Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Valerian a město tisíce planet - 75 %

Valerian a město tisíce planet - 75 %

Val
Val
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Člověk žije ode­dáv­na na pla­ne­tě Zemi, kde s ním žijí dal­ší živé orga­nismy. Společně utvá­ře­jí spo­le­čen­ství a sna­ží se žít tak, aby nezni­či­li svou pla­ne­tu. Podle nové­ho fil­mu Luca Bessona by to ale moh­lo být úpl­ně jinak. Nejen že jsou ve vesmí­ru dal­ší pla­ne­ty a gala­xie, kde může být život, ale i nad Zemí je veli­ce ruš­no. Již v prů­bě­hu 20.století se nad Zemí zača­la sta­vět sta­ni­ce, kde se dalo žít. V dal­ších sto­le­tích se pak zvět­šo­va­la, až naby­la tako­vých roz­mě­rů, že ji neby­lo mož­né udr­žet nad pla­ne­tou. Proto se inter­ga­lak­tic­ká sta­ni­ce Alfa vyda­la na své nové mís­to v gala­xii. Na sta­ni­ci se nyní vydá­va­jí i vlád­ní agen­ti Valerian a Laureline, kte­ří mají spl­nit roz­kaz veli­te­le. Oba jsou mla­dí a chytří, tak­že to pro ně urči­tě nebu­de pro­blém. Valerian  rád pra­cu­je se svou krás­nou kole­gy­ní, ale rád by, aby ho s ní spo­jo­va­lo něco víc. To ale Laureline nechce, pro­to­že má o svém part­ne­ro­vi jas­nou před­sta­vu, kte­rou  Valerian nespl­ňu­je. Jeho plán na zís­ká­ní Laureline je pře­ru­šen úko­lem, na kte­rý se spo­leč­ně vydá­va­jí. To ale ješ­tě netu­ší, jaké to bude mít pro oba dva důsled­ky.

Luc Besson je nejen reži­sé­rem fil­mu, ale také jeho scé­náris­tou. Inspirací mu byl iko­nic­ký komik­so­vý román Valerián a Laureline z 60. let 20. sto­le­tí (auto­ři Pierr Christin a Jean-Claude mézi­é­res). Besson četl komiks, když byl dítě, a to, že román pře­ve­dl do fil­mo­vé­ho svě­ta, má něko­lik důvo­dů. Před lety neby­ly tako­vé fil­mo­vé tech­no­lo­gie a spe­ci­ál­ní efek­ty, aby se mohl sní­mek nato­čit. Technologii je ale potře­ba vyzkou­šet, a k tomu poslou­žil Bessonovi film Pátý ele­ment. Podobnost těch­to fil­mů je jas­ně vidi­tel­ná, ať už se jed­ná o vizu­ál­ní strán­ku měs­ta, nebo o záplet­ku hlav­ní­ho hrdi­ny, mimo­zem­ské bytos­ti, ad.

Do role Valeriana byl obsa­zen Dane DeHaan (Lék na život, Zbav se svých miláč­ků), v jehož podá­ní je posta­va sym­pa­tic­ká, tro­chu nemotor­ná a nespou­ta­ná. Zkrátka ve dvo­ji­ci je sice ten sil­něj­ší, ale ne nej­chytřej­ší. Jeho part­ner­kou je Cara Delevingne (Papírová měs­ta, Anna Karenina), kte­rá je v roli agent­ky vel­mi pře­svěd­či­vá, umí bojo­vat a ani počí­ta­če jí nejsou cizí. I když je schop­ná, nepro­je­vu­je nave­nek emo­ce a její obli­čej je stá­le „kamen­ný“, tak­že vypa­dá jako robot. Naštěstí v závě­ru fil­mu mohou divá­ci nahléd­nout do její cit­li­vé duše. Protivníka mla­dých bojov­ní­ků a hlav­ní­ho padou­cha Arüna Filitta si zahrál Clive Owen (Dvojí hra, Na dotek), kte­rý je správ­ně tem­ný a, jak uká­že čas, i vel­mi nelí­tost­ný.  Další posta­vou, kte­rá se ve fil­mu uká­že, je taneč­ni­ce Bubble. Tu si zahrá­la zpě­vač­ka Rihanna a její výkon je vel­mi osvě­žu­jí­cí a inspi­ra­tiv­ní ve svě­tě plném bojů a pře­tvá­řek. Kromě výko­nů her­ců lid­ských postav jsou zde i mimo­zemš­ťa­né, kte­ré si zahrá­li her­ci a hereč­ky, a jejich posta­vy byly vytvo­ře­ny díky tech­ni­ce moti­on cap­tu­re.

Při tvor­bě fil­mu se Besson nechal inspi­ro­vat fil­mem Avatar, kte­rý reží­ro­val James Cameron. Některé z postav jsou totiž podob­né Avatarům, stej­ně tak jako jejich pla­ne­ta a život na ní.

Nejzajímavějším na celém fil­mu je tech­nic­ká strán­ka: vizu­ál­ní a zvlášt­ní efek­ty, pro­pra­co­va­nost scén, tri­ky a hudeb­ní dopro­vod. Hudbu k fil­mu slo­žil Alexandre Desplat, kte­rý dostal Oscara za Grandhotel Budapešť, Zlatý glo­bus za Barevný závoj a Stříbrného med­vě­da za Tlukot mého srd­ce se zasta­vil. Kromě toho slo­žil hud­bu k fil­mům Dánská dív­ka, Na dřeň, Božská Florence, ad.

Kdo čeká, že uvi­dí dal­ší Pátý ele­ment, může být tro­chu zkla­mán. Jednak byl film nato­čen už před dva­ce­ti lety, hlav­ní posta­vu taxi­ká­ře ztvár­nil skvě­lý Bruce Willis a ve fil­mu se stří­da­jí komic­ké scén­ky s akč­ní­mi. Ale Valerian a měs­to tisí­ce pla­net má jiné kouz­lo inspi­ro­va­né komik­sem.

Film je pří­stup­ný bez ome­ze­ní, ale pro­to­že se jed­ná o mla­dé hrdi­ny ve váleč­ném kon­flik­tu, dopo­ru­čo­va­la bych mini­mál­ní věko­vou hra­ni­ci 12 let. Skvělé scé­ny, vizu­ál­ní strán­ka, jas­ný a čitel­ný pří­běh, by mohl zaujmout divá­ky, kte­ří netou­ží po roman­ti­ce, ale neva­dí jim ani váleč­né téma a boj o mír a lás­ku.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Valerian a město tisíce planet na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50616 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71968 KB. | 21.02.2024 - 14:53:25