Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Síla se probouzí

Star Wars: Síla se probouzí

SWVII
SWVII
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Luke Skywalker (Mark Hamill) zmi­zel. Za jeho absen­ce z pope­la Impéria povstal zlý První řád, kte­rý se neza­sta­ví dokud Skywalker, posled­ní z Jediů nebu­de zni­čen. S pod­po­rou Republiky, gene­rál­ka Leia Organa (Carrie Fisher) vede chrab­rý Odboj. Zoufale pát­rá po svém brat­ru Lukeovi, aby jí pomohl v nasto­le­ní míru a spra­ve­dl­nos­ti v gala­xii. Leia vysí­lá své­ho nej­lep­ší­ho pilot odbo­je Poea Damerona (Oscar Isaac) na pla­ne­tu Jakku, kde sta­rý spo­je­nec Lor San Tekka (Max von Sydow) skrý­vá klíč k Lukeově úkry­tu...

„ Ne!´´ To byla odpo­věď strůj­ce svě­ta Star Wars George Lucase na otáz­ku repor­tér­ky zda se pod­le Lucase ješ­tě někdy po roce 2005 a Star Wars: Epizodě III- Pomstě Sithů dočká­me dal­ší­ho hra­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ze svě­ta pře­da­le­ké gala­xie. Ke Star Wars se tak sice postup­ně dostá­va­li i po pre­mi­é­ře Epizody III noví a noví fanouš­ci, ti ale tak nějak žili v tom, že se pros­tě nové­ho Star Wars fil­mu nedo­čka­jí a budou nadá­le závis­lí pou­ze na mno­ha­čet­ných reprí­zách všech dosa­vad­ních epi­zod. Víceméně to tedy vypa­da­lo, že sku­pi­na fanouš­ků Star Wars spě­je ke své­mu záni­ku i přes exis­ten­ci dal­ších her, knih, komik­sů nebo ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Klonové vál­ky. Zvrat nastal v roce 2012 kdy svět oble­tě­la zprá­va o tom, že George Lucas pro­dal svůj svět stu­diu Disney za část­ku 4 mili­ard dola­rů.

Disney hned ozná­mil Epizody VII-IX na roky 2015, 2017 a 2019 a s tím i kupu dal­ších pro­jek­tů jako spin-offy, nové kni­hy, hry, komiksy či ani­mo­va­né seri­á­ly. Hned po odkou­pe­ní ovšem Disney zru­šil jako kánon více­mé­ně coko­liv mimo fil­my a seri­ál Klonové vál­ky, což spous­tu lidí oka­mži­tě naštva­lo, dáva­lo to ovšem smy­sl. Starý kánon/dnes už zná­mé jako legen­dy neje­nom, že čas­to odpo­ro­va­li sami sobě, ale pře­de­vším by Disney neměl téměř vol­né ruce ohled­ně toho co se dělat a mohl tak po Epizodě VI navá­zat růz­ný­mi smě­ry. Režie Epizody VII se navíc cho­pil J. J. Abrams, úžas­ný vizi­o­nář, kte­rý je zod­po­věd­ný za Mission: Impossible 3 nebo rebo­ot Star Treku a jeho sequel Star Trek: Do tem­no­ty. Abrams je napros­tá ide­ál­ní vol­ba pro tak obrov­ský bloc­kbus­ter jako Star Wars- zvlá­dá pra­co­vat s vel­ký­mi akč­ní­mi sek­ven­ce, vel­ký­mi tri­ko­vý­mi sek­ven­ce­mi a záro­veň při­tom všem budo­vat dějo­vé dyna­mo, pra­co­vat s cha­rak­te­ry a pře­de­vším jde pořád o tako­vé dospě­lé dít­ko, kte­ré si ať už vizu­ál­ním či kame­ro­vým podá­ním vyhrá­vá růz­ný­mi způ­so­by a pro­to se jeho režij­ní ruko­pis nemá šan­ci jen tak okou­kat. Především je ale Abrams člo­věk, kte­rý na Star Wars vyrůs­tal a dostal tak doslo­va šan­ci vyhrát si s něčím s čím si vyhrá­val jako malé dítě. I pro­to bylo pro spous­tu tvůr­ců (krom Abramse tře­ba Rian Johnson nebo Gareth Edwards) před star­tem hej­tů na účet pře­de­vším Riana Johnsona, kvů­li kte­ré­mu vět­ši­na tvůr­ců doslo­va odmít­lo jaké­ko­liv Star Wars v budouc­nu reží­ro­vat vyslo­ve­ným spl­ně­ným dět­ským snem se kte­rým nepo­čí­ta­li v době, kdy si řek­li, že by se moh­li stát reži­sé­ry (pro vět­ši­nu těch­to tvůr­ců při­tom jed­ním z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů byli prá­vě Star Wars). A pro­to jsem byl rád, když jsem 17. 12. 2015 mohl z půl­noč­ní pre­mi­é­ry ode­jít s vel­mi nad­še­ným poci­tem pra­me­ní­cí z toho, že to J. J. Abrams doká­zal.

