Kritiky.cz > Horory > Yeti: Curse of the Snow Demon (2008)

Yeti: Curse of the Snow Demon (2008)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přežili havá­rii leta­dla a teď je upro­střed mra­zi­vé­ho pek­la Himalájí čeká dal­ší boj o pře­ži­tí. Ocitli se totiž v teri­to­riu samot­né­ho Yetiho.

Univerzitní fot­ba­lo­vý tým letí přes Himaláje do Japonska, ale během letu se leta­dlo dosta­ne do sil­né bou­ře a hava­ru­je. Přeživší hrá­či a rea­li­zač­ní tým zůsta­nou upro­střed zasně­že­ných hor bez jíd­la i tep­lé­ho oble­če­ní zce­la odříz­nu­ti od okol­ní­ho svě­ta, jen s malou šan­cí na záchra­nu. Hlavní pri­o­ri­tou je obsta­rá­ní potra­vy a poku­sit se nalézt vysí­lač­ku, kte­rou by si při­vo­la­li pomoc. Jenže nikdo z nich netu­ší, že brzy budou stát tvá­ří v tvář mno­hem nebez­peč­něj­ší situ­a­ci, než byl pád leta­dla. Ocitli se totiž v teri­to­riu sněž­né nestvů­ry, pro kte­rou se sta­li neče­ka­nou pří­le­ži­tos­tí zpes­t­řit její jídel­ní­ček. Krvelačný Yeti lač­ní po čer­stvém mase a nedo­pus­tí, aby mu někdo ute­kl. Uprostřed Himalájí se tak pro tro­seč­ní­ky roz­pou­tá krva­vé mra­zi­vé peklo a nerov­ný sou­boj o pře­ži­tí.

Český název: Mrazivé peklo
Režie: Paul Ziller
Rok výro­by: 2008
Délka: 90 min
Země: USA / Kanada

Hrají:
Marc Menard ... (Peyton Elway)
Carly Pope ... (Sarah)
Adam O’Byrne ... (James De Ravin)
Elfina Luk ... (Kyra)
Brandon Jay McLaren ... (Rice)
Taras Kostyuk ... (Yeti)
...a dal­ší

Katastrofických fil­mů o pádu leta­dla a násled­ném boji o pře­ži­tí exis­tu­je na svě­tě už spous­ta. Je však málo tako­vých, kte­ré fušu­jí do horo­ro­vé­ho žán­ru. Američané a Kanaďané jsou mistři ve zprz­ně­ní všech myto­lo­gic­kých a báj­ných zví­řat či tvo­rů, kte­ří údaj­ně žili, nebo dokon­ce ‘‘žijí‘‘ na pla­ne­tě dodnes. Ve svých béč­ko­vých a mnoh­dy spí­še céč­ko­vých paskvi­lech pre­zen­tu­jí své šíle­né před­sta­vy o podo­bě těch­to tvo­rů pomo­cí digi­tál­ních a vizu­ál­ních efek­tů, jejichž úro­veň za moc nesto­jí. Režisér Paul Ziller už dáv­no není žád­ný zele­náč a na svém kon­tě má hezkou řád­ku fil­mů všech žánrů, ale jejich kva­li­ta na úkor malé­ho roz­počtu a reži­sér­ské neschop­nos­ti nesto­jí za nic. I ten­to kou­sek je sou­čás­tí Maneater Series.

Začátek fil­mu nás zave­de pří­mo do leta­dla, kde se sezná­mí­me s vět­ši­nou hlav­ních postav a poté už násle­du­je digi­tál­ní pád leta­dla, kte­rý vypa­dal jako vystři­že­ný z něja­ké PC hry. Atmosféra v tu chví­li spí­še při­po­mí­ná něja­kou paro­dii na kata­stro­fic­ké fil­my, pro­to­že zde usly­ší­me a uvi­dí­me růz­né prv­ky kome­die a suchých hlá­šek. Všechno naštěs­tí zachra­ňu­je doce­la solid­ní hudeb­ní dopro­vod, kte­rý vět­ši­nou rov­nou ozná­mí pří­chod mon­stra na scé­nu. V tu chví­li to oprav­du vypa­da­lo, že by se moh­lo jed­nat o sluš­né béč­ko se vším všu­dy. Maska Yetiho vypa­da­la z blíz­ka sluš­ně a na obra­zov­ce se ode­hra­je i něko­lik obstoj­ných gore scén. Jenže všech­no jde do kytek, jakmi­le začnou posta­vy před nestvůrou utí­kat. V tu chví­li se z pře­rost­lé opi­ce sta­ne mršt­ný spi­der­man, kte­rý ská­če z jed­ná stra­ny obra­zov­ky na dru­hou. Tyhle pasá­že byly oprav­du trap­né a tvůr­ci si je moh­li odpus­tit. Stejně tak i stu­pid­ní dia­lo­gy jed­not­li­vých roz­ho­vo­rů, kte­ré byly vět­ši­nou o ničem a děj nikam nepo­su­nu­ly.

Výběr pro­stře­dí musím tvůr­cům pochvá­lit, pro­to­že krá­sa Kanadských lesů je beze­spo­ru úžas­ná. Do Himalájí mají však dale­ko. Pro níz­ko­roz­počto­vý sní­mek však mají vše­chen poten­ci­ál a pro divá­ka opoj­né kouz­lo čis­to­ty. Podobného raže­ní jsou i samot­né gore scé­ny. Dalo by se čekat, že když nejsou pení­ze, tak ani tyto krva­vé scé­ny nebu­dou bůhví­co. Tady jsem však nara­zil na omyl. Jednotlivé scé­ny urva­ných kon­če­tin či roz­du­pa­né hla­vy se mi doce­la líbi­ly a pat­ří mezi to nej­lep­ší, co bylo ve fil­mu k vidě­ní. Navíc i při těch­to scé­nách nechy­bě­lo humor­né poje­tí a tak může­me sle­do­vat i tako­vou scé­nu, jako je fac­ko­vá­ní vlast­ní nohou.

Co se týká herec­kých výko­nů, tak tady budu skep­tic­ký. Přestože vět­ši­na z her­ců má už boha­té zku­še­nos­ti a na svém kon­tě hezkou řád­ku rolí, tak ten­to film si za ráme­ček nedá žád­ný z nich. Nejznámější tvá­ří byla pro mne osob­ně Crystal Lowe (Wrong Turn 2, Final Destination 3).

Tento film roz­hod­ně v divá­cích nevzbu­dí žád­nou hrů­zu a mys­lím si, že ani noč­ní můry jenž by něko­ho stra­ši­ly po nocích. Hororová atmo­sfé­ra je postup­ně odsu­nu­ta stra­nou a přes­to­že se zde vysky­tu­je něko­lik vyda­ře­ných gore scén je zde cítit pře­va­ha komic­kých momen­tů, kte­ré divá­ka spí­še roze­smě­jí, než vyle­ka­jí. Podívat se na Yetiho dá, ale tak jed­nou za pět let. Za toho ská­ka­jí­cí­ho bílé­ho spi­der­man budu hod­no­tit jako slab­ší prů­měr.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54611 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72206 KB. | 18.05.2024 - 09:13:01