Kritiky.cz > Speciály > Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

Spider 2
Spider 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            TOM HOLLAND (Peter Parker / Spider-Man) se rych­le stá­vá jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­vše­stran­něj­ších mla­dých holly­wo­od­ských her­ců. Před nedáv­nem debu­to­val v roli Spider-Mana ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Captain America: Občanská vál­ka.

            Diváci mohou Hollanda v sou­čas­né době vidět ve fil­mu Jamese Graye Ztracené měs­to Z s Charliem Hunnamem, Robem PattinsonemSiennou Miller. Holland se podí­lel také na his­to­ric­kém dra­ma­tu Alfonso Gomeze Rejona The Current WarBenedictem Cumberbatchem, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru 22. pro­sin­ce 2017.

            Holland na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val po boku Ewana McGregoraNaomi Watts v půso­bi­vém fil­mu Juana Antonia Bayony Nic nás neroz­dě­lí. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad  dra­ma spo­leč­nos­ti Warner Bros. z roku 2015 V srd­ci moře, film Edge of WinterJoelem Kinnamanem, film Budoucnost nejis­tá či sní­mek Noční jíz­da.

            V roce 2008 debu­to­val na diva­del­ních prk­nech ve Victoria Palace Theatre v Londýně, kdy ztvár­nil roli Billyho v muzi­ká­lu Billy Elliot.

            V roce 2017 zís­kal Holland cenu BAFTA Rising Star Award. Kromě toho byl v rám­ci National Board of Review jme­no­ván pře­lo­mo­vým her­cem roku a zís­kal nomi­na­ci na cenu Critics Choice v kate­go­rii Nejlepší mla­dý herec či hereč­ka za svůj výkon ve fil­mu Nic nás neroz­dě­lí.

 

            MICHAEL KEATON (Adrian Toomes / Vulture) je hvězdou osca­ro­vé­ho sním­ku Birdman z roku 2015, ve kte­rém skli­dil úspěch u divá­ků i kri­ti­ky svým výko­nem v roli Riggana, kdy­si slav­né­ho, ale nyní neú­spěš­né­ho her­ce, kte­rý se sna­ží zachrá­nit své ego a svou kari­é­ru diva­del­ním před­sta­ve­ním na Broadwayi. Za svůj výkon v tom­to fil­mu byl Keaton nomi­no­ván na Oscara a zís­kal za něj Zlatý glo­bus, cenu Independent Spirit a cenu National Board of Review v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon, stej­ně jako i celou řadu dal­ších nomi­na­cí, včet­ně ceny SAG pro nej­lep­ší herec­ký tým.

            Keaton na sebe divá­ky popr­vé upo­zor­nil svým výko­nem v kome­di­ál­ním hitu Noční smě­na, na kte­rý navá­zal úspě­chy v tak oblí­be­ných fil­mech, jaký­mi byly Pan máma, Johnny Dangerously a Parta snů.

            V roce 1998 Keaton zís­kal cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon od orga­ni­za­ce National Society of Film Critics za svůj výkon ve fil­mu Čistý a stříz­li­vý a za film Tima Burtona Beetlejuice. S Burtonem zno­vu navá­zal spo­lu­prá­ci při natá­če­ní hitů BatmanBatman se vra­cí.

            Keaton si zahrál také ve vel­mi úspěš­ném dra­ma­tu spo­leč­nos­ti HBO Živě z Bagdádu, nato­če­ném na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, v němž ztvár­nil posta­vu repor­té­ra sta­ni­ce CNN Roberta Weinera a za svůj výkon v této roli byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Zahrál si také v thrille­ru spo­leč­nos­ti Universal Hlas smr­ti a ve fil­mu Šestý zápas, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2005.

            Keaton se obje­vil také v osca­ro­vém sním­ku Spotlight, pozo­ru­hod­ném sku­teč­ném pří­bě­hu repor­té­rů Boston Globe, kte­rým se poda­ři­lo roz­krýt obří skan­dál v řadách kato­lic­ké církve. V roce 2016 si zahrál ve fil­mu Zakladatel, v němž ztvár­nil roli Raye Kroce, zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti McDonald’s.

            V září ho bude­me moci spat­řit ve fil­mu Americký zabi­ják spo­leč­nos­tí Lionsgate a CBS Films. Keaton je čle­nem orga­ni­za­ce American Rivers.

