Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Síla se probouzí

Star Wars: Síla se probouzí

SWVII
SWVII
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Luke Skywalker (Mark Hamill) zmi­zel. Za jeho absen­ce z pope­la Impéria povstal zlý První řád, kte­rý se neza­sta­ví dokud Skywalker, posled­ní z Jediů nebu­de zni­čen. S pod­po­rou Republiky, gene­rál­ka Leia Organa (Carrie Fisher) vede chrab­rý Odboj. Zoufale pát­rá po svém brat­ru Lukeovi, aby jí pomohl v nasto­le­ní míru a spra­ve­dl­nos­ti v gala­xii. Leia vysí­lá své­ho nej­lep­ší­ho pilot odbo­je Poea Damerona (Oscar Isaac) na pla­ne­tu Jakku, kde sta­rý spo­je­nec Lor San Tekka (Max von Sydow) skrý­vá klíč k Lukeově úkry­tu...

„ Ne!´´ To byla odpo­věď strůj­ce svě­ta Star Wars George Lucase na otáz­ku repor­tér­ky zda se pod­le Lucase ješ­tě někdy po roce 2005 a Star Wars: Epizodě III- Pomstě Sithů dočká­me dal­ší­ho hra­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ze svě­ta pře­da­le­ké gala­xie. Ke Star Wars se tak sice postup­ně dostá­va­li i po pre­mi­é­ře Epizody III noví a noví fanouš­ci, ti ale tak nějak žili v tom, že se pros­tě nové­ho Star Wars fil­mu nedo­čka­jí a budou nadá­le závis­lí pou­ze na mno­ha­čet­ných reprí­zách všech dosa­vad­ních epi­zod. Víceméně to tedy vypa­da­lo, že sku­pi­na fanouš­ků Star Wars spě­je ke své­mu záni­ku i přes exis­ten­ci dal­ších her, knih, komik­sů nebo ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Klonové vál­ky. Zvrat nastal v roce 2012 kdy svět oble­tě­la zprá­va o tom, že George Lucas pro­dal svůj svět stu­diu Disney za část­ku 4 mili­ard dola­rů.

Disney hned ozná­mil Epizody VII-IX na roky 2015, 2017 a 2019 a s tím i kupu dal­ších pro­jek­tů jako spin-offy, nové kni­hy, hry, komiksy či ani­mo­va­né seri­á­ly. Hned po odkou­pe­ní ovšem Disney zru­šil jako kánon více­mé­ně coko­liv mimo fil­my a seri­ál Klonové vál­ky, což spous­tu lidí oka­mži­tě naštva­lo, dáva­lo to ovšem smy­sl. Starý kánon/dnes už zná­mé jako legen­dy neje­nom, že čas­to odpo­ro­va­li sami sobě, ale pře­de­vším by Disney neměl téměř vol­né ruce ohled­ně toho co se dělat a mohl tak po Epizodě VI navá­zat růz­ný­mi smě­ry. Režie Epizody VII se navíc cho­pil J. J. Abrams, úžas­ný vizi­o­nář, kte­rý je zod­po­věd­ný za Mission: Impossible 3 nebo rebo­ot Star Treku a jeho sequel Star Trek: Do tem­no­ty. Abrams je napros­tá ide­ál­ní vol­ba pro tak obrov­ský bloc­kbus­ter jako Star Wars- zvlá­dá pra­co­vat s vel­ký­mi akč­ní­mi sek­ven­ce, vel­ký­mi tri­ko­vý­mi sek­ven­ce­mi a záro­veň při­tom všem budo­vat dějo­vé dyna­mo, pra­co­vat s cha­rak­te­ry a pře­de­vším jde pořád o tako­vé dospě­lé dít­ko, kte­ré si ať už vizu­ál­ním či kame­ro­vým podá­ním vyhrá­vá růz­ný­mi způ­so­by a pro­to se jeho režij­ní ruko­pis nemá šan­ci jen tak okou­kat. Především je ale Abrams člo­věk, kte­rý na Star Wars vyrůs­tal a dostal tak doslo­va šan­ci vyhrát si s něčím s čím si vyhrá­val jako malé dítě. I pro­to bylo pro spous­tu tvůr­ců (krom Abramse tře­ba Rian Johnson nebo Gareth Edwards) před star­tem hej­tů na účet pře­de­vším Riana Johnsona, kvů­li kte­ré­mu vět­ši­na tvůr­ců doslo­va odmít­lo jaké­ko­liv Star Wars v budouc­nu reží­ro­vat vyslo­ve­ným spl­ně­ným dět­ským snem se kte­rým nepo­čí­ta­li v době, kdy si řek­li, že by se moh­li stát reži­sé­ry (pro vět­ši­nu těch­to tvůr­ců při­tom jed­ním z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů byli prá­vě Star Wars). A pro­to jsem byl rád, když jsem 17. 12. 2015 mohl z půl­noč­ní pre­mi­é­ry ode­jít s vel­mi nad­še­ným poci­tem pra­me­ní­cí z toho, že to J. J. Abrams doká­zal.

