Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade - K smrti nenávidí upíry a právě nadešel čas, aby je vymazal z povrchu zemského

Blade - K smrti nenávidí upíry a právě nadešel čas, aby je vymazal z povrchu zemského

Photo © 1998 New Line Cinema
Photo © 1998 New Line Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Upíři již po sta­le­tí žijí taj­ně mezi oby­čej­ný­mi smr­tel­ní­ky a sna­ží se moc nepro­je­vo­vat, aby neby­li pro­zra­ze­ni. To se však již brzy změ­ní, když se roz­hod­ne ambi­ci­óz­ní upír Frost pře­vzít jejich vede­ní a zni­čit lid­ské poko­le­ní. Zabije nej­vyš­ší­ho před­sta­vi­te­le upí­rů a chce se poku­sit při­vo­lat boha krve. Se svý­mi pomoc­ní­ky začne roz­sé­vat smrt v lid­ských řadách a vypa­dá to, že mu nic nesto­jí v ces­tě. Do ces­ty se mu však posta­ví záhad­ný Blade, kte­rý je napůl člo­věk a napůl upír. Ten vlast­ní pěk­ný arse­nál zbra­ní, kte­ré jsou pro upí­ry smr­tel­né. Navíc má opro­ti ostat­ním upí­rům veli­kou výho­du, pro­to­že mu neva­dí slu­neč­ní svět­lo. Schyluje se k roz­ho­du­jí­cí bitvě, kte­rá roz­hod­ne o osu­du lid­stva. Hon na upí­ry může začít!

Režie: Stephen Norrington
Rok výro­by: 1998
Délka: 120 min
Země: USA

Hrají:
Wesley Snipes ... (Blade)
Stephen Dorff ... (Deacon Frost)
Kris Kristofferson ... (Abraham Whistler)
Donal Logue ... (Quinn)
Udo Kier ... (Vampire Elder Dragonetti)
Bushe Wright ... (Dr. Karen Jenson)
... a dal­ší

Autorem toho­to dnes již legen­dár­ní­ho upí­ří­ho akč­ní­ho horo­ru je Stephen Norrington. Před ním nato­čil pou­ze jeden film Death Machina, a tak se oče­ká­va­lo, že Blade nebu­de mít vel­ký úspěch. Jenomže on doká­zal doko­na­le pře­kva­pit všech­ny fil­mo­vé kri­ti­ky i divá­ky. Předtím pra­co­val na fil­mo­vých spe­ci­ál­ních efek­tech (vidět jste je moh­li ve fil­mu Aliens). Toho doko­na­le vyu­žil a prá­vě Blade je pří­mo napě­cho­ván spe­ci­ál­ní­mi efek­ty. K jeho dal­ším dílům pat­ří dal­ší dva fil­my The Last Minute a The League of Extraordinary Gentlemen.

Film Blade ovšem není z jeho hla­vy. Natočil se pod­lé svě­tozná­mé comic­so­vé před­lo­hy (autoři- Marv Wolfman, Gene Colan). Angličan Norrington ho už jenom dove­dl k doko­na­lé fil­mo­vé podo­bě.

Jde o akč­ní horor, kte­rý ve své době sklí­zel doce­la vel­ké ova­ce. Je na něm vidět oprav­do­vá pocti­vá prá­ce, kte­rá se dotkla všech prv­ků fil­mu. Bojové scé­ny měli veli­ce zají­ma­vou cho­re­o­gra­fii a my jsme moh­li být svěd­ky zkom­bi­no­vá­ní něko­li­ka dru­hů bojo­vé­ho umě­ní dohro­ma­dy. Některé scé­ny byli sice nad­sa­ze­né, ale od podob­né­ho žán­ru (upír­ské­ho) se to dalo čekal. Speciální efek­ty jsou na veli­ce vyso­ké úrov­ni, od těch, kte­ré se týka­li pří­mo změ­ny rysů postav, přes výbuchy až po hro­zi­vé účin­ky zbra­ní, pro­ti kte­rým nemě­li upí­ři žád­nou šan­ci. A prá­vě na jed­not­li­vých zbra­ních se vyřá­di­li nej­víc. Máme mož­nost vidět roz­ma­ni­té dru­hy střel­ných, seč­ných a něko­li­ka jiných zbra­ní, jenž se poz­dě­ji sta­ly vzo­rem pro ostat­ní podob­ně ladě­né fil­my. Kvalita kame­ry a zábě­rů byla veli­ce dob­rá, pro­to­že tohle byla dal­ší z věcí na kte­ré se moc nešet­ři­lo a v rukách odbor­ní­ků nám při­pra­vi­li zají­ma­vou podí­va­nou. Celým fil­mem nás dopro­vá­ze­la napros­to skvě­lá hud­ba, jejíž výběr bych chtěl pochvá­lit asi nej­víc. Ať už šlo o tajem­nou hud­bu, z níž běžel mráz po zádech, nebo taneč­ní muzi­ku, kte­rá se výbor­ně hodi­la k masa­k­ru na dis­ko­té­ce. Ne všech­no na tom­to fil­mu budu ale chvá­lit. Podle mě se necha­li pro­du­cen­ti tro­chu unést a množ­ství krve, kte­ré stří­ka­lo z obě­tí, jež Blade musel zabít, bylo spí­še k smí­chu, než abychom se muse­li bát. Stejně tak i někte­ří her­ci před­ved­li mize­né výko­ny.