 

            JON FAVREAU (Happy Hogan) zahá­jil svou fil­mo­vou kari­é­ru coby herec v inspi­ra­tiv­ním spor­tov­ním sním­ku Bourák. Poté o sobě dal vědět coby sce­náris­ta úspěš­né hips­ter­ské kome­die Proutníci. Od té doby neu­stá­le vyhle­dá­vá dal­ší a dal­ší výzvy a věnu­je se nej­roz­ma­ni­těj­ším pro­jek­tům.

            Vloni Favreau reží­ro­val a pro­du­ko­val hra­nou adap­ta­ci výprav­né­ho pří­bě­hu Rudyarda Kiplinga Kniha džun­glí. Tento film skli­dil úspě­chy po celém svě­tě a byl jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů roku 2016. Favreau v sou­čas­né době zno­vu spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Disney, aby reží­ro­val nové hra­né poje­tí kla­sic­ké­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Lví král.

            Favreau se věnu­je také svě­tu vir­tu­ál­ní rea­li­ty. Jeho nej­no­věj­ší pro­jekt Gnomes & Goblins je inter­ak­tiv­ním vir­tu­ál­ním dob­ro­druž­stvím, kte­ré se ode­hrá­vá v pro­stře­dí zača­ro­va­né­ho lesa.

            Je reži­sé­rem fil­mo­vých hitů Iron Man a Iron Man 2, kte­ré po svě­tě dohro­ma­dy utr­ži­ly přes 1.3 mili­ar­dy dola­rů a sehrá­ly klí­čo­vou roli při vzni­ku a vývo­ji fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Jako vedou­cí výro­by se také podí­lel na fil­mech Iron Man 3, AvengersAvengers: Age of Ultron, kte­ré cel­ko­vě utr­ži­ly po svě­tě 4.1 mili­ar­dy dola­rů a sta­ly se tře­mi z desít­ky nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů všech dob.

 

            ZENDAYA (Michelle) svůj herec­ký vze­stup ke slá­vě zahá­ji­la v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce Disney Channel Na par­ket, a násled­ně také Tajný život K. C., ve kte­rém v sou­čas­né době před­sta­vu­je roli K. C. Cooperové, stře­do­škol­ské stu­dent­ky s nadá­ním pro mate­ma­ti­ku a odbor­ni­ce na bojo­vá umě­ní, jež vede dvo­jí život jako taj­ná agent­ka.

            Tato talen­to­va­ná hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce byla něko­li­krát nomi­no­vá­na na cenu NAACP Image Award v kate­go­rii Výjimečný výkon v dět­ském pořa­du za svou roli v seri­á­lu Na par­ket. Zendaya také okouz­li­la divá­ky z řad dospě­lých i dětí v šest­nác­té sezó­ně pořa­du Dancing With the Stars, ve kte­ré se jí poda­ři­lo pro­pra­co­vat až do finá­le, a svou rolí v původ­ním fil­mu sta­ni­ce Disney Channel Kluci na povel.

            Co se svě­ta hud­by týče, vyda­la v roce 2013 u spo­leč­nos­ti Hollywood Recordssvé debu­to­vé album Zendaya. To dalo vznik­nout pla­ti­no­vé­mu sin­g­lu Replay a vynes­lo jí nomi­na­ci na cenu NAACP Image Awards v kate­go­rii Výjimečný nový inter­pret a v roce 2014 také cenu BMI Social Star Award. Kromě toho má klip k tomu­to sin­g­lu na svém kon­tě více než 77 mili­o­nů zhléd­nu­tí.

 

            DONALD GLOVER (Aaron Davis) je úspěš­ný herec, pro­du­cent, reži­sér, komik, sce­náris­ta a na cenu Grammy nomi­no­va­ný hudeb­ník.

            Glover byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce FX Atlanta, kte­rý vytvo­řil a zahrál si v něm a kte­rý zís­kal řadu cen. První sezó­na se sta­la nej­lé­pe hod­no­ce­ným kome­di­ál­ním seri­á­lem v his­to­rii sta­ni­ce FX a pro­bí­ha­jí pří­pra­vy sezó­ny dru­hé.

