Kritiky.cz > Horory > Maniac Cop (1988)

Maniac Cop (1988)

rp Maniac Cop 28198829.jpg
rp Maniac Cop 28198829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Legendární zabi­ják v poli­cej­ní uni­for­mě při­chá­zí na scé­nu!
V New Yorku řádí zabi­ják v poli­cej­ní uni­for­mě a poté co se tato zprá­va roz­ší­ří mezi oby­čej­né oby­va­te­le, nastá­vá pani­ka a nedů­vě­ra v poli­cii. Detektivové v čele s Frankem McCraem jsou doslo­va bez­rad­ní, ale jen do doby, než dosta­nou udá­ní na své­ho kole­gu Jacka Forresta. Jeho man­žel­ka byla jed­nou z obě­tí a ješ­tě před svou smr­tí byla pře­svěd­če­ná, že prá­vě její man­žel je oním vra­hem. Jenže Jack je nevin­ný a spo­leč­ně se svou milen­kou (kole­gy­ní) Theresou hod­lá očis­tit své jmé­no. Vyšetřování na vlast­ní pěst jej dove­de na sto­pu údaj­ně dáv­no mrt­vé­ho býva­lé­ho poli­cis­ty Matta Cordella. Kdysi čest­ný poli­cis­ta se stal obě­tí svých nad­ří­ze­ných a lidí na rad­ni­ci a poté byl ve věze­ní zabit svý­mi spo­luvěz­ni, kte­ré sám dostal za mří­že. Jenže sku­teč­ně zemřel?…

Režie: William Lustig
Rok výro­by: 1988
Délka: 85 min
Země: USA
Hrají:
Bruce Campbell...(Jack Forrest)
Laurene Landon...(Theresa Mallory)
Robert Z’Dar...(Matt Cordell)
Tom Atkins...(Frank McCrae)
Sheree North...(Sally Noland)
...a dal­ší
Na ten­to film mám vel­mi dob­ré vzpo­mín­ky z dět­ství, pro­to­že jsem si celou tuto sérii neu­stá­le doma pouš­těl na videu. Což bohu­žel ved­lo ke zni­če­ní video­ka­ze­ty. Přesto zůstal vrah/policajt hlu­bo­ko zako­ře­něn v mých vzpo­mín­kách a dodnes pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší horo­ro­vé posta­vy. Když se mi po letech poda­ři­lo opět sehnat všech­ny díly, byl jsem doslo­va une­še­ný, ale dnes už musím říct, že nejde o žád­ný zázrak. Maniac Cop je jen dal­ším z dlou­hé řady kla­sic­kých osm-desátkových béček, ale nos­tal­gie z této „legen­dy“ ve mně zůsta­la dodnes a asi nikdy nevy­prchá.
Hlavní prim tu samo­zřej­mě hra­je posta­va naše­ho zabi­já­ka, kte­rá je obe­stře­na rouš­kou tajem­ství a na mno­ho otá­zek se nám nedo­sta­ne odpo­vě­dí. Což jed­ny samo­zřej­mě dráž­dí, ale dru­hým se prá­vě tato sku­teč­nost líbí. Já pat­řím spí­še ke dru­hé sku­pi­ně, ale pokud se chce­te dozvě­dět něco víc o samot­ném Mattu Cordellovi, musí­te shléd­nout celou tri­lo­gii. Proč vlast­ně zabí­jí? Jen pro potě­še­ní, nebo se jen mstí za bez­prá­ví, kte­ré na něm spácha­li jiní? Kdoví, kaž­do­pád­ně to dělal dob­ře a hlav­ně prv­ní polo­vi­na fil­mu má veli­ce dobrou atmo­sfé­ru. Vražedný stroj nás dob­ře záso­bu­je a atmo­sfé­ra byla na dob­ré „vlně“. Závěr už byl sice dost pře­mrš­tě­ný, ale tahle to bylo sko­ro s kaž­dým fil­mem oné doby. Právě to však na nich bylo kou­zel­né…
Mnozí se však těši­li hlav­ně na Bruce Campbella, kte­rý si tu zahrál jed­nu z hlav­ních rolí. No a poprav­dě našlo se i množ­ství tako­vých, kte­ří byli z jeho výko­nu vylo­že­ně zkla­má­ni. Já k nim však nepa­t­řím, pro­to­že pokaž­dé nemů­že být jeho posta­va tako­vá „bom­ba“ jako byl Ash. Herec před­ve­dl solid­ní výkon, vzhle­dem k tomu, že mu občas scé­náris­ta hodil doslo­va klac­ky pod nohy. Společně s Robertem Z´Darem však před­ved­li úder­nou dvo­ji­ci, kte­rou solid­ně dopl­nil i Tom Atkins. Nesmím samo­zřej­mě opo­me­nout ani pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod, kte­rý měl na svě­do­mí Jay Chattaway. Pokud máte rádi sta­ré kla­si­ky, jis­tě vás ten­to film potě­ší. Pokud ovšem dává­te před­nost novo­do­bým fil­mům s pře­hr­še­lem spe­ci­ál­ních efek­tů, výbuchů a naho­ty jste tady špat­ně. 
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59670 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71446 KB. | 24.06.2024 - 02:20:46