Ano, uzná­vám, že se Síle se pro­bou­zí dá snad­no vyčíst, že je mož­ná až pří­liš opa­tr­ná a jede pře­de­vším na vlně nos­tal­gie. Jenomže když si násled­ně vzpo­me­nu jak lidé nadá­va­li i u totál­ní­ho opa­ku jmé­nem Posledního z Jediů a uvě­do­mím si, že byla Síla se pro­bou­zí sku­teč­ně prv­ním z nových fil­mů při kte­rém se logic­ky rad­ši nejdří­ve šlo opa­tr­nou ces­tou je to dle mně napros­to pocho­pi­tel­ný krok, kte­rý navíc roz­hod­ně auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že je ces­ta nos­tal­gie a drže­ní se vyje­tých kole­jí nega­tiv­ní. Právě nao­pak je Síla se pro­bou­zí úžas­ná v tom, že je vidět, že se jí ujmul tvůr­ce, kte­rý oči­vid­ně svět pře­da­le­ké gala­xie obdi­vu­je a milu­je stej­ně jako jeho fanouš­ci. Pocit totál­ní odva­ře­nos­ti z návra­tu do pře­da­le­ké gala­xie je pros­tě v kap­se už při úvod­ních titul­cích. Návrat do svě­ta Star Wars je navíc díky obrov­ským pro­ducti­on valu­es jed­no­du­še vizu­ál­ně str­hu­jí­cí a potě­ší, že i od star­tu seque­lo­vé tri­lo­gie je vizu­ál­ní podá­ní opět tro­chu odliš­né opro­ti původ­ní a preque­lo­vé tri­lo­gii. Abrams navíc opět zvlá­dá zařa­dit mis­trov­ské dra­ma­tur­gic­ké tem­po, díky kte­ré­mu se zvlád­ne vyprá­vět pří­běh za pocho­du a Síla se pro­bou­zí tak spl­ňu­je kvó­tu pro sviž­nou, obrov­skou, zbě­si­lou sci-fi jízdu, kte­rá se navíc může opřít o úžas­né cha­rak­te­ry a pře­de­vším ten úžas­ný a str­hu­jí­cí svět.