            Na zákla­dě úspě­chů seri­á­lu Atlanta uza­vřel Glover smlou­vu se sta­ni­cí FX, v rám­ci kte­ré se pro tuto tele­viz­ní sta­ni­ci bude podí­let na nových pro­jek­tech.

            Co se fil­mo­vých pro­jek­tů týče, v sou­čas­né době natá­čí zatím nepo­jme­no­va­ný film ze svě­ta Star Wars o Hanovi Solovi, v němž ztvár­ní posta­vu Landa. Film spo­leč­nos­ti Disney by měl mít pre­mi­é­ru v létě 2018. Současně byl před nedáv­nem obsa­zen do role Simby v rema­ku Lví král. Tuto adap­ta­ci kla­sic­ké­ho fil­mu z roku 1994 bude reží­ro­vat Jon Favreau.

 

            TYNE DALY (Anne Marie Hoagová) je úspěš­nou ame­ric­kou diva­del­ní a fil­mo­vou hereč­kou, kte­rá se do pově­do­mí divá­ků nej­ví­ce zapsa­la svý­mi výko­ny v úspěš­ném tele­viz­ním seri­á­lu Cagneyová a Laceyová v titul­ní roli detek­tiv­ky Mary Beth Laceyové po boku Sharon Gless coby detek­tiv­ky Christine Cagneyové. Tato herec­ká dvo­ji­ce zís­ka­la rekord­ních šest cen Primetime Emmy po sobě, což je úspěch, kte­rý do dneš­ní doby nikdo nepře­ko­nal. Svým výji­meč­ným výko­nem si vyslou­ži­la cel­kem čty­ři z oněch šes­ti oce­ně­ní. Daly je také tele­viz­ním divá­kům zná­má svou rolí soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Maxine Grayové, mat­ky titul­ní hrdin­ky seri­á­lu Soudkyně Amy sta­ni­ce CBS (1999-2005). Aktuálněji byla Daly k vidě­ní také po boku Sally Field ve fil­mu Hello, My Name is Doris.

 

            MARISA TOMEI (teta May) si vybí­rá role, kte­ré sma­zá­va­jí pomy­sl­né roz­hra­ní mezi půso­bi­vý­mi dra­ma­tic­ký­mi výko­ny a inte­li­gent­ní kome­dií. Tomei zís­ka­la Oscara v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svou roli Mony Lisy Vito ve fil­mu Můj bra­tra­nec Vinny. Následně byla na Oscara nomi­no­vá­na také za své výko­ny ve fil­mech V lož­ni­ciWrestler.

            Tomei je v sou­čas­né době k vidě­ní v Lincoln Center Theater ve hře How to Transcend a Happy Marriage. Tato nová hra, kte­rou napsa­la Sarah Ruhl a reží­ro­va­la ji Rebecca Taichman, zkou­má hra­ni­ce mono­ga­mie a přá­tel­ství.

            V roli tety May se Tomei popr­vé před­sta­vi­la ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka. Následně ji bude­me moci spat­řit ve fil­mu Behold My HeartCharliem PlummeremTimothym Olyphantem. Před nedáv­nem se také pra­vi­del­ně obje­vo­va­la ve dru­hé sezó­ně kri­ti­kou veli­ce ceně­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Fox Empire, za kte­rý byla nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice. Představovala v něm Mimi Whitemanovou, kapi­ta­list­ku a mili­ar­dář­ku, uve­de­nou na sezna­mu maga­zí­nu Forbes, kte­rá se zaple­te do dra­ma­tu rodi­ny Lyonů. Kromě toho jsme ji moh­li spat­řit i v osca­ro­vém sním­ku Sázka na nejis­to­tu s Christianem Balem, Stevem Carellem, Ryanem GoslingemBradem Pittem v režii Adama McKaye.

 

            ROBERT DOWNEY JR. (Tony Stark / Iron Man) je na Oscara dva­krát nomi­no­va­ný herec, kte­rý si svou zatím posled­ní osca­ro­vou nomi­na­ci vyslou­žil výko­nem ve fil­mu Bena Stillera Tropická bou­ře. Jeho výkon v roli Kirka Lazara, bílé­ho Australana, kte­rý před­sta­vu­je ame­ric­ké­ho čer­no­cha, mu také vynes­la nomi­na­ce na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu SAG. Svou prv­ní osca­ro­vou nomi­na­cí byl Downey poctěn za svůj výkon v roli Charlieho Chaplina v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném bio­gra­fic­kém sním­ku reži­sé­ra Richarda Attenborougha, za kte­rý tak­též zís­kal cenu BAFTA a London Film Critics“ Award a byl za něj nomi­no­ván na Zlatý glo­bus.

