat se? Do jeh­lič­na­té­ho lesa v Německu, do sekvo­jo­vé­ho lesa v národ­ním par­ku Redwood v Kalifornii, do list­na­té­ho lesa v národ­ním par­ku New Forest v Británii, do nej­vět­ší­ho tro­pic­ké­ho dešt­né­ho pra­le­sa na svě­tě v Amazonce, do mlž­né­ho lesa v poho­ří Virunga v Africe, do poušt­ní­ho lesa na ost­ro­vě Sokotra, do buko­vé­ho lesa v Belgii, do mangro­vo­vé­ho lesa v Indii, do bore­ál­ní­ho lesa na Aljašce, ane­bo do bam­bu­so­vé­ho lesa v Číně.

Autor doslo­va pro­ces­to­val lesy na celém svě­tě a vzal si do hle­dáč­ku něko­lik jejich typic­kých oby­va­tel. U kaž­dé­ho z těch­to zví­řat je to nej­zá­klad­něj­ší a nej­dů­le­ži­těj­ší shr­nu­to do kra­tič­ké­ho odstav­ce tj. jen ty infor­ma­ce, co jste prav­dě­po­dob­ně dopo­sud nevě­dě­li a nemě­li mož­nost dohle­dat kde­ko­liv jin­de.

světůesa3

V kni­ze se roz­klá­dá doslo­va širo­ká pale­ta zví­řat napří­klad nebez­peč­né, ale i méně nebez­peč­né, láka­jí­cí k pohla­ze­ní, k odpo­ru ane­bo mít se radě­ji před nimi na pozo­ru. A ať tito tvo­ro­vé mají srst, peří, kůži ane­bo šupi­ny, a ať už cho­dí, ská­čou, lezou, pla­zí se, líta­jí ane­bo běha­jí, věř­te, že si všech­ny zami­lu­je­te a najde­te na nich něco, čím vám dosta­nou, okouz­lí a uchvá­tí...

... pro­to­že v jed­not­li­vých lesích na vás čeka­jí tito tvo­ro­vé:

Jehličnatý les, Německo:  sýko­ra koňa­d­ra, rys ost­ro­vid, pra­se divo­ké, liš­ka obec­ná, jeze­vec, tet­řev, jelen les­ní.

Sekvojový les, Kalifornie, USA:  datel sbě­rač, med­věd bari­bal, kojot, drozd pru­ho­kříd­lý, mýval, čip­mank, rys čer­ve­ný.

Listnatý les, Anglie, Spojené krá­lov­ství:  brh­lík, divo­ký poník, pra­se, osel, myši­ce křo­vin­ná, šou­pá­lek, sršeň.

Deštný pra­les, Amazonka, Jižní Amerika:  ara hya­cin­to­vý, vřešťan reza­vý, chá­pan,. ana­kon­da vel­ká, ros­něn­ka prů­svit­ná, tukan obrov­ský, jagu­ár.

Mlžný les, poho­ří Virunga, Afrika: gori­la hor­ská, tura­ko hor­ský, koč­ko­dan zla­tý, slon pra­les­ní, str­di­mil ruwen­zor­ský, oka­pi, cha­me­le­on tří­ro­hý.

Pouštní les, ost­rov Sokotra, Jemen: sup mrcho­žra­vý, cis­tov­ník soko­ter­ský, štír, vel­bloud jed­no­hr­bý, sklíp­kan Balfourův, vra­bec soko­ter­ský.

Bukový les, jiho­vý­chod Bruselu, Belgie: straka­poud vel­ký, ropu­cha obec­ná, káně les­ní, vever­ka obec­ná, stříz­lík obec­ný, srnec obec­ný, mlok skvr­ni­tý.

Mangrovový les, Sundarbans, Indie: axis indic­ký, kaloň indic­ký, kro­ko­dýl moř­ský, makak rhesus, led­ňá­ček hně­do­kříd­lý, tygr iůn­dic­ký.

