Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem

Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem

125715 350 0 fit
125715 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, proč šiš­ky na jed­lič­ce ros­tou naho­ru, a proč vrby ros­tou nej­ví­ce u vody? Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech a lesu? Tak je tato novin­ka, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book, urče­na prá­vě vám. Autorkou kni­hy Pohádky z lesa je Lenka Jakešová a ilu­stro­va­la jí Dagmar Medzvecová. 

V duti­ně staré­ho dubu byd­lí datlí rodi­na - tatí­nek, mamin­ka a čty­ři holát­ka - Jeník, Vilík, Jiřík a Pepík. Každý den rodi­če odlé­ta­jí pro potra­vu, aby nakr­mi­li své hla­do­vé děti. Každý večer tatí­nek vyprá­ví svým potom­kům pohád­ky o zví­řa­tech a lesu, kte­ré mu vyprá­ví růz­né stro­my, jež je vylé­čí. Dozvíte se, proč vlast­ně mod­řín jako jedi­ný jeh­lič­nan na zimu opa­dá­vá, proč má lípa na svých lis­tech tvar srd­ce. Na tyto a ješ­tě dal­ší otáz­ky vám odpo­ví tato kni­ha s las­ka­vý­mi pří­běhy plné zví­řá­tek a lesa.

V těch­to pohád­kách se bude­te setká­vat s růz­ný­mi skřít­ky, víla­mi, ale také zví­řát­ky jako je např. divo­čák Štětinka, vever­ka Věrka, myš­ka Hryzka, žíža­la Nitka a ježe­ček Jehlička.

Do rukou se mně dosta­la kni­ha pohá­dek s názvem Pohádky z lesa. Je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná. Ať už gra­fic­ky, tak i obsa­ho­vě. Autorka oprav­du dob­ře vystih­la život v lese. Detailně popsa­la zví­řa­ta, rost­li­ny a stro­my, kte­ré v lese ros­tou. Líbí se mi, že se v těch­to pohád­kách vysky­tu­jí růz­ní skřít­ci a víly pojme­no­va­né pod­le růz­ných dru­hů stro­mů. Knihy dotvá­ří oso­bi­té a vese­lé ilu­stra­ce Dagmar Medzvecové, kte­rou mám oprav­du moc ráda a vždy mě vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Pohled na její ilu­stra­ce vás pohla­dí na duši a hned bude­te mít lep­ší nála­du.

Tuto pohád­ko­vou kni­hu s rados­tí dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských škol, rodi­čům a pra­ro­di­čům dětí, kte­ří hle­da­jí pří­jem­né pohád­ky pro spo­leč­né čte­ní. Kniha je urče­na dětem od 5 let a nejen jim. Mladší syn má rád kni­hy o pří­ro­dě, pře­de­vším o lese. On bude dal­ší, kdo si tuto kni­hu urči­tě pře­čte. Autorka veli­ce las­ka­vým způ­so­bem vyprá­ví jed­not­li­vé pohád­ky. Vyprávění datlí­ho tatín­ka je v tex­tu vyzna­če­no men­ším pís­mem. Vyprávění o datlí rodin­ce má pís­me­na vět­ší. Texty jsou dopl­ně­ny ilu­stra­ce­mi lis­tů a dat­la, což oce­ní čte­ná­ři, že je neru­ší vel­ké množ­ství ilu­stra­cí a mohou se sou­stře­dit na čte­ní a obráz­ky neod­vá­dí jejich pozor­nost.

Pohodlně se usaď­te, pří­pad­ně se zavr­tej­te pod peři­nu a nech­te se uspat pomo­cí těch­to krás­ných pohá­dek z pera Lenky Jakešové. Přeji vám dobrou noc.

 

Ukázka z kni­hy:

„Čury mury, pali­ce,

malé hně­dé bukvi­ce,

ať na stro­mě uzra­jí

a pod strom hned spa­da­jí.“

 

„Čury mury fuk,

mod­řín, to je kluk.

Ať jeh­li­čí za chvi­lič­ku

pus­tí stro­mek na ces­tič­ku.“

 

Čury mury pře­lu­dy,

ať na stro­mě žalu­dy

naros­tou a dozra­jí,

pod strom rych­le spa­da­jí.“

Několik slov o auto­ro­vi:

Lenka Jakešová

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem.
V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní.
Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­ná pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

Autor: Lenka Jakešová

Ilustrace: Dagmar Medzvecová

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha, Edice Pohádkové čte­ní

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2571-5


Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají25. prosince 2022 Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena novinka Lenky Jakešové s názvem Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají. Věřte, že se vám […] Posted in Recenze knih
  • Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity20. července 2020 Hry z lesní školy - náměty na rukodělné a zábavné aktivity Pobyt v přírodě, souznění s přírodou, to je to krásné, co pro naše smysly můžeme udělat. Dnešní doba je spíše přetechnizovaná, více nás drží doma, u počítače, mobilu, tabletu, či televize. […] Posted in Recenze
  • Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel13. května 2020 Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel Jako dítě jsem chtěla být zvěrolékařkou. Pečovat o zvířata, chodit do přírody. Byl to můj velký sen. I když se nesplnil, přírodu i zvířata mám stále ráda. Doma mám velkou zahradu, kousek […] Posted in Recenze knih
  • Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích29. ledna 2020 Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování přírodou? Proč se vlastně slepýši říká slepýš? Kdo žije v sudu s dešťovou vodou? Proč mají srnčata na […] Posted in Recenze knih
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
  • Kulíškovy neposedné příběhy28. března 2024 Kulíškovy neposedné příběhy Víte, jak vypadají boty žaluďáčky a kdo jsou úplničky? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka s názvem Kulíškovy neposedné příběhy, jehož autorkou je moje velmi oblíbená […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25937 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71593 KB. | 24.06.2024 - 06:19:11