Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo

Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo

SW4
SW4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hvězdné vál­ky mne popr­vé uchvá­ti­ly pro­střed­nic­tvím uká­zek v rakous­ké tele­vi­zi, teh­dy jed­nom z mála infor­mač­ních zdro­jů upro­střed duní­cí komu­nis­tic­ké dema­go­gie omí­la­jí­cí tatáž slo­va - Hvězdné vál­ky - ten­to­krát údaj­nou ame­ric­kou hroz­bu SDI. Propaganda se ve sku­teč­nos­ti sna­ži­la ospra­ve­dl­nit nepře­hléd­nu­tel­né zvý­še­ní vojen­ských výda­jů a hro­ma­dí­cí se nuk­le­ár­ní over­kill. Tehdy jsem si říkal, že Strana nikdy za Oponu nepři­pus­tí tako­vý báječ­ný film, neboť by to moh­lo pod­lo­mit spra­ved­li­vé roz­hoř­če­ní lidu pro­ti impe­ri­a­lis­tic­ké zvů­li USA.
Luke, Ben, R2D2 a C-3PO v Mos Eisley

A vida, ze Strany se sta­la stra­na a já se odstě­ho­val do impe­ri­a­lis­tic­ké vel­mo­ci, kte­rá se dří­ve byla vmě­šo­va­la do vnitř­ních zále­ži­tos­tí Sovětského sva­zu na celém svě­tě. Jedním z prv­ních fil­mů, kte­ré jsem si v Kalifornii na videu vypůj­čil, byla slav­ná tri­lo­gie George Lukase Hvězdné vál­ky, Impérium vra­cí úderNávrat rytí­řů Jedi. Tak jsem se, tře­ba­že citel­ně star­ší, při­po­jil k celé gene­ra­ci Američanů, kte­ří tri­lo­gii nikdy nevi­dě­li jinak než na tele­viz­ní obra­zov­ce.

Imperiální biřici na dewbacích

V Hollywoodu se ovšem roz­hod­li, že to tak nene­cha­jí; nemys­lím, že by v tom byla něja­ká obzvlášť vyvi­nu­tá účast s mla­dou gene­ra­cí - ba ne, to jenom cifr­špi­ó­ni vypo­čí­ta­li, že se obrov­ský kasov­ní úspěch kon­ce 70. let dá zopa­ko­vat, ne-li pře­trumf­nout, neboť film je již, prav­da, nato­čen.
Z toho nemoh­lo pojít nic špat­né­ho, a vskut­ku, neje­nom že se mili­ó­ny nešťast­ní­ků mého raže­ní koneč­ně podí­va­jí na Hvězdné vál­ky na vel­kém plát­ně, ale dale­ko víc mili­ó­nů těch, kte­ří na tom v tom 77 a násle­du­jí­cích letech byli, půjdou zase.

Dva Ewokové na bujném rontovi

Třebaže se sna­žím vybí­rat si méně oblí­be­né ter­mí­ny, do kina jsem ten­to­krát šel na tři­krát, to jest dva­krát bylo vypro­dá­no, a tepr­ve v pon­dě­lí v noci, kdy se nás obvykle sejde něja­kých sedm sta­teč­ných, jsem našel vol­né mís­to v cel­kem natřís­ka­ném kině (seda­dla v USA zásad­ně nečís­lo­vá­na). Za celou dobu, co cho­dím v Kalifornii do kina, jen Hvězdné vál­ky byly vypro­da­né.

Lord Darth Vader

Svědčí to mož­ná o tom, jak málo se dnes točí pohá­dek a jak moc rádi je lidi mají. I „někde v gala­xii dale­ko, dale­ko odsud“ najde­me totiž prin­cez­nu, hrdi­nu - dokon­ce hned dva, kte­ří pro ni a nejen pro ni boju­jí, staré­ho moud­ré­ho a sil­né­ho uči­te­le, zlé­ho tyra­na a ješ­tě zlej­ší­ho vyko­na­va­te­le moci. Klasický boj dob­ra, zde hnu­tí „Povstalců“ a zani­ka­jí­cí­ho řádu rytí­řů Jedi, a zla v podo­bě galak­tic­ké­ho impe­rá­to­ra a jeho moc­né­ho čaro­dě­je Lorda Dartha Vadera, je rov­něž inter­pre­to­ván jako střet­nu­tí svět­lé a tma­vé stra­ny téže Síly.

