Kritiky.cz >

Spec Ops: The Line - Obyčejná střílečka nebo morální odysea?

Spec Ops: The Line spat­ři­la svět­lo svě­ta v roce 2012 a i když recen­ze nesbí­ra­la špat­né, tak pro­dej hry bůhví­jak skvě­lý nebyl. Osobně mi to při­jde jako vel­ká ško­da, neboť hra pat­ří... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li... Read more »

IKEA a Asus spojují síly. Švédská nábytkářská firma a...

IKEA a Asus spo­ju­jí síly. Švédská nábyt­kář­ská fir­ma a výrob­ce počí­ta­čo­vých sou­čás­tek a elek­tro­ni­ky spo­lu budou vytvá­řet náby­tek pro hrá­če za dostup­nou cenu. Půjde cel­ko­vě o 30 pro­duk­tů zamě­ře­ných na ergo­no­mii a ceno­vou dostup­nost.... Read more »

Microsoft neváhal a odhalil cenu vlajkové konzole Xbox Series...

Microsoft nevá­hal a odha­lil cenu vlaj­ko­vé kon­zo­le Xbox Series X, kte­rá se v České Republice bude pro­dá­vat za 12 999 Kč od 10. 11.2020, ve stej­ný den se spus­tí rov­něž pro­dej i slab­ší­ho Xbox Series... Read more »

Vlajková konzole Xbox Series X spustí svůj prodej 10. 11., ve...

Vlajková kon­zo­le Xbox Series X spus­tí svůj pro­dej 10. 11., ve stej­ný den jako slab­ší Xbox Series S a bude stát $499 (11 170 Kč) Read more »
Stránka načtena za 2,48850 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47817 KB. | 18.05.2024 - 06:46:34