Sedmé Star Wars záro­veň mohou slou­žit jako skvě­lý pilot do celé pře­da­le­ké gala­xie pro lidi, kte­ří náho­dou Star Wars nikdy nevi­dě­li, což jen pod­tr­hu­je, že člo­věk zahl­ce­ný nos­tal­gií bude ze Síly se pro­bou­zí vylo­že­ně nad­še­ný ješ­tě více, záro­veň ale nic nebrá­ní tomu aby byl z toho­to vrchol­né­ho sci-fi bloc­kbus­te­ru nad­šen i člo­věk, kte­rý náho­dou sku­teč­ně nikdy žád­ný z ori­gi­nál­ních nebo preque­lo­vých fil­mů nevi­děl. Na znal­ce před­cho­zích fil­mů samo sebou bude veš­ke­rá expo­zi­ce do dění nové éry svě­ta Star Wars půso­bit ješ­tě sil­ně­ji (ide­ál­ní při­rov­ná­ní je moment na Jakku, kde se naší hrdi­no­vé vyda­jí nastou­pit do Millenium Falcon- pro ně a nezna­lé divá­ky je to jen jaká­si sta­rá loď, ale pro zna­lé divá­ky je to TEN Millenium Falcon!), přes­to ale sku­teč­ně může Síla se pro­bou­zí napros­to v poho­dě fun­go­vat jako samo­stat­né dílo, kde jen nezna­lý divák popr­vé v živo­tě pozná zná­mé posta­vy jako Han Solo, Chewbacca, Leia nebo C-3PO.

Po vzo­ru ori­gi­nál­ní tri­lo­gie se Síla se pro­bou­zí vyda­la spí­še ces­tou co nej­ví­ce prak­tic­kých efek­tů než za kaž­dou cenu efek­tů digi­tál­ních a tako­vé pasá­že na poušt­ní pla­ne­tě Jakku se toči­li na sku­teč­ně pouš­ti v Tunisku. Zároveň si Abrams ohlí­dal cas­ting a i pro­to jsou Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac nebo pře­de­vším Adam Driver jas­né cas­tingo­vé tre­fy, kte­ré napros­to skvě­le doká­ží ztě­les­nit nové posta­vy, kte­ré mají na to aby se sta­li dal­ší­mi iko­nic­ký­mi cha­rak­te­ry toho­to úžas­né­ho svě­ta.

Daisy Ridley je jako Rey sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka, kte­rá se navíc cha­rak­te­rem vůbec nepo­do­bá Anakinovi ani Lukeovi Skywalkerovým a od začát­ku se tady Abramsovi, Lawrencovi Kasdanovi a Michaelovi Arndtovi daří sku­teč­ně pro­dat funkč­ní žen­ský cha­rak­ter a ide­ál­ní­ho pro­ta­go­nis­tu, kte­rý by měl vézt celou novou tri­lo­gii. To samé bych mohl říct i o Johnu Boyegovi jako Finnovi, na toho­to talen­to­va­né­ho a sym­pa­tic­ké­ho her­ce mám, ale pif­ku kvů­li tomu, že si nedáv­no začal stě­žo­vat, že ho Lucasfilm obsa­dil pou­ze jako mino­ri­tu na oko, kte­rou pro­pa­go­va­li jako straš­ně důle­ži­tou a násled­ně jí dle něj odlo­ži­li na ved­lej­ší kolej. Tohle je samo sebou čis­tě sub­jek­tiv­ní pohled na věc, já ale řek­nu rov­nou 3 body obha­jo­by: 1) při­jde mi zají­ma­vé, že si John Boyega stě­žu­je až po vydá­ní celé seque­lo­vé tri­lo­gie a svůj cha­rak­ter a její opod­stat­ně­ní po celou dobu po vydá­ní Epizod VII a VIII brá­nil. 2) Finn pořád sehrál v Epizodě IX svou roli a roz­hod­ně se z něj nesta­la zby­teč­ná a epi­zod­ní role. 3) Finn není hlav­ním hrdi­nou této ságy a dává tak smy­sl, že byl po vzo­ru tako­vé­ho Hana Sola v Návratu Jediho odsu­nut na ved­lej­ší kolej. I tato moje aktu­ál­ní pif­ka vůči Boyegovi ale nezmě­ní to, že byl v Epizodě VII sku­teč­ně cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho, kte­rý měl navíc štěs­tí v tom, že ztvár­nil dezer­té­ra, což bylo něco ve Star Wars dosud nevi­dě­né. Hlavní klad­nou tro­ji­ci tri­lo­gie pote zakon­ču­je Oscar Isaac, kte­rý vrchol­né­ho pilo­ta Odboje, kte­rý je kom­bi­na­cí cha­rak­ter­ních rysů Lukea Skywalkera a Hana Sola ztár­ňu­je též parád­ně, zásad­něj­ší roli ale dostá­vá až v Epizodě VIII. A pak je tu dro­id BB-8, kte­rý je čás­teč­ně novou ver­zí R2-D2 a záro­veň jsou tyto dva dro­i­di napros­to odliš­ní a BB-8 si vás svou roz­to­mi­los­tí donu­tí kou­pit jeho výraz­ně men­ší ver­zi domů.