Boreální les, Aljaška, USA: vlk, sýko­ra sever­ní, los, zajíc měni­vý, rys kanad­ský, soj­ka šedá, med­věd hně­dý.

Bambusový les, Čína: pan­da vel­ká, ibis čín­ský, takin čín­ský, lan­gur čín­ský, levhart obláč­ko­vý, satyr Temminckův.

světlesa5

Prostřednictvím této kni­hy bude­te vta­že­ni do spo­leč­nos­ti vel­ké­ho množ­ství zví­řat, a vždy u kaž­dé­ho les­ní­ho poros­tu vám autor pro­střed­nic­tvím popi­su jed­not­li­vé­ho mís­ta navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru a pro­stře­dí nato­lik věro­hod­ně, že když poté zavře­te oči a zapo­slou­chá­te se do zvu­ků, bude­te se rázem sami cítit jeho sou­čás­tí.

Kniha je vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná, dopl­ně­ná o milé, hra­vé obráz­ky zví­řat, jež doslo­va čeka­jí, aby moh­ly vysko­čit ze strá­nek do vaší náru­če. Některé vypa­da­jí hro­zi­vě s vyce­ně­ný­mi zuby, jiné se před­vá­dě­jí, jiní váha­jí, zda vám mohou důvě­řo­vat...

U „Zvuků pří­ro­dy“ je moc hez­ky pro­pra­co­va­ná vrch­ní obál­ka kni­hy. Jednotlivé obráz­ky nakres­le­ných zví­řá­tek na titul­ních des­kách jsou vytla­če­ny, tak­že může­te se svý­mi dět­mi zapo­jit svo­jí fan­ta­zii a po sle­pu hádat, kdo se pod vaši­mi prs­ty kon­krét­ně nachá­zí.

Knížka je nato­lik pre­ciz­ně a důmy­sl­ně zpra­co­vá­na tak, aby co nej­ví­ce upou­ta­la pozor­nost nejen malé­ho čte­ná­ře, ale i jeho rodi­če, což se doko­na­le poda­ři­lo. Navíc je i neo­ce­ni­tel­ným pomoc­ní­kem, kte­rý hra­vou for­mou malým čte­ná­řům pře­dá­vá spous­tu uži­teč­ných a fas­ci­nu­jí­cích infor­ma­cí ze svě­ta zví­řat.

Zvuky pří­ro­dy „SVĚT LESA“ se líbil nejen mým malým kni­ho­mol­kám, ale i mě jako mamin­ce dvou dětí, kte­rá dost důklad­ně dbá na výbě­ru „té správ­né“ lite­ra­tu­ry pro své malé „chyt­ré a důvtip­né“ hla­vič­ky. Pořízení kníž­ky vře­le dopo­ru­ču­je­me, neboť bude­te mít posta­rá­no o spous­tu hodin spo­leč­né zába­vy se svý­mi nejmen­ší­mi.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci DROBEK

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA

Autor: Robert Hunter

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Drobek v roce 2019

Počet stran: 24

ISBN 978-80-7585-670-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel13. května 2020 Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel Jako dítě jsem chtěla být zvěrolékařkou. Pečovat o zvířata, chodit do přírody. Byl to můj velký sen. I když se nesplnil, přírodu i zvířata mám stále ráda. Doma mám velkou zahradu, kousek […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Kulíškovy neposedné příběhy28. března 2024 Kulíškovy neposedné příběhy Víte, jak vypadají boty žaluďáčky a kdo jsou úplničky? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka s názvem Kulíškovy neposedné příběhy, jehož autorkou je moje velmi oblíbená […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • Stopy evropských zvířat- určujeme a interpretujeme stopy a pobytové znaky10. ledna 2024 Stopy evropských zvířat- určujeme a interpretujeme stopy a pobytové znaky Máte rádi přírodu? Chcete se dozvědět řadu informací o tom, jak nejlépe stopovat zvířata? Tak právě vám je určena novinka Nakladatelství KAZDA, která vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36521 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72141 KB. | 18.04.2024 - 04:38:50