Více na Kritiky.cz
Nový měsíc -  Po prvním díle, který nesl název Stmívání, přichází do kin...
Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, ...
Švédská hvězda Zlatan Ibrahimović si stěžuje, že je... Švédská hvězda Zlatan Ibrahimović si stěžuje, že je součástí FIFA 21. EA Sports dle jeho ...
Vývoj Halo Infinite opouští Chris Lee, který v 343... Vývoj Halo Infinite opouští Chris Lee, který v 343 Industries zastával pozici výkonného ředi...
Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské bese...

Ano, uzná­vám, že se Síle se pro­bou­zí dá snad­no vyčíst, že je mož­ná až pří­liš opa­tr­ná a jede pře­de­vším na vlně nos­tal­gie. Jenomže když si násled­ně vzpo­me­nu jak lidé nadá­va­li i u totál­ní­ho opa­ku jmé­nem Posledního z Jediů a uvě­do­mím si, že byla Síla se pro­bou­zí sku­teč­ně prv­ním z nových fil­mů při kte­rém se logic­ky rad­ši nejdří­ve šlo opa­tr­nou ces­tou je to dle mně napros­to pocho­pi­tel­ný krok, kte­rý navíc roz­hod­ně auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že je ces­ta nos­tal­gie a drže­ní se vyje­tých kole­jí nega­tiv­ní. Právě nao­pak je Síla se pro­bou­zí úžas­ná v tom, že je vidět, že se jí ujmul tvůr­ce, kte­rý oči­vid­ně svět pře­da­le­ké gala­xie obdi­vu­je a milu­je stej­ně jako jeho fanouš­ci. Pocit totál­ní odva­ře­nos­ti z návra­tu do pře­da­le­ké gala­xie je pros­tě v kap­se už při úvod­ních titul­cích. Návrat do svě­ta Star Wars je navíc díky obrov­ským pro­ducti­on valu­es jed­no­du­še vizu­ál­ně str­hu­jí­cí a potě­ší, že i od star­tu seque­lo­vé tri­lo­gie je vizu­ál­ní podá­ní opět tro­chu odliš­né opro­ti původ­ní a preque­lo­vé tri­lo­gii. Abrams navíc opět zvlá­dá zařa­dit mis­trov­ské dra­ma­tur­gic­ké tem­po, díky kte­ré­mu se zvlád­ne vyprá­vět pří­běh za pocho­du a Síla se pro­bou­zí tak spl­ňu­je kvó­tu pro sviž­nou, obrov­skou, zbě­si­lou sci-fi jízdu, kte­rá se navíc může opřít o úžas­né cha­rak­te­ry a pře­de­vším ten úžas­ný a str­hu­jí­cí svět.

Sedmé Star Wars záro­veň mohou slou­žit jako skvě­lý pilot do celé pře­da­le­ké gala­xie pro lidi, kte­ří náho­dou Star Wars nikdy nevi­dě­li, což jen pod­tr­hu­je, že člo­věk zahl­ce­ný nos­tal­gií bude ze Síly se pro­bou­zí vylo­že­ně nad­še­ný ješ­tě více, záro­veň ale nic nebrá­ní tomu aby byl z toho­to vrchol­né­ho sci-fi bloc­kbus­te­ru nad­šen i člo­věk, kte­rý náho­dou sku­teč­ně nikdy žád­ný z ori­gi­nál­ních nebo preque­lo­vých fil­mů nevi­děl. Na znal­ce před­cho­zích fil­mů samo sebou bude veš­ke­rá expo­zi­ce do dění nové éry svě­ta Star Wars půso­bit ješ­tě sil­ně­ji (ide­ál­ní při­rov­ná­ní je moment na Jakku, kde se naší hrdi­no­vé vyda­jí nastou­pit do Millenium Falcon- pro ně a nezna­lé divá­ky je to jen jaká­si sta­rá loď, ale pro zna­lé divá­ky je to TEN Millenium Falcon!), přes­to ale sku­teč­ně může Síla se pro­bou­zí napros­to v poho­dě fun­go­vat jako samo­stat­né dílo, kde jen nezna­lý divák popr­vé v živo­tě pozná zná­mé posta­vy jako Han Solo, Chewbacca, Leia nebo C-3PO.

