Kritiky.cz > Horory > Don’t Breathe (2016)

Don’t Breathe (2016)

rp Don27t Breathe 28201629.png
rp Don27t Breathe 28201629.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I slep­ci se doká­ží brá­nit! O čemž se pře­svěd­čí tro­ji­ce mla­dých zlo­dě­jíč­ku více, než by bylo zdrá­vo… 

Tři mla­dí tee­nage­ři - dív­ka Rocky a její dva kama­rá­di Alex a Money si obsta­rá­va­jí pení­ze vykrá­dá­ním bytů a domů. Chtějí si tak vylep­šit svůj bíd­ný život a spl­nit si své sny. Tím nej­vět­ším je vypad­nout z Detroitu do Kalifornie a opros­tit se od všech pro­blé­mů a pře­de­vším vlast­ních rodi­čů. Dostanou tip na svou posled­ní lou­pež, kte­rá by jim měla při­nést snad­ný lup a spous­tu peněz. Jejich obě­tí se má stát sle­pý váleč­ný vete­rán, kte­rý žije úpl­ně sám jen se svým psem, dale­ko od lidí. Vše je peč­li­vě naplá­no­vá­no a s pří­cho­dem tmy se jde na věc. Jenže vel­mi záhy se uká­že, že jejich oběť není vůbec tak bez­bran­ná jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát a ve svém domě skrý­vá nejed­no hrůz­né tajem­ství. Loupežná akce se vel­mi rych­le změ­ní v zou­fa­lý boj o pře­ži­tí a ze slep­ce se vyklu­be šíle­ný psy­cho­pat, kte­rý nehod­lá niko­ho nechat na živu…


Český název: Smrt ve tmě
Režie: Fede Alvarez
Rok výro­by: 2016
Délka: 88 min
Země: USA
Alternativní název: A Man in the Dark
Hrají:
Jane Levy...(Rocky)
Dylan Minnette...(Alex)
Daniel Zovatto...(Money)
Stephen Lang...(Slepec)
...a dal­ší


Výkřiky o tom že jde o jeden z nej­lep­ších horo­rů minu­lé­ho roku, jsem vůbec nebral neváž­ně. Fede Alvareze mám zaška­tul­ko­va­né­ho nepo­ve­de­ným rema­kem Evil Dead, tak­že ani ten­to­krát jsem mu nedá­val moc šan­cí. Zvláště když prv­ních dva­cet minut bylo doce­la nezá­živ­ných. Potom však nastal zlom, kte­rý mě vel­mi mile pře­kva­pil. Od chví­le kdy se popr­vé dosta­ne sle­pec do kříž­ku s mla­dý­mi lupi­či (potaž­mo jed­ním z nich) se odstar­to­va­la oprav­du dob­rá atmo­sfé­ra, kte­rá mě doslo­va při­ko­va­la k obra­zov­ce. Napětí se zača­lo stup­ňo­vat a tero­ri­zo­vá­ní naiv­ních tee­nage­rů nabí­ra­lo správ­né obrát­ky.
Stephen Lang se své role zhos­til oprav­du dob­ře a já jsem tomuhle zvrhlé­mu par­chan­to­vi fan­dil až do samot­né­ho kon­ce. Byla jen vel­ká ško­da, že těch lupi­čů tam neby­lo víc. Mohli bychom se tak totiž vyva­ro­vat něko­li­ka nelo­gic­kým a do očí bijí­cím tvůr­čím pře­hma­tům, kte­ré se zde tu a tam obje­vi­li. Chápu, že Alvarez chtěl své dílo co nejakč­něj­ší, ale občas to nadě­lo více ško­dy než­li užit­ku. Zvláště ve chví­li, kdy měl sle­pec prv­ní zbraň a já si začal mys­let, že má neko­neč­ný zásob­ník. Blbost jeho pro­tiv­ní­ků však pří­mo vybí­ze­la k jejich rych­lé eli­mi­na­ci – on si s nimi však chtěl pohrát jako kočka s myší.
Smrt ve tmě je tak sice fil­mem, kte­rý nám nabíd­ne vel­ké množ­ství pře­hna­ných scén a něko­lik téměř nesmr­tel­ných postav (to co pře­ži­li ti dva zlo­dě­ji i samot­ný sle­pec se jen tak nevi­dí), ale zas na dru­hou stra­nu se od dva­cá­tá minu­tý roz­pou­tá atmo­sfé­ric­ké „peklo“, kte­ré se jen tak nevi­dí. Pro ten­to­krát doká­žu máv­nout rukou nad tvůr­čí­mi pře­hma­ty, pro­to­že já se při sle­do­vá­ní toho­to fil­mu váž­ně bavil. Nevidím to sice na TOP film roku 2016, ale o nad­prů­měr­nou zále­ži­tost jde kaž­do­pád­ně.

Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33972 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71622 KB. | 20.06.2024 - 14:51:58