Kritiky.cz > Horory > Thing, The (1982)

Thing, The (1982)

rp Thing2C The 28198229.jpg
rp Thing2C The 28198229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mrazivá deli­ka­te­sa z díl­ny Johna Carpentera vám uká­že, že věřit se nedá oprav­du niko­mu! Zvláště jste-li čle­nem výzkum­né­ho týmu na Antarktidě a sta­ne­te se ter­čem nebez­peč­né­ho a hlav­ně maza­né­ho mimo­zem­ské­ho orga­nis­mu…

Jednoho mra­zi­vé­ho dne roku 1982 se čle­no­vé ame­ric­ké výzkum­né sta­ni­ce na Antarktidě sta­nou svěd­ky bláz­ni­vé­ho počí­na­ní jejich nor­ských kole­gů, kte­ří ve vrtu­l­ní­ku pro­ná­sle­du­jí psa a sna­ží se jej zabít. Při svém neo­pa­tr­ném počí­ná­ní však oba umí­ra­jí a pes zůstá­vá na jejich základ­ně. Pilot MacReady chce zjis­tit, proč se Norové cho­va­li jako bláz­ni a tak se vydá­vá na jejich vzdá­le­nou základ­nu, kte­rou však najde totál­ně zni­če­nou a bez zná­mek živo­ta. Při bliž­ším prů­zku­mu obje­ví spous­tu důkaz­ní­ho mate­ri­á­lu o obje­ve­ní mimo­zem­ské lodi i cizí­ho orga­nis­mu, mrt­vé tělo jed­no­ho z Norů, jenž evi­dent­ně spáchal sebe­vraž­du a oho­ře­lé pozůstat­ky čeho­si, co nedo­ká­že iden­ti­fi­ko­vat. Posléze se vrá­tí zpět na svou základ­nu, aby infor­mo­val kole­gy o svém nále­zu, ale tím hrůza nekon­čí, ba prá­vě začí­ná. Ukáže se totiž, že zachrá­ně­ný pes není psem, ale zákeř­ným orga­nis­mem, kte­rý doká­že imi­to­vat věci (vzít na sebe jejich podo­bu), zví­řa­ta i lidi a počet pře­ži­vších se začne rapid­ně sni­žo­vat. Všem dojde, co se ode­hrá­lo na nor­ské základ­ně a je jas­né, že musí zabrá­nit, aby se ta „VĚC“ dosta­la do civi­li­za­ce. Jenže jak jí zabít a hlav­ně zjis­tit, kdo je sku­teč­ně člo­vě­kem a kdo jen jeho vra­žed­nou kopií. MacReady si uvě­do­mu­je, že nemů­že věřit vůbec niko­mu…


Český název: Věc
Režie: John Carpenter
Rok výro­by: 1982
Délka: 109 min
Země: USA
Hrají:
Kurt Russell...(MacReady)
Keith David...(Childs)
T.K. Carter...(Nauls)
Donald Moffat...(Garry)
Wilford Brimley...(Dr. Blair)
David Clennon...(Palmer)
...a dal­ší


Carpenter nato­čil oprav­du téměř bez­chyb­ný sci­fi horor, kte­rý pat­ří mezi vůbec nej­lep­ší kous­ky toho­to žán­ru. Stavět mohl pře­de­vším na vyni­ka­jí­cím výko­nu Kurta Russella, jenž se zde před­ve­dl oprav­du ve špič­ko­vé for­mě. Není žád­ným tajem­stvím, že se reži­sér nechal inspi­ro­vat fil­mem The Thing from Another World (1951), kte­rý jej donu­til pře­číst si povíd­ku Johna W. Campbella - Who Goes There?. Byl tím­to pří­bě­hem nato­lik fas­ci­no­ván, že jej pros­tě musel pře­nést na fil­mo­vé plát­no a díky tomu mohl vznik­nout jeden z nej­lep­ších fil­mů, kte­rý jsem dosud viděl. Carpenter se sice na roz­díl od svých před­chůd­ců dvo­ji­ce Christian Nyby, Howard Hawks držel věr­ně­ji psa­né před­lo­hy, ale i on sáhl k něko­li­ka vel­kým změ­nám a vlast­ním nápa­dům. Což mu však nemů­že­me mít za zlé.
Mrazivé pro­stře­dí sebou při­nes­lo ješ­tě mra­zi­věj­ší atmo­sfé­ru, kte­rá vám nedá ani na chví­li oddech­nout a násle­du­jí­cích 109 minut se pro­mě­ni­lo v nesku­teč­nou jízdu, při kte­ré se vám nejed­nou zata­jí dech. Skutečně pre­ciz­ní spe­ci­ál­ní efek­ty jsou zla­tým hře­bem veče­ra a jejich tvůr­ci si zaslou­ží (a nejen můj) nesko­na­lý obdiv. Všechny ty meta­mor­fó­zy mimo­zem­ské­ho orga­nis­mu a imi­ta­ce lid­ských schrá­nek – to pros­tě nevy­mys­lí­te ani v těch nej­ší­le­něj­ších noč­ních můrách. Na teh­dej­ší dobu pros­tě mis­trov­ské dílo. Místy mi sice reži­sér lehce brn­kal na ner­vy – pro­to­že se tu obje­vi­lo něko­lik nelo­gic­kých kopan­ců, ale ty pro­ten­to­krát rád hodím za hla­vu a nemí­ním se v nich více babrat.
Kromě výbor­ně zvlád­nu­tých efek­tů a herec­kých výko­nů, mě zde ješ­tě navíc zau­ja­la hud­ba Morriconeho, kte­rý pat­ří mezi skla­da­te­li mezi moje vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší tvůr­ce. Stává se mi to málo­kdy, ale v někte­rých situ­a­cích mi sku­teč­ně pře­bě­hl i onen pověst­ný mráz po zádech. Rozhodně si ten­to film řadím mezi svou TOP 10 – snad i 5 nej­lep­ších sci­fi horo­rů, kte­ré jsem do dneš­ní­ho dne měl tu čest vidět. Přesto tomu plný počet nedám, pro­to­že pár chy­bi­ček tu pře­ce jenom bylo.

Hodnocení:
90% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44874 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71869 KB. | 20.07.2024 - 06:35:55