Kritiky.cz > Horory > Mortal Instruments: City of Bones, The (2013)

Mortal Instruments: City of Bones, The (2013)

rp Mortal Instruments City of Bones2C The 28201329.jpg
rp Mortal Instruments City of Bones2C The 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lily Collins se musí poku­sit najít vzác­ný arte­fakt dří­ve, než se jej zmoc­ní poslu­ho­va­či ZLA…

Dospívající Clary žije se svou mat­kou v Brooklynu doce­la poklid­ným živo­tem. Jenže po návštěvě clu­bu s vel­mi podiv­nou kli­en­te­lou se vše změ­ní. Clary je totiž svěd­kem vraž­dy, ale ten­to hrůz­ný čin vidě­la zdá se jen ona sama. Navíc jak útoč­ní­ci, tak i tělo vzá­pě­tí zmi­zí. Šlo snad o halu­ci­na­ci? Vzápětí je však napa­de­na a une­se­na její mat­ka nezná­mý­mi útoč­ní­ky a v jejich bytě čeká na Clary démo­nic­ké stvo­ře­ní, před kte­rým ji na posled­ní chví­li zachrá­ní nezná­mý cizi­nec. Jace je lovec stí­nů, kte­rý Clary odha­lí šoku­jí­cí prav­du. Kromě svě­ta lidí exis­tu­je totiž i skry­tý svět stí­nů a mezi lid­mi se to jen hemží nej­růz­něj­ší­mi démo­ny a mon­st­ry, kte­ré oby­čej­ný smr­tel­ník nero­ze­zná od ostat­ních. Clary však není jen oby­čej­nou dív­kou, pro­to­že její mat­ka pat­ři­la k lov­cům stí­nů a své nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti pře­nes­la i na svou dce­ru. Za pomo­ci magie se však posta­ra­la, aby Clary tyto schop­nos­ti v sobě potla­či­la a záro­veň zapo­mně­la na své dět­ství. Zlé síly totiž usi­lu­jí o nale­ze­ní vzác­né­ho arte­fak­tu (pohár), kte­rý před nimi její mat­ka před časem ukry­la. Clary je tak nuce­na se při­dat k lov­cům stí­nů, nalézt pohár jako prv­ní a poku­sit se zachrá­nit svou mat­ku…


Český název: Mortal Instruments: Město z kos­tí
Režie: Harald Zwart
Rok výro­by: 2013
Délka: 130 min
Země: Kanada / USA / Německo
Alternativní název: Chroniken der Unterwelt - City of Bones
Hrají:
Lily Collins...(Clary)
Jamie Campbell Bower...(Jace)
Robert Sheehan...(Simon)
Jonathan Rhys Meyers...(Valentine)
Lena Headey...(Jocelyn)
...a dal­ší


Jediný důvod proč jsem se na ten­to film podí­val, byla pří­tom­nost mé oblí­be­né hereč­ky Leny Headey. Samotný obsah fil­mu i nepří­liš licho­ti­vé ode­zvy na inter­ne­tu mě totiž dopře­du varo­va­ly, že tohle zřej­mě nebu­de podí­va­ná pro mou malič­kost. Nejsem totiž zrov­na moc vel­kým pří­z­niv­cem dob­ro­druž­ných fan­ta­sy, ve kte­rých se vysky­tu­je pře­hr­šel roman­tic­kých pasá­ží a zami­lo­va­ných troj­ú­hel­ní­ků. Tady navíc bylo citel­ně znát, že scé­nář napsa­la žena (Jessica Postigo), kte­rá se nespo­ko­ji­la jen s kla­sic­kým troj­ú­hel­ní­kem dva chlap­ci a neroz­hod­ná dív­ka, ale ješ­tě k nim pro jis­to­tu při­da­la i čtvr­té­ho do par­ty (homose­xu­á­la). To zřej­mě pro­to, aby byla její sto­ry co nej­ví­ce IN a moder­ní.
K mé smů­le se tu však Lena moc dlou­ho neo­hřá­la (lépe řeče­no dosta­la jen vel­mi málo pro­sto­ru) a já si tak musel vysta­čit jen s Lily Collins. Tato mla­dá hereč­ka se sice sna­ži­la před­vést co mož­ná nej­lep­ší výkon, jen­že sama na to sta­čit nemoh­la a pří­liš vel­ké pod­po­ry se od svých kole­gů nedo­čka­la. Tudíž jsem se sna­žil zamě­řit svou pozor­nost na horo­ro­vé prv­ky, kte­ré se zde vyskyt­li. Když pomi­nu ty blbé obleč­ky lov­ců stí­nů a jejich fix­kou nakres­le­né teto­vá­ní, nara­zil jsem tu na něko­lik doce­la vyda­ře­ných akč­ních scén, při kte­rých byla cítit i zlep­še­ná atmo­sfé­ra. Kupříkladu sou­bo­je s démo­nic­kým psem či upí­ry nevy­pa­da­li zas až tak tra­gic­ky.
Pozitiva však bohu­žel na plné čáře pora­zi­li nega­ti­va. Hlavně ta pře­mrš­tě­ná dél­ka a pře­mrš­tě­ná por­ce roman­ti­ky mi lez­ly na ner­vy asi nej­ví­ce. Když k tomu při­po­čí­tám i nelo­gic­ké situ­a­ce, nepří­liš dob­ře zvo­le­ný hudeb­ní dopro­vod a nepře­svěd­či­vé herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných, je vám asi jas­né, že tady asi pří­liš vyso­ko hod­no­tit nebu­du. Kdyby si tvůr­ci více vyhrá­li s atmo­sfé­rou a vystřih­li něko­lik napros­to zby­teč­ných a nud­ných pasá­ží, moh­lo to klid­ně dopad­nout mno­hem lépe.
Po vizu­ál­ní strán­ce (tri­ky) to totiž zas až tak tra­gic­ké neby­lo. Což je taky asi jedi­ný důvod, proč tomu nako­nec pře­ce jenom dám mír­ně pod­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Dokonce se tu obje­vi­lo i něko­lik humor­ných hlá­šek, kte­rým jsem se s chu­tí zasmál.

Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08229 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71843 KB. | 22.07.2024 - 21:53:14