Kritiky.cz > Ze života > Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Milujete tenisky? Nike Air Force 1’ 07 jsou legendou se zajímavým příběhem

Tenisky
Tenisky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li být sty­lo­ví a mít na sobě něco zají­ma­vé­ho, zkus­te si poří­dit tenis­ky Nike Air Force 1’ 07. Ty vás odli­ší od běž­ných uži­va­te­lů spor­tov­ních bot. Nike Air Force 1 jsou totiž jiné než kla­sic­ké tenis­ky. Jsou to boty s dlou­hou his­to­rií a za sbě­ra­tel­ské kous­ky jsou lidé ochot­ni utra­tit i sta­ti­sí­ce dola­rů.

Nike Air Force 1’ 07 jsou ikonickou obuví

Milujete tenis­ky a chce­te mít něco zají­ma­vé­ho? Pak zkus­te prá­vě tenis­ky Nike Air Force 1´07. Jsou to legen­dy, kte­ré by měl mít kaž­dý vyzna­vač lifesty­lo­vé módy ve svém bot­ní­ku. Ale i běž­ný uži­va­tel, kte­ré­mu jde spí­še o pohod­lí, oce­ní nejen kva­lit­ní zpra­co­vá­ní, ale pře­de­vším poho­dl­nou chůzi. Navíc pak oce­ní jejich nestár­nou­cí design.

Tenisky Air Force 1 se vyrábějí už téměř padesát let

Jedná se o pro­dukt, kte­rý si drží svou fanouš­kov­skou základ­nu více než 40 let Jejich popu­la­ri­ta pořád ros­te. Vždyť v roce 2022 pat­ři­ly mezi jed­ny z nej­ví­ce pro­dá­va­ných teni­sek na svě­tě. A to už je co říci.

Milují je všichni. Pořídit si můžete i sběratelské kousky

Co je na těch­to tenis­kách tak zají­ma­vé­ho? Jednoznačně pří­běh, kva­li­ta, ale hlav­ně design. Za ten lze podě­ko­vat desig­né­ro­vi jmé­nem Bruce Kilgore.

Je zají­ma­vos­tí, že před tím, než byl obje­ven lov­ci talen­tů z Nike, tak se Kilgore živil navr­ho­vá­ním pra­ček a suši­ček pro Whirlpool. Takže o svě­tě spor­tov­ní módy neměl ani potu­chy. A přes­to to byl on, kdy vytvo­řil legen­du. Inspiroval se odpru­že­ním pra­ček.

  • Boty jsou vyba­ve­ny spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií Air, kte­rá v době, kdy byly vyro­be­ny, byla tak­též pře­vrat­ná. Umožňovala totiž měk­ký dopad a tlu­mi­la nára­zy. A to bylo nut­né. Boty totiž byly vyvi­nu­ty pro špič­ko­vé hrá­če ame­ric­ké NBA. A ti je zpo­pu­la­ri­zo­va­li nato­lik, že se sta­ly mezi mla­dý­mi lid­mi svým způ­so­bem hitem.
  • O dal­ší popu­la­ri­za­ci se posta­ral napří­klad rap­per Jay-Z, kte­rý se do záři­vě bíle edi­ce Low „whi­te on whi­te“ zami­lo­val tak moc, že ji zmí­nil i ve své tvor­bě. A samo­zřej­mě nosil i na kon­cer­tech. A nebyl sám. Oblíbili si je dal­ší rape­ři; tře­ba i Dr. Dee nebo Kayne West.
  • Nike ve spo­lu­prá­ci s celebri­ta­mi nebo svě­to­vý­mi desig­né­ry vytvá­ří dal­ší spe­ci­ál­ní limi­to­va­né edi­ce. Sběratelské kous­ky jimi vytvo­ře­né mohou stát i něko­lik sto­vek tisíc dola­rů. Nejznámější a nej­draž­ší tenis­ky vznik­ly ve spo­lu­prá­ci s kre­a­tiv­ním ředi­te­lem fir­my Louis Vuitton, věhlas­ným návr­há­řem Virgilem Ablohem. Za boty, kte­ré mají spe­ci­ál­ní Louis Vuitton face­lift, a kte­ré jsou šity ruč­ně v ital­ských díl­nách, zapla­tí­te kolem tři sta tisíc dola­rů. Boty tak mohou slou­žit i jako inves­ti­ce.

Můžete je nosit téměř k čemukoliv

Minimalistický design teni­sek Nike Air Force 1, kte­rý zůstá­vá stá­le popu­lár­ní a moder­ní po celá dese­ti­le­tí, se hodí téměř k jaké­mu­ko­liv sty­lu. Ať už je chce­te kom­bi­no­vat se spor­tov­ním oble­če­ním, dží­na­mi nebo dámy se suk­ní. Vše se k nim hodí. A chcete-li vypa­dat vskut­ku mimo­řád­ně, může­te zvo­lit jed­nu z vari­ant spe­ci­ál­ních face­lif­tů nebo limi­to­va­ných edic. V nich vás nikdo nepře­hléd­ne.

5 důvodů, proč si tyto boty pořídit

A proč bys­te si tyto boty měli poří­dit i vy?

  • Získáte vel­mi kva­lit­ní kože­né boty, ve kte­rých se vám bude dob­ře cho­dit.
  • Odlišíte se od ostat­ních pří­z­niv­ců tenis­ko­vé módy.
  • Boty se skvě­le kom­bi­nu­jí a jsou nad­ča­so­vé.

Co oce­ňu­je­te na svých botách hlav­ně vy?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58292 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72347 KB. | 24.05.2024 - 03:18:15