Hlavní roli obsa­dil tvrďák Wesley Snipes, herec, kte­rý byl zřej­mě před­ur­če­ný k rolím v akč­ních fil­mech. Patří mezi moje oblí­be­né her­ce a je jen málo rolí, ve kte­rých se mi nelí­bil. Tady si zahrál klad­nou roli polou­pí­ra, kte­rý od naro­ze­ní k smr­ti nesná­ší tvo­ry noci. Upír kou­sl jeho mat­ku, když byla těhot­ná, a on nyní nese jejich pro­kle­tí. Sice není úpl­ně stej­ný jako oni, ale i on má chuť po krvi, kte­rou se sna­ží mít pod kon­t­ro­lou, hlav­ně díky spe­ci­ál­ní­mu séru.

Wesley Snipes si zahrál ve fil­mech: Demolition Man, U.S. Marshals, Undisputed, obou pokra­čo­vá­ních Bladea, atd.

Vesměs kaž­dá hlav­ní posta­va má i své­ho pomoc­ní­ka. Toho zde před­sta­vu­je posta­va nemoc­né­ho Whistlera, kte­rý se sice nemů­že upí­rům v boji posta­vit jako rov­no­cen­ný sou­peř, ale jeho nápl­ní je sta­rat se a zdo­ko­na­lo­vat výstroj, aby zvý­šil Bladeovy šan­ce. Také je jeho rád­cem a i on má s upí­ry nevy­ří­ze­né účty. Ve fil­mu si ho zahrál zku­še­ný herec a také veli­ce dob­rý zpě­vák Kris Kristofferson. Tento živo­tem ostří­le­ný muž si ve svém osob­ním živo­tě pro­šel mno­ha útra­pa­mi a my může­me být rádi, že se obje­vil ve všech dílech této upír­ské ságy, pro­to­že je jis­tě vel­kým oži­ve­ním. Na svém kon­tě má napří­klad tyto fil­my: Pat Garrett and Billy the Kid, Wooly Boys, D-Tox, The Jacket.

Hlavní zápor­ná posta­va upír Frost pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší a to hlav­ně díky skvě­lé­mu herec­ké­mu výko­nu Stephena Dorffa. Jeho herec­ký pro­jev a šíle­ná mimi­ka obli­če­je doká­za­la zpes­t­řit děj a při­da­la fil­mu na zají­ma­vos­ti. I když na netu jsem sly­šel vesměs samé nega­tiv­ní ohla­sy a hod­no­ce­ní na toho­to her­ce, musím s nimi nesou­hla­sit. Jeho podá­ní aro­gant­ní­ho a ambi­ci­óz­ní­ho upí­ra, kte­rý se roz­hod­ne posta­vit upír­ské radě a dokon­ce zabi­je nej­vyš­ší­ho před­sta­vi­te­le, je veli­ce půso­bi­vé. Málo kdy jsem si vši­ml něja­ké­ho pře­hrá­vá­ní a jeho dyna­mic­ký hlas (pou­ze v původ­ním zně­ní) zní hod­ně děsi­vě. Dále jste ho moh­li vidět napří­klad ve fil­mech: The Power of One, Blood and Wine, Deuce Wild, Alone in the Dark.

V dal­ších rolích se obje­vi­li:
Udo Kier ( Far Cry) – před­se­da upí­ří rady
Donal Logue ( Confidence) – Frostův pomoc­ník
N’Bushe Wright ( 3 Strikers) – hema­to­lož­ka

Hodnocení:
Tento film je pře­hlíd­kou vel­mi dob­ře vypa­da­jí­cích akč­ních tri­ků, kte­ré jsou na veli­ce vyso­ké úrov­ni. Některé fanouš­ky horo­ru může tato sku­teč­nost tro­chu odra­dit, ale mě roz­hod­ně ne. Protože pod­le mě obě pokra­čo­vá­ní na nich sta­ví ješ­tě více než jed­nič­ka. Dobré herec­ké výko­ny, hud­ba i cel­ko­vé zpra­co­vá­ní hod­no­tím 70%. Když bych tuhle recen­zi psal v roce nato­če­ní fil­mu, bylo by ješ­tě vět­ší. Dnes z odstu­pem času však na něj hle­dím tro­chu stříz­li­vě­ji. Není žád­ným tajem­stvím, že se tím­to fil­mem čás­teč­ně inspi­ro­val i film Underworld, ve kte­rém se obje­vi­lo něko­lik veli­ce podob­ných scén.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46714 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71966 KB. | 20.07.2024 - 05:35:24