Kritiky.cz > Recenze knih > Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích

vis kde bydli zvirata poznavame zivot na loukach a v lesich
vis kde bydli zvirata poznavame zivot na loukach a v lesich
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy o zví­řa­tech a lese?  Chcete se vypra­vit na dob­ro­druž­né puto­vá­ní pří­ro­dou? Proč se vlast­ně sle­pý­ši říká sle­pýš? Kdo žije v sudu s deš­ťo­vou vodou? Proč mají srn­ča­ta na zádech pun­tí­ky? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví kni­ha Petera Wohllebena s názvem VÍŠ, KDE BYDLÍ ZVÍŘATA? 

Tato kni­ha při­blí­ží dětem život zví­řat žijí­cích v lese a na zahra­dě či v moři. Bude vaše děti pod­ně­co­vat k obje­vo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a leda­cos si prak­tic­ky vyzkou­šet. Na ces­tě tou­to kni­hou se dozví­te, jak a kde zví­řa­ta vlast­ně byd­lí, čím se živí, jakou mají řeč, jak se rodí, ros­tou a dospí­va­jí, cítí, jak se cho­va­jí při růz­ných dru­zích poča­sí, jak je to se zví­řát­ky u vás doma a nejen to.

V kni­ze najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, dále námě­ty na růz­né poku­sy a pozo­ro­vá­ní a také růz­né kví­zy, ve kte­rých se pře­svěd­čí­te, zda jste pozor­ně čet­li a ově­ří­te si tak vaše zna­los­ti. Knihu dopl­ňu­je řada nád­her­ných foto­gra­fií nejmen­ších detai­lů ze živo­ta všech zví­řat, ale také kou­zel­né ilu­stra­ce Stefanie Reich.

Peter Wohlleben je úžas­ný autor knih o zví­řa­tech a lese. Přečetla jsem si jich něko­lik a musím říci, že se mě líbí čím dál více. Rozhodně to není posled­ní kni­ha, kte­rou si od toho­to auto­ra pře­čtu. Vždy na mě dých­ne pří­jem­ná nos­tal­gie dět­ství, kdy jsem byd­le­la na ves­ni­ci kou­sek od ryb­ní­ka a lesa. Každý den jsme si hrá­li na zahra­dě, cho­di­li do lesa, k vodě a pozo­ro­va­li zví­řa­ta a rost­li­ny. Jsem za to moc ráda. Dodnes mám pří­ro­du ráda a pře­dá­vám to nejen svým dětem, ale i těm v mateř­ské ško­le.

Kniha se mě moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, zví­řat i lesa. Autor díky své lás­ce k lesu doká­že pří­běh auten­tic­ky vyprá­vět, tak­že máte pocit, že jste oprav­du v lese. Vydejte se spo­leč­ně se mnou do tajem­né­ho svě­ta zví­řat. Čekají na vás pří­běhy o zví­řa­tech žijí­cích v lese, na zahra­dě, u vody, ale i u nás doma, ač to nejsou naši domá­cí maz­líč­ci. Peter Wohlleben je milov­ník pří­ro­dy i zví­řat tělem i duší. Jeho kni­hy jsou toho pří­kla­dem.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. Je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší. Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech.

Kniha je urče­na dětem od 6 let a nejen jim. Tato vzdě­lá­va­cí kni­ha potě­ší všech­ny malé děti, ale i mlad­ší ško­lá­ky, ale také rodi­če a pra­ro­di­če. Autor si dal oprav­du zále­žet se svou kni­hou.

Autor: Peter Wohlleben

Ilustrace: Stefanie Reich

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 125

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-88316-42-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23436 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71682 KB. | 13.06.2024 - 18:25:24