Kritiky.cz > Horory > Children, The (2008)

Children, The (2008)

rp the children.jpg
rp the children.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dospělí chtě­li osla­vit začá­tek Nového roku, jejich děti však budou pro­ti…

Elaine při­jíž­dí se svý­mi tře­mi dět­mi a man­že­lem osla­vit pří­chod Nového roku do domu své sest­ry Chloe. Místo je odleh­lé – upro­střed lesů, obě mlad­ší děti Miranda a Paulie si tu můžou hrát se sestře­ni­cí Leah a bra­tran­cem Nickym – pros­tě ide­ál­ní mís­to k odpo­čin­ku. Jediná komu se tu nelí­bí, je dospí­va­jí­cí vzpur­ná Casey, kte­rá by radě­ji sla­vi­la na pár­ty s přá­te­li. Dospělí se baví, popí­je­jí alko­hol, hra­jí si s men­ší­mi dět­mi, ale nikdo z nich si nevšim­ne podiv­né změ­ny cho­vá­ní u jejich rato­les­tí. Zanedlouho se sta­ne neho­da a při sáň­ko­vá­ní zemře strýc Robbie. Tato udá­lost odstar­tu­je nási­lí, kte­ré­ho se začnou dopouš­tět „naka­že­né děti“, ale zby­tek dospě­lých si pořád mys­lí, že je vše jen náho­da. To už však nepla­tí o Casey, kte­rá je roz­hod­nu­tá „malé par­chan­ty“ zasta­vit…

Český název: Děti
Režie: Tom Shankland
Rok výro­by: 2008
Délka: 84 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Eva Birthistle …(Elaine)
Hannah Tointon …(Casey)
Stephen Campbell Moore …(Jonah)
Rachel Shelley …(Chloe)
Jeremy Sheffield …(Robbie)
Rafiella Brooks …(Leah)
Eva Sayer …(Miranda)
…a dal­ší
Už si ani nepa­ma­tu­ju, kdy jsem si napo­sle­dy pus­til film o vraž­dí­cích dětech (snad to byl ten posled­ní Kukuřičný), tak jsem to dnes napra­vil. Shankland pro mě není nezná­mým reži­sé­rem, ovšem začá­tek se mu moc nepo­ve­dl. Zdlouhavý a hlav­ně tro­chu nud­ný roz­jezd si mě moc nezís­kal, zvláš­tě ten způ­sob „naka­že­ní“. Neočekával jsem, že by ta rodin­ná idyl­ka vydr­že­la moc dlou­ho, jen­že dět­ští her­ci doko­na­le ovlád­li celý film a debil­ní cho­vá­ní jejich star­ších kole­gů bylo spí­še směš­né, než­li poli­to­vá­ní­hod­né. Tvůrčí záměr hrát to na city vůbec nefun­go­val „Přece neza­bi­ju malé dítě“, tak­že jedi­ným štěs­tím byla účast Hannah Tointon.
Na dru­hou stra­nu i já byl hlav­ně spo­ko­je­ný s výbě­rem pro­stře­dí a pře­de­vším tím, jak výbor­ně si ved­li malí her­ci. Hlavně díky nim se mís­ty poved­lo vytvo­řit sluš­nou mra­zi­vou atmo­sfé­ru – ty jejich tupé, nemi­lo­srd­né a strach nahá­ně­jí­cí pohle­dy dopro­vá­ze­né solid­ním hudeb­ním dopro­vo­dem mi ale­spoň čás­teč­ně spra­vi­li chuť. Stejně tak tomu násled­ně bylo i u jejich postup­né eli­mi­na­ce, kdy se mi koneč­ně vli­la krev do žil a já si tak dru­hou polo­vi­nu začal uží­vat. Je tu ovšem i dost důvo­dů, proč tomu nedám vel­ké hod­no­ce­ní. Kupříkladu se tu obje­vi­lo něko­lik nelo­gic­kých situ­a­cí (ano mno­ho lidí vzpo­mí­ná onu zlo­me­ni­nu nohy Elaine, ale bylo toho více…), dále mi vadi­lo to, že se nic nedo­zví­me o onom zákeř­ném one­moc­ně­ní (viru), záchran­ka jak­si nemá čas dora­zit k umí­ra­jí­cí­mu…
Shankland chtěl za kaž­dou cenu zku­sit zaris­ko­vat (však se sám mon­to­val i do scé­ná­ře), nebál se pro­půj­čit si něko­lik prv­ků z jiných fil­mů, jen­že už to celé nedo­ká­zal pros­tě sklou­bit tak, aby to fun­go­va­lo jako celek. Nechci tvr­dit, že The Children je vylo­že­ně špat­ný film, ale záro­veň nesou­hla­sím ani s těmi, jenž jej ozna­ču­jí za skvě­lý nad­prů­měr­ný kou­sek. Tím on roz­hod­ně není, jeli­kož je tu spous­ta zápor­ných prv­ků, momen­tů i nevě­ro­hod­ných situ­a­cí. Ale tak co, ve finá­le stej­ně kaž­dý oce­ní hlav­ně zají­ma­vé (i když neo­ri­gi­nál­ní) mor­dy jak dospě­lých, tak i samot­ným děcek.

Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75949 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71871 KB. | 24.07.2024 - 21:11:39