Kritiky.cz > Recenze her > Tekken 8: Recenze nového dílu série

Tekken 8: Recenze nového dílu série

Foto: Bandai Namco Studios Inc.
Foto: Bandai Namco Studios Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po deví­ti letech čeká­ní jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší­ho dílu legen­dár­ní bojo­vé série Tekken. S nový­mi mecha­ni­ka­mi, vzru­šu­jí­cím pří­bě­hem a vylep­še­nou hra­tel­nos­tí sli­bu­je Tekken 8 být jed­nou z nej­lep­ších her roku 2024. Podívejme se na to, co ten­to titul při­ná­ší a jak si zaslou­ží vaši pozor­nost.

Pokračování oblí­be­né her­ní série Tekken

Vynikající pokra­čo­vá­ní mojí nej­ob­lí­be­něj­ší her­ní série v žán­ru bojo­vých her je tady! Příběh Tekkenu 8 nava­zu­je pří­mo na udá­los­ti před­cho­zí­ho dílu, a to na sou­boj otce a syna, Kazuyiho a Jina. Jejich riva­li­ta, kte­rá sahá až do čtvr­té­ho dílu série, dosa­hu­je vrcho­lu. Kdo zví­tě­zí v tom­to sou­bo­ji a zís­ká kon­t­ro­lu nad Mishima Zaibatsu? To se dozví­te prá­vě v tom­to díle.

Inovace ve hra­tel­nos­ti

Ale teď pojď­me ke hře samot­né a hlav­ně k její hra­tel­nos­ti. Tekken 8 při­ná­ší mno­ho nových mecha­nik a ino­va­cí, kte­ré ovliv­ní záži­tek ze hry nejen v nad­chá­ze­jí­cích měsí­cích, ale mož­ná i letech. Jednou z klí­čo­vých novi­nek je nový sys­tém Heat Combos, kte­rý si bere inspi­ra­ci ze sed­mé­ho dílu série.

Záporné body hry:

I když Tekken 8 nabí­zí mno­ho pozi­tiv, sto­jí za zmín­ku něko­lik zápor­ných bodů. Jedním z nich je rela­tiv­ně krát­ký pří­bě­ho­vý režim, kte­rý může zkla­mat hrá­če hle­da­jí­cí hlub­ší vyprá­vě­ní. Dalším pro­blé­mem může být obtíž­nost pro nové hrá­če, kte­ří se mohou ztrá­cet v kom­plex­ních mecha­ni­kách a kom­bi­na­cích. Někteří hrá­či také uvá­dě­jí pro­blémy s onli­ne při­po­je­ním a matchma­kin­gem, což může ome­zit jejich záži­tek z mul­tipla­ye­ru.

Návrat kul­tov­ní série

Tvůrci se sna­ží  udě­lat z Tekkenu 8 nej­vět­ší díl v his­to­rii série. Každý sou­boj mě posou­vá o kus dál a je pros­tě čis­tým dopa­mi­nem. Oceňuji také péči, kte­rou vývo­já­ři věnu­jí hře a prů­běž­ně ji aktu­a­li­zu­jí a zdo­ko­na­lu­jí.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53848 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72168 KB. | 19.04.2024 - 18:56:28