            Počátkem roku 2010 zís­kal Downey Zlatý glo­bus za svůj výkon v titul­ní roli fil­mo­vé­ho hitu Sherlock Holmes z roku 2009 pod režij­ním vede­ním Guye Ritchieho. V pro­sin­ci 2011 se Downey spo­leč­ně s Ritchiem a svým herec­kým kole­gou Judem Lawem k roli legen­dár­ní­ho detek­ti­va vrá­til v pokra­čo­vá­ní Sherlock Holmes: Hra stí­nů.

            V létě 2008 skli­dil Downey úspěch u divá­ků i kri­ti­ky za svůj výkon v titul­ní roli fil­mo­vé­ho hitu Iron Man v režii Jona Favreau. Snímek Iron Man, ve kte­rém ten­to super­hr­di­na spo­leč­nos­ti Marvel popr­vé zamí­řil na fil­mo­vá plát­na, utr­žil cel­ko­vě po svě­tě více než 585 mili­o­nů dola­rů a stal se jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů toho léta. Downey si svou roli zopa­ko­val v úspěš­ném pokra­čo­vá­ní, kte­ré mělo pre­mi­é­ru v květ­nu 2010. Poté se k ní vrá­til ve fil­mu Josse Whedona Avengers s pre­mi­é­rou v květ­nu 2012, což byl nej­ú­spěš­něj­ší film toho roku a dodnes je s celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi přes 1.5 mili­ar­dy dola­rů pátým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem všech dob. Downey si zahrál i ve tře­tím dílu série Iron Man v režii Shanea Blacka, kte­rý byl tře­tím nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem toho roku, a tak­též i v let­ním fil­mo­vém hitu roku 2015 Avengers: Age of Ultron, a zatím napo­sle­dy sklí­zel celo­svě­to­vé úspě­chy ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, nej­ú­spěš­něj­ším fil­mu roku 2016.

 

            JON WATTS (režie, scé­nář) debu­to­val jako reži­sér v roce 2014 nezá­vis­lým sním­kem Clown, na kte­rém se tak­též podí­lel jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře a v němž si zahrá­li Peter StormareLaura Allen. Na ten­to úspěch navá­zal scé­ná­řem a režií kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho nezá­vis­lé­ho sním­ku Cop Car spo­leč­nos­ti Focus Features. V tom­to sním­ku si zahrál Kevin Bacon a jeho pří­běh sle­du­je osu­dy šeri­fa z malé­ho měs­ta, jenž se vydá najít dvě děti, kte­ré mu ukradly auto.

            Watts, kte­rý se naro­dil ve měs­tě Fountain v Coloradu v roce 1981, vystu­do­val fil­mo­vé umě­ní na Newyorské uni­ver­zi­tě. Po dokon­če­ní stu­dia v roce 2005 začal natá­čet hudeb­ní video­kli­py, rekla­my a pra­co­val také jako člen štá­bu webo­vé ver­ze sati­ric­kých zpra­vo­daj­ských strá­nek The Onion News Network poté, co nato­čil sérii krát­kých fil­mů a v roce 2012 také tele­viz­ní film Eugene!.

 

            JONATHAN GOLDSTEIN (scé­nář, námět) je sce­náris­ta a reži­sér, kte­rý má na svém kon­tě týmo­vý fil­mo­vý hit Šéfové na zabi­tí, ani­mo­va­nou kome­dii Zataženo, občas tra­ka­ře 2 a rebo­ot Bláznivá dovo­le­ná.