Více na Kritiky.cz
Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi ...
Goat Girl - On All Fours (2021) On All Fours je druhou deskou této londýnské post-punkové skupiny. Nutno dodat, že deskou pozor...
Jak si správně vybrat matraci Výběr nové matrace podléhá mnoha faktorům. Například jaké alergie máte nejen vy, ale také...
#DP138: Future State: Kara Zor-El, Superwoman  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Marguerite BennetKresba: Marguerite SauvageV rá...
Z Counter-Strike: Global Offensive mizí boti. Ti už vás tak v... Z Counter-Strike: Global Offensive mizí boti. Ti už vás tak v případě že se vy, nebo váš sp...

Po vzo­ru ori­gi­nál­ní tri­lo­gie se Síla se pro­bou­zí vyda­la spí­še ces­tou co nej­ví­ce prak­tic­kých efek­tů než za kaž­dou cenu efek­tů digi­tál­ních a tako­vé pasá­že na poušt­ní pla­ne­tě Jakku se toči­li na sku­teč­ně pouš­ti v Tunisku. Zároveň si Abrams ohlí­dal cas­ting a i pro­to jsou Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac nebo pře­de­vším Adam Driver jas­né cas­tingo­vé tre­fy, kte­ré napros­to skvě­le doká­ží ztě­les­nit nové posta­vy, kte­ré mají na to aby se sta­li dal­ší­mi iko­nic­ký­mi cha­rak­te­ry toho­to úžas­né­ho svě­ta.

Daisy Ridley je jako Rey sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka, kte­rá se navíc cha­rak­te­rem vůbec nepo­do­bá Anakinovi ani Lukeovi Skywalkerovým a od začát­ku se tady Abramsovi, Lawrencovi Kasdanovi a Michaelovi Arndtovi daří sku­teč­ně pro­dat funkč­ní žen­ský cha­rak­ter a ide­ál­ní­ho pro­ta­go­nis­tu, kte­rý by měl vézt celou novou tri­lo­gii. To samé bych mohl říct i o Johnu Boyegovi jako Finnovi, na toho­to talen­to­va­né­ho a sym­pa­tic­ké­ho her­ce mám, ale pif­ku kvů­li tomu, že si nedáv­no začal stě­žo­vat, že ho Lucasfilm obsa­dil pou­ze jako mino­ri­tu na oko, kte­rou pro­pa­go­va­li jako straš­ně důle­ži­tou a násled­ně jí dle něj odlo­ži­li na ved­lej­ší kolej. Tohle je samo sebou čis­tě sub­jek­tiv­ní pohled na věc, já ale řek­nu rov­nou 3 body obha­jo­by: 1) při­jde mi zají­ma­vé, že si John Boyega stě­žu­je až po vydá­ní celé seque­lo­vé tri­lo­gie a svůj cha­rak­ter a její opod­stat­ně­ní po celou dobu po vydá­ní Epizod VII a VIII brá­nil. 2) Finn pořád sehrál v Epizodě IX svou roli a roz­hod­ně se z něj nesta­la zby­teč­ná a epi­zod­ní role. 3) Finn není hlav­ním hrdi­nou této ságy a dává tak smy­sl, že byl po vzo­ru tako­vé­ho Hana Sola v Návratu Jediho odsu­nut na ved­lej­ší kolej. I tato moje aktu­ál­ní pif­ka vůči Boyegovi ale nezmě­ní to, že byl v Epizodě VII sku­teč­ně cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho, kte­rý měl navíc štěs­tí v tom, že ztvár­nil dezer­té­ra, což bylo něco ve Star Wars dosud nevi­dě­né. Hlavní klad­nou tro­ji­ci tri­lo­gie pote zakon­ču­je Oscar Isaac, kte­rý vrchol­né­ho pilo­ta Odboje, kte­rý je kom­bi­na­cí cha­rak­ter­ních rysů Lukea Skywalkera a Hana Sola ztár­ňu­je též parád­ně, zásad­něj­ší roli ale dostá­vá až v Epizodě VIII. A pak je tu dro­id BB-8, kte­rý je čás­teč­ně novou ver­zí R2-D2 a záro­veň jsou tyto dva dro­i­di napros­to odliš­ní a BB-8 si vás svou roz­to­mi­los­tí donu­tí kou­pit jeho výraz­ně men­ší ver­zi domů.