Han Solo a Jabba Hut

Hrdinové a hrdin­ka nejsou žád­né pře­zův­ky, lec­kdo má pořád­ný flek na cha­rak­te­ru, prin­cez­na je fest zpup­ná a Han hlav­ně kou­ká, co z toho vytřís­kat. Luke je nao­pak nej­vět­ší fňuk­na ve zná­mém vesmí­ru a nej­spíš nikdy nepři­jde­me na to, proč C-3PO nikdo po pár minu­tách nesešro­tu­je, aby byl pro­bo­ha pokoj. To je ovšem dob­ře; i když by mě nena­padlo hle­dat zde rea­li­tu, uvě­ři­tel­nost a pře­svěd­či­vost je na mís­tě.

Vaderova stíhačka

Hvězdné vál­ky jsou ovšem tri­lo­gie, k tomu ješ­tě ote­vře­ná, neboť díly se dají točit z obou stran, anž­to hned prv­ní epi­zo­da je uve­de­na jako čís­lo IV. A tak ten­to díl pohád­ky samo­zřej­mě nemů­že kon­čit „a pak spo­lu spo­ko­je­ně žili až do smr­ti ...
Další dva díly se na nás neú­pros­ně řítí, už teď vím, že na ně urči­tě půjdu, čili se jim budu věno­vat v dal­ších recen­zích (ep.V, ep.VI).

Útok X-Wings na Hvězdu Smrti

První díl tri­lo­gie nás sezna­mu­je s prin­cez­nou Leiou (Carrie Fisher), stra­ní­cí Povstalcům, a její­mi věr­ný­mi robo­ty R2D2 a C-3PO. Tito, nesou­cí stra­te­gic­ké infor­ma­ce, se dosta­nou do rukou Luka Skywalkera (Mark Hamill), kte­rý se poslé­ze se svým novým uči­te­lem Benem Kenobim (Alec Guinness) vydá pře­dat úda­je Povstalcům. Na ces­tu nají­ma­jí Hana Solo (Harrison Ford) a jeho pilo­ta Chewbaccu (Peter Mayhew), jež se dosud zabý­va­li pašo­vá­ním. Pronásledování impe­ri­ál­ní­mi biři­ci, naši hrdi­no­vé jsou postup­ně vta­že­ni do líté­ho boje s čer­ným čaro­dě­jem Lordem Darthem Vaderem (David Prowse), odhod­la­ným Povstalce potřít i za cenu zni­če­ní celých obyd­le­ných pla­net. Princezna musí být vysvo­bo­ze­na a Hvězda Smrti zni­če­na...

Pro ty z vás, kte­ří jste již Hvězdné vál­ky vidě­li, bych se rád zmí­nil i o novin­kách, kte­ré Lucasfilm do původ­ní­ho sním­ku při­dal. Celý film byl pře­ve­den do digi­tál­ní­ho zvu­ku, což oce­ní­te jedi­ně v pat­řič­ně vyba­ve­ném kině -- dopo­ru­ču­ji, sto­jí za to! Některé klí­čo­vé bojo­vé scé­ny byly pře­ska­no­vá­ny, vyčiš­tě­ny a dopl­ně­ny o kopie váleč­ných stro­jů, tak­že je jich víc, a sám násob­ně nako­pí­ro­va­ný George Lukas se prý mele uvnitř kok­pi­tů úto­čí­cích X-Wings. Přibyla scé­na s ani­mo­va­ným Jabbou Hutem, háda­jí­cím se s Hanem o pra­chy, kte­rou v 70. letech nezvlád­li dodě­lat, pro­to­že pra­chy došly i Lukasovi. Výbuchy Hvězdy Smrti a Alderaanu jsou úpl­ně nové; Mos Eisley, základ­na, odkud hrdi­no­vé vyrá­že­jí po najmu­tí Falcona, je nově zalid­ně­na (tedy spí­še zaem­zá­ko­vá­na) a opat­ře­na nový­mi zvi­řát­ky, při­byl Obi-wanův dům v horách, počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ný Pískolez, atd.
Širokoúhlé obráz­ky v této recen­zi uka­zu­jí prá­vě někte­ré nové zábě­ry.

Nadsvětelná rychlost!