            Poté, co v roce 1995 dokon­čil Harvardskou práv­ní ško­lu a po dva roky se věno­val prá­vům ve vel­ké newy­or­ské práv­ní fir­mě, ute­kl Goldstein s kři­kem ze své kan­ce­lá­ře, pře­stě­ho­val se do Los Angeles a stal se kome­di­ál­ním sce­náris­tou. Během násle­du­jí­cích 12 let napsal a pro­du­ko­val bez­po­čet tele­viz­ních kome­di­ál­ních seri­á­lů, mezi něž pat­ří napří­klad The PJ’s s Eddiem Murphym, The Geena Davis Show, Good Morning Miami, Four KingsNové tra­ble sta­ré Christine. V roce 2007 v rám­ci spo­lu­prá­ce se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem pro tvor­bu celo­ve­čer­ních fil­mů Johnem Francisem Daleym Goldstein pro­dal svůj prv­ní fil­mo­vý scé­nář The $40000 Man spo­leč­nos­ti New Line Cinema. Tento scé­nář se záhy oci­tl na pres­tiž­ním holly­wo­od­ském „čer­ném sezna­mu“ a nastar­to­val sce­náris­tic­kou kari­é­ru toho­to tvůr­čí­ho týmu.

 

            JOHN FRANCIS DALEY (scé­nář, námět) na sebe divá­ky upo­zor­nil jako herec v hlav­ní roli Sama Weira v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném tele­viz­ním seri­á­lu Machři a špr­ti v pro­duk­ci Judda Apatowa po boku Setha Rogena, Jamese FrancaJasona Segela.

            Po tom­to seri­á­lu si Daley zahrál v řadě dal­ších tele­viz­ních seri­á­lů, jaký­mi byly napří­klad The Geena Davis Show, Kennedyové, Regular Joe či v kome­di­ál­ním seri­á­lu spo­leč­nos­ti Fox Šéfkuchař nadi­vo­koBradleym Cooperem. K vidě­ní byl také v celo­ve­čer­ních fil­mech Letuška 1. tří­dy, 77 a Hele kámo, kdo tu vaří s Ryanem Reynoldsem.

 

            CHRISTOPHER FORD (scé­nář) vystu­do­val fil­mo­vou ško­lu na Newyorské uni­ver­zi­tě a napsal něko­lik scé­ná­řů k celo­ve­čer­ním fil­mům, napří­klad k fil­mu Robot a Frank s hvězd­ným herec­kým týmem, kte­ré­mu domi­nu­jí Frank LangellaSusan Sarandon, k fil­mům ClownCop Car, kte­ré oba reží­ro­val Jon Watts, a také k chys­ta­né­mu sním­ku ClovehitchDylanem McDermottem. Kromě toho je auto­rem comic­so­vé série s názvem Stickman Odyssey.

 

            CHRIS McKENNA (scé­nář) se spo­leč­ně se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Erikem Sommersem zatím napo­sle­dy věno­val scé­ná­ři k fil­mu LEGO Batman film, jakož­to také k chys­ta­ným fil­mům Jumanji a Ant-Man and the Wasp. McKenna byl před­tím vedou­cím výro­by a sce­náris­tou kri­ti­kou veli­ce ceně­né­ho seri­á­lu Zpátky do ško­ly, za kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Emmy za výji­meč­ný scé­nář kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu, a také na cenu Hugo za epi­zo­du Remedial Chaos Theory. Kromě toho byl v rám­ci týmo­vé nomi­na­ce nomi­no­ván také na cenu Writers Guild of America za svou prá­ci na seri­á­lu The Mindy Project. McKenna jako tele­viz­ní sce­náris­ta debu­to­val v rám­ci ani­mo­va­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce FOX Americký táta.

 

            ERIK SOMMERS (scé­nář) je sce­náris­ta a pro­du­cent, kte­rý se podí­lel na celé řad popu­lár­ních tele­viz­ních seri­á­lů, mimo jiné na seri­á­lu Zpátky do ško­ly sta­ni­ce NBC, na seri­á­lu Šťastní až do smr­ti sta­ni­ce ABC a na seri­á­lu sta­ni­ce FOX Americký táta, za kte­rý byl v roce 2012 v rám­ci týmo­vé nomi­na­ce nomi­no­ván na cenu Primetime Emmy a v němž namlu­vil něko­lik postav. Se svým sce­náris­tic­kým part­ne­rem Chrisem McKennou má na svém kon­tě scé­ná­ře napří­klad k fil­mu LEGO Batman film či k chys­ta­ným sním­kům Jumanji a Ant-Man and the Wasp.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Spider-Man: Homecoming


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35244 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72113 KB. | 14.07.2024 - 22:44:20