Více na Kritiky.cz
Kontroverzní otázka ...
Natáčení závěrečné série minisérie Iveta odstartovalo v Praze V prostorách Městského soudu v Praze započalo natáčení poslední série životopisné minisé...
Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první... Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první pořádné ukázce i se záběry z hraní....
Titulky k The InBetween S01E08 - While the Song Remains the Same Kdyby se mi náhle zjevila nějaká slavná rocková hvězda z doby mého mládí (a to je hodně d...
No Man’s Sky dostává aktualizaci Expeditions. Ta do hry přidává zcela nový herní režim, který se bude každou sezónu měnit. Event... No Man's Sky dostává aktualizaci Expeditions. Ta do hry přidává zcela nový herní režim, kter...

Ze všech nových rolí je ale nej­vět­ší cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho prá­vě Adam Driver- Jeho zápo­rák Kylo Ren je kom­plex­ní cha­rak­ter a navíc nesku­teč­ně zají­ma­vý cha­rak­ter. Spousta lidí naří­ká, že opro­ti Darthu Vaderovi, Darthu Maulovi nebo Palpatineovi je Kylo Ren jed­no­du­še pád dolů, jenomže to je pra­vý účel. Kylo Ren sám chce být nový Darth Vader a bojí se se, že novým Vaderem jed­no­du­še nebu­de. Očividně nemá ani respekt v Prvním řádu a pře­de­vším závě­reč­né odha­le­ní jeho iden­ti­ty ješ­tě více pro­kres­lu­je jeho cha­rak­ter. Je to psy­chic­ky nevy­rov­na­ná posta­va, kte­rá přes­to pro naše hrdi­ny před­sta­vu­je hroz­bu. A ve finá­le je kom­plet­ní arch toho­to padou­cha po celou dobu seque­lo­vé tri­lo­gie parád­ní.

Han Solo se vra­cí a potě­ší fakt, že je sku­teč­ně vidět, že 30 let po kon­ci udá­los­ti Návratu Jediho si Han pro­šel něja­kou cha­rak­ter­ní změ­nou a vývo­jem. Člověk zvyk­lý na toho sar­kas­tic­ké­ho a vychlou­bač­né­ho Hana Sola bude zkla­ma­ný, já ale celou roli Hana Sola v Síla se pro­bou­zí beru jako roli důstoj­nou a těší mě, že zrov­na on, kte­rý se v Epizodě IV vysmí­val tomu, že by exis­to­va­lo něco jako síla zde musí hlav­ním hrdi­nům vysvět­lo­vat, že Jediové, tem­ná stra­na a to všech­no sku­teč­ně exis­tu­je. A Chewbacca je sice pořád ten sta­rý Chewbacca, prá­vě to je ale doko­na­lé.

John Williams bez kte­ré­ho si už Skywalker ságy Star Wars (Michael Giacchino a John Powell u odboč­ky jmé­nem Star Wars Story a poz­dě­ji i Ludwig Göransson u Mandaloriana doká­za­li, že to v budouc­nu pře­ce jen půjde i bez něho) nelze před­sta­vit se vrá­til a vytvo­řil opět parád­ní hudeb­ní moti­vy (pře­de­vším Rey Theme a Kylo Ren Theme), kte­ré jsou navíc občas pře­ce jen dopro­vá­ze­ny osvěd­če­ný­mi sta­rý­mi moti­vy. Platí, že je Epizoda VII po řeme­sl­né strán­ce napros­to doko­na­lá, záro­veň si ale sku­teč­ně sto­jím za to, že i po dějo­vé strán­ce je Epizoda VII úžas­ná a doká­že ser­ví­ro­vat momen­ty akč­ních sek­ven­cí, emo­ci­o­nál­ních momen­tů či humor­ných pasá­ží vel­mi sviž­ně. Souboj se svě­tel­ný­mi meči sice není tak cho­re­o­gra­fic­ky utr­že­ný ze řetě­zu jako due­ly z preque­lo­vé tri­lo­gie a vra­cí se spí­še ke sty­lu uklid­ně­něj­ších due­lů z původ­ní tri­lo­gie, přes­to je ale ten­to sou­boj neje­nom parád­ně vygra­do­ván, ale sku­teč­ně se tu poklá­dá základ pro nový kon­flikt mezi světlou a tem­nou stra­nu síly. Epizoda VII si sice logic­ky nechá­vá ote­vře­ná vrát­ka napros­to sty­lo­vým cli­f­fhan­ge­rem, přes­to si ale sto­jím za tím, že neu­ra­zí ani jako samo­stat­né dob­ro­druž­ství.

