Kritiky.cz > Horory > Chemical 12-D (2009)

Chemical 12-D (2009)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spasitel, nebo vrah?

Svět postih­la náka­za a vět­ši­nu lid­ské popu­la­ce pro­mě­ni­la v zom­bie. Někteří lidé se s nimi pokou­ší žít v míru, jen si je drží na řetě­zu, jiní je zabí­je­jí a pak jsou tu tako­ví jako Michael Frank, kte­ří se sna­ží najít pro­ti­lék. Tento samo­tář leda­by­le uná­ší rov­nou z uli­ce naka­že­né a ve své sklep­ní labo­ra­to­ři na nich dělá své poku­sy. Bohužel jsou zatím neú­spěš­né a všech­ny jeho sub­jek­ty brzy umí­ra­jí. Má už pěk­nou hro­mád­ku mrt­vol na zahra­dě, ale to ho neod­ra­zu­je od dal­ší­ho výzku­mu. Jenomže jak se říká, na kaž­dé­ho jed­nou dojde a i samot­ný Michael ten­to­krát zajde pří­liš dale­ko. Neuvědomuje si totiž, že i naka­že­ní mají svo­je rodi­ny, kte­rým nejsou lhos­tej­ní a ty se je sna­ží chrá­nit.

Režie: Mac Eldridge
Rok výro­by: 2009
Délka: 7 min
Země: USA

Hrají:
Bill Stoneking ... (Michael Frank)
Wesley Klepac ... (Bobby)
Kelli Clevenger ... (mat­ka)
... a dal­ší

Tento krát­ko­me­tráž­ní sní­mek je vol­ně ke shléd­nu­tí na you­tu­be a roz­hod­ně by jste se na něj měli podí­vat. Samozřejmě jde o ama­tér­ský počin, ale šiku­la Mac Eldridge si na tom­to sním­ku udě­lal sko­ro všech­no sám a že jde oprav­du o doce­la pove­de­nou prá­cič­ku. První co jis­tě oce­ní­te je hudeb­ní dopro­vod, kte­rý byl zvo­len oprav­du dob­ře a pří­jem­ně navo­dí dra­ma­tic­kou atmo­sfé­ru, kte­rá postup­ně gra­du­je až do úpl­né­ho závě­ru, kdy se film změ­ní v jis­té pou­če­ní. To vám však pro­zra­zo­vat nebu­du, pro­to­že bych vás při­pra­vil o pře­kva­pe­ní.

Pochvalu si zaslou­ží i samot­né mas­ky, či lépe řeče­no nalí­če­ní nemrtvých. Nejde sice o žád­ná vrcho­lo­vá díla, ale vzhle­dem k níz­ké­mu roz­počtu jsou při­ja­tel­né. Navíc si mys­lím, že by klid­ně str­či­li do kapsy i něko­lik rádo­by zom­bie fil­mů, u kte­rých se čas­to pří­z­niv­ci zom­bie žán­ru pus­tí do plá­če nad tou tragé­dií, kte­rou musí sle­do­vat na obra­zov­ce. Jako bonus nás čeká poně­kud deli­ka­tes­ní ope­ra­ce ve skle­pě, kte­rá je rov­něž solid­ně nato­če­ná. Někteří slab­ší jedin­ci se mož­ná nevy­dr­ží dívat. Musím ovšem upo­zor­nit, že tak dras­tic­ké to roz­hod­ně není, ale urči­tě jde o pří­jem­né zpes­t­ře­ní. Rovněž prá­ce kame­ra­ma­na Davida Wagenaara si zaslou­ží uzná­ní, pro­to­že jde vidět vel­ká píle a peč­li­vost. Žádné roz­ma­za­né či roze­chvě­lé zábě­ry, ale solid­ní obraz a sluš­ný záběr na detai­ly.

Slovem herec­ký výkon se dá snad ozna­čit jen ten Billa Stonekinga, kte­rý si zahrál spa­si­te­le Michaela. Tenhle chlá­pek se už ve svě­te fil­mu pohy­bu­je pár desí­tek let a vyzkou­šel si už hezkou řád­ku nej­růz­něj­ších šta­cí, kte­ré se u toho řemes­la dají vymys­let. Mimo jiné si zahrál i něko­lik ved­lej­ších rolí v nepří­liš zná­mých seri­á­lech. Zde však odve­dl solid­ní výkon a urči­tě dopo­mohl k cel­ko­vé kva­li­tě doce­la vel­kou mírou.

Chemical 12-D je pří­jem­ným krát­ko­me­tráž­ním sním­kem, kte­rý vás nejen lehce zamra­zí, ale i lehce roze­smě­je. Určitě jde o tako­vé leh­ké pohla­ze­ní na duši všech pří­z­niv­ců zom­bie žán­ru. K vidě­ní jsou zde doce­la sluš­né spe­ci­ál­ní efek­ty, nalí­če­ní her­ců a samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout i hudeb­ní dopro­vod.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Linka č. 657 (2015)16. listopadu 2015 Linka č. 657 (2015) Za mě moc příjemné překvapení. Příběhově sice film nepřináší nic nového, ale je velmi kvalitním mixem Dannyho parťáků a Nebezpečné rychlosti. Film má dynamické tempo, které diváka nenechá […] Posted in Krátké recenze
  • Village, The (2004)31. ledna 2017 Village, The (2004)  Nechoďte do lesa! Jinak „Ti, o nichž se nemluví“ přijdou a všechny potrestají… Slepá dívka Ivy žije se svou rodinou a dalšími lidmi v uzavřené komunitě. […] Posted in Horory
  • Dům draka | S1 EP6: Uvnitř epizody (HBO)26. září 2022 Dům draka | S1 EP6: Uvnitř epizody (HBO) Posted in Videa
  • Deliria (1987)29. prosince 2012 Deliria (1987) Nepovolené opuštění divadla kvůli zranění si měla Alice raději odpustit. Po návratu s sebou přiveze nečekaného hosta. Co se stane, když se režisér rozhodne tajně zamknout dveře a ztratí […] Posted in Horory
  • #1948: Velká kniha komiksů - Miloš Novák - 80 %3. dubna 2019 #1948: Velká kniha komiksů - Miloš Novák - 80 % Velká kniha komiksů - Miloš NovákVydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 232 stran a prodává se v plné ceně za 599 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví […] Posted in Recenze komiksů
  • Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?13. června 2019 Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma? Návrat k přírodě ve zvířecím podání medvěda Booga (Martin Lawrence) a upovídaného jelena Elliota (Ashton Kutcher) je zároveň prvním animovaným projektem Sony Pictures. O tom, jak dopadla […] Posted in Retro filmové recenze
  • Už nejsme miminka24. srpna 2016 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim s prvními […] Posted in Domácí rady
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […] Posted in Filmové recenze
  • V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan21. července 2023 V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan V novém filmu Christophera Nolana Oppenheimer, z něhož vám spadne čelist, se kromě titulní postavy objeví i nejznámější vědci 20. století, jako například Albert Einstein, Niels Bohr, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty13. prosince 2019 Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty Původním povoláním architekt, později knižní grafik, později ilustrátor dětských knih Vojtěch Kubašta je celosvětově uznávaným průkopníkem prostorových knih. Od roku 1953 spolupracoval […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61003 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71438 KB. | 22.06.2024 - 17:47:12