Ze všech nových rolí je ale nej­vět­ší cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho prá­vě Adam Driver- Jeho zápo­rák Kylo Ren je kom­plex­ní cha­rak­ter a navíc nesku­teč­ně zají­ma­vý cha­rak­ter. Spousta lidí naří­ká, že opro­ti Darthu Vaderovi, Darthu Maulovi nebo Palpatineovi je Kylo Ren jed­no­du­še pád dolů, jenomže to je pra­vý účel. Kylo Ren sám chce být nový Darth Vader a bojí se se, že novým Vaderem jed­no­du­še nebu­de. Očividně nemá ani respekt v Prvním řádu a pře­de­vším závě­reč­né odha­le­ní jeho iden­ti­ty ješ­tě více pro­kres­lu­je jeho cha­rak­ter. Je to psy­chic­ky nevy­rov­na­ná posta­va, kte­rá přes­to pro naše hrdi­ny před­sta­vu­je hroz­bu. A ve finá­le je kom­plet­ní arch toho­to padou­cha po celou dobu seque­lo­vé tri­lo­gie parád­ní.

Han Solo se vra­cí a potě­ší fakt, že je sku­teč­ně vidět, že 30 let po kon­ci udá­los­ti Návratu Jediho si Han pro­šel něja­kou cha­rak­ter­ní změ­nou a vývo­jem. Člověk zvyk­lý na toho sar­kas­tic­ké­ho a vychlou­bač­né­ho Hana Sola bude zkla­ma­ný, já ale celou roli Hana Sola v Síla se pro­bou­zí beru jako roli důstoj­nou a těší mě, že zrov­na on, kte­rý se v Epizodě IV vysmí­val tomu, že by exis­to­va­lo něco jako síla zde musí hlav­ním hrdi­nům vysvět­lo­vat, že Jediové, tem­ná stra­na a to všech­no sku­teč­ně exis­tu­je. A Chewbacca je sice pořád ten sta­rý Chewbacca, prá­vě to je ale doko­na­lé.

John Williams bez kte­ré­ho si už Skywalker ságy Star Wars (Michael Giacchino a John Powell u odboč­ky jmé­nem Star Wars Story a poz­dě­ji i Ludwig Göransson u Mandaloriana doká­za­li, že to v budouc­nu pře­ce jen půjde i bez něho) nelze před­sta­vit se vrá­til a vytvo­řil opět parád­ní hudeb­ní moti­vy (pře­de­vším Rey Theme a Kylo Ren Theme), kte­ré jsou navíc občas pře­ce jen dopro­vá­ze­ny osvěd­če­ný­mi sta­rý­mi moti­vy. Platí, že je Epizoda VII po řeme­sl­né strán­ce napros­to doko­na­lá, záro­veň si ale sku­teč­ně sto­jím za to, že i po dějo­vé strán­ce je Epizoda VII úžas­ná a doká­že ser­ví­ro­vat momen­ty akč­ních sek­ven­cí, emo­ci­o­nál­ních momen­tů či humor­ných pasá­ží vel­mi sviž­ně. Souboj se svě­tel­ný­mi meči sice není tak cho­re­o­gra­fic­ky utr­že­ný ze řetě­zu jako due­ly z preque­lo­vé tri­lo­gie a vra­cí se spí­še ke sty­lu uklid­ně­něj­ších due­lů z původ­ní tri­lo­gie, přes­to je ale ten­to sou­boj neje­nom parád­ně vygra­do­ván, ale sku­teč­ně se tu poklá­dá základ pro nový kon­flikt mezi světlou a tem­nou stra­nu síly. Epizoda VII si sice logic­ky nechá­vá ote­vře­ná vrát­ka napros­to sty­lo­vým cli­f­fhan­ge­rem, přes­to si ale sto­jím za tím, že neu­ra­zí ani jako samo­stat­né dob­ro­druž­ství.