Více na Kritiky.cz
Sean Connery slaví 3x30 let. Před dávnými časy, kdy ještě byla prohibice, Ford vyráběl auta pro veřejnost a byla světov...
Myšové - první super čtení s aktivitami  Na knize Myšové. První super čtení s aktivitami je nejzajímavější asi její autor. – M...
Chata na prodej - 4 ...
CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY Tak se nám vrátilo trio sexy agentek, tentokrát v režii McG....
Pes v lavici Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vydala další knížku pro děti, tentokrát z pros...

Dostáváme se k bodu, kte­rý jsem schvál­ně odkládal- Je Epizoda VII rema­ke Epizody IV? Ne, není. Pár vztyč­ných ploch se sice podo­bá Nové nadě­ji, nevzpo­mí­nám si ale, že by někdo vyčí­tal Skryté hroz­bě to, že se něko­lik klí­čo­vých dějo­vých prv­ků podo­bá těm z Nové nadě­je (obje­ve­ní vyvo­le­né­ho, smrt men­to­ra, zni­če­ní vesmír­né sta­ni­ce). Člověk, kte­rý tvr­dí, že je Rey Luke Skywalker 2. 0, Poe Dameron Han Solo 2.0, Han Solo Ben Kenobi 2.0 nebo Kylo Ren Darth Vader 2. 0 pros­tě nedo­ká­že odli­šit zásad­ní cha­rak­ter­ní odliš­nos­ti, kte­rý­mi pros­tě nemů­že říct, že je Kylo Ren jako Darth Vader. Ani Starkiller Base není doslov­ná Hvězda smr­ti 3. 0 a dostá­vá ale­spoň upgra­de v podo­bě toho, že může ničit něko­lik pla­net náraz (mimo­cho­dem se pod­le mně napě­tí z její­ho zni­če­ní vybu­du­je stej­ně parád­ně jako se to udě­la­lo u Epizod IV a VI s niče­ním Hvězd smr­ti). Vztyčné plo­chy mož­ná Síla se pro­bou­zí někte­ré má, záro­veň je ale dia­me­t­rál­ně odliš­ná a ve finá­le když si srov­nám veš­ke­ré oči­vid­né pro­ducti­on vales, nové cha­rak­te­ry, kte­ré jsou za mně lépe vysta­ve­né než v Epizodách IV a I, jed­no­du­še pre­ciz­ní reži­sér­skou ruku (Abrams na tom už na prv­ní pohled pros­tě režíj­ně není George Lucas) a pře­de­vším to jak dodnes Epizodu VII beru jako jeden z pří­kla­dů ide­ál­ní­ho vrchol­né­ho bloc­kbus­te­rů dneš­ní doby si nemůžu pomoct a musím osob­ně Epizodu VII ozna­čit jako svou nej­ob­lí­be­něj­ší Star Wars epi­zo­du.

Rozebírat Epizodu VII by cel­ko­vě dalo ješ­tě hod­ně času a člo­věk by se u toho musel dotknout detail­ní­ho roze­bí­rá­ní klí­čo­vých momen­tů a jed­not­li­vých detai­lů, to je ale mož­ná námět spí­še pro pod­cast (hmmm.....) než něko­lik dal­ších řád­ků už tak mož­ná tak tro­chu zby­teč­ně dlou­hé­ho tex­tu. Co chtěl pros­tě bás­ník říct? Síla se pro­bou­zí není srač­ka! Nedělá Star Wars ostu­du! Je to pec­ka! Abrams našel ide­ál­ní kom­pro­mis mezi vzdá­vá­ním pocty a záro­veň novou ces­tou! A není to rema­ke Epizody IV! Domhnall Gleeson si ten „ nác­kov­skej´´ pro­jev nesku­teč­ně herec­ky dal! To už asi hádám sta­čí.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Lucasfilm


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Síla se probouzí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Ubisoft se neplánuje vrátit ke kořenům Assassin’s... Ubisoft se neplánuje vrátit ke kořenům Assassin's Creed. Přechod na RPG model francouzské spol...
Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com Filmy z retrospektivy Pavla Kouteckého a ohlédnutí za oceněními v minulosti zdarma na DAFilms.c...
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 3. díl - VEDLEJŠÍ ROLE Jednou z největších hrozeb pro Jeníčka a Mařenku představuje Muriel, podobu měnící mrcha, ...
Daleko od hučícího davu - 90% Není lepší datum pro uvedení premiéry romantického dramatu nežli 1. Máj. Prvního května 20...
Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a ...

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91220 s | počet dotazů: 337 | paměť: 71866 KB. | 30.11.2023 - 14:41:41