Jak se mi tedy celé pozdvi­že­ní kolem Hvězdných válek jeví? Inu, film to byl vždyc­ky náram­ný a všech­ny ty úpra­vy mu urči­tě neuško­di­ly, spíš mír­ně pomoh­ly. Smekám před tech­nic­ky zalo­že­ným fil­mem, jenž se i pod dva­ce­ti letech nestal nikterak směš­ným ani zasta­ra­lým. Všimněte si, jak před­ve­de­né počí­ta­čo­vé výstu­py zvlá­da­jí tří­roz­měr­né struk­tu­ry pou­ze jako síťo­va­nou kost­ru, a to ješ­tě v rela­tiv­ně níz­kém roz­li­še­ní. Texturovaná 3D gra­fi­ka byla v době výro­by oči­vid­ně znač­ně mimo roz­po­čet jaké­ho­ko­liv vel­ko­fil­mu. Dnes je běž­ná na dět­ských hrač­kách za pár sto­vek. Obdivuhodné je, že nám to ve Hvězdných vál­kách neva­dí a nechy­bí.

Vy, co jste to ješ­tě nevi­dě­li, nevá­hej­te. Vynikající pří­le­ži­tost shléd­nout kla­sic­kou sci­fi pohád­ku, kte­rá upou­tá a poba­ví, si nenech­te ujít. Těm, co už Lukas jed­nou uča­ro­val, nemu­sím nic vysvět­lo­vat - nechť vás Síla pro­vá­zí na ces­tě do bio­gra­fu i zpát­ky.

Imperíální obrněnci

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Nářků nad díra­mi ve Hvězdných vál­kách by se po inter­ne­tu našlo nej­spíš dost - lidi měli 20 let na nimrá­ní se v detai­lech. Jelikož se ale nechci nechat ovliv­nit cizím názo­rem, zku­sím si vzpo­me­nout na pár za vla­sy při­ta­že­ných malič­kos­tí.

  • Imperiální brně­ní (ska­fan­d­ry) jsou pros­tě ničem­né, neprak­tic­ké a nesmy­sl­né. Který vojen­ský idi­ot by se držel sko­řáp­ky, kte­rá brá­ní ve výhle­du a pohy­bu, zato však nikterak nechrá­ní před účin­ným zása­hem blas­te­ru? Imperiální voj­ska mají i nor­mál­ní uni­for­my a pou­ží­va­jí je, cel­kem běž­ně navle­če­ných vojáč­ků se po Hvězdě Smrti motá sdo­sta­tek.
  • Proč by měla obslu­ha u páky pla­ne­to­dr­ti­če nosit krko­lomnou příl­bu?
  • Strategie úto­ku pří­ko­pem, zatím­co mi nikdo nekry­je záda, je krát­ko­zra­ká.
  • Death Star honí měsíc
    Povstalecké X-Wings se při letu vzdu­cho­prázd­nem pohu­pu­jí jako nor­mál­ní atmo­sfé­ric­ká leta­dla, zatím­co impe­ri­ál­ní stí­hač­ky letí doko­na­le pří­mo­ča­ře (jak by měli všich­ni), zato nechut­ně vřeští.
  • Animovaný Jabba měl zůstat v šeru střiž­ny, vůbec s Hanem navzá­jem nepa­su­jí, Harrison Ford občas hráb­ne do míst, kde by už mělo být Jabbovo bři­cho, a není tam a ruka je stá­le vidět; Jabbovy oči jsou dost div­né, urči­tě méně pře­svěd­či­vé, než ve tře­tím díle na gumo­vém Jabbovi.
  • Když měsíc obí­há pla­ne­tu jed­ním smě­rem, proč to nemů­že Hvězda Smrti vzít opač­ně - byla by tam dřív (viz ani­mo­va­ný obrá­zek).
  • Takový paprs­ko­vý blas­ter musí být šíle­ně neši­kov­ná zbraň, když se ani regi­ment vojá­ků nemů­že do hrdi­ny stre­fit.
  • Co brá­ní rytí­ři Jedi (ať už svět­lé­mu či tma­vé­mu), šer­mu­jí­cí­mu pomo­cí svě­tel­né šavle, aby nesjel po šavli pro­tiv­ní­ka a neu­sek­nul mu ozbro­je­nou ruku v zápěs­tí?

Recenze sepsá­na:5. úno­ra 1997


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30716 s | počet dotazů: 251 | paměť: 73667 KB. | 20.05.2024 - 19:46:09