Dostáváme se k bodu, kte­rý jsem schvál­ně odkládal- Je Epizoda VII rema­ke Epizody IV? Ne, není. Pár vztyč­ných ploch se sice podo­bá Nové nadě­ji, nevzpo­mí­nám si ale, že by někdo vyčí­tal Skryté hroz­bě to, že se něko­lik klí­čo­vých dějo­vých prv­ků podo­bá těm z Nové nadě­je (obje­ve­ní vyvo­le­né­ho, smrt men­to­ra, zni­če­ní vesmír­né sta­ni­ce). Člověk, kte­rý tvr­dí, že je Rey Luke Skywalker 2. 0, Poe Dameron Han Solo 2.0, Han Solo Ben Kenobi 2.0 nebo Kylo Ren Darth Vader 2. 0 pros­tě nedo­ká­že odli­šit zásad­ní cha­rak­ter­ní odliš­nos­ti, kte­rý­mi pros­tě nemů­že říct, že je Kylo Ren jako Darth Vader. Ani Starkiller Base není doslov­ná Hvězda smr­ti 3. 0 a dostá­vá ale­spoň upgra­de v podo­bě toho, že může ničit něko­lik pla­net náraz (mimo­cho­dem se pod­le mně napě­tí z její­ho zni­če­ní vybu­du­je stej­ně parád­ně jako se to udě­la­lo u Epizod IV a VI s niče­ním Hvězd smr­ti). Vztyčné plo­chy mož­ná Síla se pro­bou­zí někte­ré má, záro­veň je ale dia­me­t­rál­ně odliš­ná a ve finá­le když si srov­nám veš­ke­ré oči­vid­né pro­ducti­on vales, nové cha­rak­te­ry, kte­ré jsou za mně lépe vysta­ve­né než v Epizodách IV a I, jed­no­du­še pre­ciz­ní reži­sér­skou ruku (Abrams na tom už na prv­ní pohled pros­tě režíj­ně není George Lucas) a pře­de­vším to jak dodnes Epizodu VII beru jako jeden z pří­kla­dů ide­ál­ní­ho vrchol­né­ho bloc­kbus­te­rů dneš­ní doby si nemůžu pomoct a musím osob­ně Epizodu VII ozna­čit jako svou nej­ob­lí­be­něj­ší Star Wars epi­zo­du.

Rozebírat Epizodu VII by cel­ko­vě dalo ješ­tě hod­ně času a člo­věk by se u toho musel dotknout detail­ní­ho roze­bí­rá­ní klí­čo­vých momen­tů a jed­not­li­vých detai­lů, to je ale mož­ná námět spí­še pro pod­cast (hmmm.....) než něko­lik dal­ších řád­ků už tak mož­ná tak tro­chu zby­teč­ně dlou­hé­ho tex­tu. Co chtěl pros­tě bás­ník říct? Síla se pro­bou­zí není srač­ka! Nedělá Star Wars ostu­du! Je to pec­ka! Abrams našel ide­ál­ní kom­pro­mis mezi vzdá­vá­ním pocty a záro­veň novou ces­tou! A není to rema­ke Epizody IV! Domhnall Gleeson si ten „ nác­kov­skej´´ pro­jev nesku­teč­ně herec­ky dal! To už asi hádám sta­čí.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Lucasfilm


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Síla se probouzí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61348 s | počet dotazů: 261 | paměť: 73051 KB. | 14.07.2024 - 06:42:41