Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky

Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky

Epidemie
Epidemie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tým ame­ric­kých vojen­ských léka­řů, kte­rý zou­fa­le pát­rá po nezná­mém baci­lo­no­si­či, z nějž by bylo mož­né zís­kat sérum pro­ti náka­ze, zavle­če­né z Afriky do Kalifornie. Boj odhod­la­ných exper­tů s časem je však kom­pli­ko­ván zájmy vyso­kých vojen­ských čini­te­lů, kte­ří jsou pro uta­je­ní své bio­lo­gic­ké zbra­ně ochot­ni obě­to­vat živo­ty nevin­ných civi­lis­tů.

Některé neprá­vem zapad­lé fil­my se díky aktu­ál­ním situ­a­cím někdy opět dosta­nou do širo­ké­ho hle­dáč­ku a mají díky tomu pří­le­ži­tost opět po letech nabrat spous­tu nových divá­ků. Jedním z tako­vých lehce zapad­lých fil­mů je asi Smrtící epi­de­mie, kte­rá se až nyní díky situ­a­ci ohled­ně COVID-19 dostá­vá opět pořád­ně do šir­ší­ho pově­do­mí a je to dob­ře, pro­to­že lep­ší film o epi­de­mii bys­te asi hle­da­li těž­ko pokud pomi­ne­te fil­my, kte­ré obsa­hu­jí zom­bí­ky, jsou zasa­ze­ny do post-apokalyptického svě­ta nebo pokud se napří­klad jako v 12 opi­cích ces­tu­je zpět v čase a pro­ta­go­nis­ta se poku­sí šíře­ní celé­ho viru zabrá­nit.

Smrtící epi­de­mie je dílem Wolfganga Petersena, kte­rý byl rokem 1995 už pro­sla­ven němec­ký­mi pro­duk­ce­mi jako Ponorka nebo Nekonečný pří­běh a i díky nomi­na­ci za nej­lep­ší režii prá­vě u Ponorky se mu poda­ři­lo časem dostat i do Hollywoodu. Po akč­ňá­ku s Clintem Eastwoodem S nasa­ze­ním živo­ta byla Smrtící epi­de­mie jeho dru­há vět­ší holly­wo­od­ská zakáz­ka a poda­ři­lo se mu do fil­mu zís­kat napros­to parád­ní obsazení- Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Rene Russo nebo Cuba Gooding Jr. A Petersonovi se ve finá­le poda­ři­lo též nato­čit napros­to parád­ní napí­na­vou podí­va­nou, kte­rá je nejen nej­lep­ším zástup­cem čis­tě epi­de­mic­ké­ho fil­mu ale též mám po Troje Smrtící epi­de­mii jako Petersenův nej­lep­ší film.

Petersenův talent tkví v tom, že se v jeho fil­mech pořád něco děje a jeho fil­my jsou tak sviž­né a mají napros­to doko­na­lé tem­po. U tako­vé tři a půl hodi­no­vé Ponorky je mož­ná to tem­po tro­chu zbrz­dě­né (při­čemž Speciální edi­ce má až 293 minut!), přes­to má i ona prá­vě Petersenovy tra­de­mar­ky sviž­né­ho vyprá­vě­ní. Právě ono je u Smrtící epi­de­mie parád­ní.

Smrtící epi­de­mie parád­ně fun­gu­je jako sviž­ný akč­ní film i napí­na­vý thriller. Úspěch tu tkví i v bra­vur­ním scé­ná­ři dvo­ji­ce Laurence Dworeta a Roberta Roye Poola, kte­rý z lát­ky poten­ci­o­nál­ně smě­řu­jí­cím k béč­ko­vým vodám udě­lal i áčko­vě napsa­nou věc, kte­rá je chyt­rá a pře­de­vším sku­teč­ně mno­ho­krát pře­kva­pu­jí­cí. Tohle je typ fil­mu, kte­rý je něko­lik stop před divá­kem a divák jen těž­ko doká­že odhad­nout jakým smě­rem se děj vydá.

Scénář jinak ve finá­le dává her­cům pří­le­ži­tost sku­teč­ně něco před­vést a parád­ně obsa­ze­ný cas­ting má tak sku­teč­ně mož­nost před­vést parád­ní výko­ny. Jako vždy vyni­ká pře­de­vším Kevin Spacey, kte­rým se ale samo­se­bou tako­vý Dustin Hoffman, Morgan Freeman a spol. nene­cha­jí zahan­bit.

Hlavní hvězdou je ale pře­de­vším to pra­vé napě­tí, kte­ré se pře­krý­vá z jed­né scé­ny do dru­hé a u divá­ka se nikdy napě­tí nechý­lí ke zmi­ze­ní. Nejde to, pro­to­že Petersen oprav­du bra­vur­ně pra­cu­je s napě­tím a poda­ří se mu i zaří­dit aby si našel divák vztah k posta­vám. A při­tom všem stih­ne před­sta­vit funkč­ní akč­ní scé­ny s Dustinem Hoffmane, kte­ré nepů­so­bí k smí­chu! Tohle vše Petersen na plo­še Smrtící epi­de­mie doká­že a je to pros­tě obdi­vu­hod­né.

Soundtrack Jamese Newtona Howarda jako vždy sto­jí za to a i když se úpl­ně neřa­dí mezi jeho nej­vý­raz­něj­ší kusy, pořád to nevy­po­ví­dá o tom, že by byla hud­ba špat­ná či prů­měr­ně neza­jí­ma­vá. Právě nao­pak je soun­d­track napros­to boží sou­čás­tí už tak prak­tic­ky téměř doko­na­lé­ho thrille­ru.

Potěší i fakt rea­lis­tič­nos­ti a reál­ně nulo­vé při­blí­že­ní k béč­ko­vým vodám. I díky tomu Smrtící epi­de­mie fun­gu­je tak skvě­le a dá se brát zce­la váž­ně. Společně se skvě­lým sviž­ným vyprá­vě­ním a něko­li­krát zmí­ně­ným božím napě­tím tak sku­teč­ně vzni­kl nej­lep­ší mož­ný zástup­ce své­ho epi­de­mic­ké­ho podžán­ru a prá­vem už více­mé­ně fil­mo­vá kla­si­ka.... i když spí­še pořád tak tro­chu zapad­lá!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Smrtící epidemie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,83946 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72106 KB. | 18.04.2024 - 07:18:49