Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání

Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání

138203 Stesti voni jako chleba Kniha 350 0 fit
138203 Stesti voni jako chleba Kniha 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujte vůni chle­ba a Skotsko?  Chcete zažít báječ­nou let­ní roman­ci upro­střed zimy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Štěstí voní jako chle­ba, kte­rou vyda­la Grada Publishing pod znač­kou COSMOPOLIS. 

Mila pra­cu­je v hote­lu, kte­rý bohu­žel zkra­chu­je. Mila se zami­lu­je do Thea, ale zjis­tí, že je zasnou­be­ný. Co se svým živo­tem? V inze­rá­tu uvi­dí krás­ný dům ve Skotsku. Jeho maji­te­lé odjíž­dí na léto pryč a potře­bu­jí něko­ho, aby se o něj posta­ral. Mila nevá­há, spo­jí se s maji­te­li a odjíž­dí do Skotska, do nád­her­né pří­ro­dy, kde chce zapo­me­nout na svou lás­ku. Romantické před­sta­vy si ale tak nějak nena­pl­ňu­jí. Stále mys­lí na Thea, lidé jsou tak nějak div­ní, moc s ní nemlu­ví a v této ospa­lé ves­ni­ci se nedá kou­pit pořád­ný chle­ba. Ona jako dce­ra peka­ře začne péct chle­ba, smě­ňo­vat ho na šálu, mar­me­lá­du, či jíd­lo v hos­tin­ci. Postupně začne pozná­vat lidi. Do domu se vrá­tí Finley, syn maji­te­lů domu. Jak ten zamí­chá s osu­dem? Vrátí se Mily zpět do Heidelbergu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha má 392 stran, cel­kem 52 kapi­tol, zakon­če­na doslo­vem, podě­ko­vá­ním a recep­ty na sezna­mo­va­cí muf­fi­ny, či jableč­né mar­ci­pá­no­vé šne­ky.

Kniha byla napros­to skvě­lá. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Miluji kni­hy o ces­to­vá­ní, dob­rém jíd­le a pití. Chléb je mým oblí­be­ným jíd­lem, kte­rý moc ráda peču ze své­ho vypěs­to­va­né­ho kvás­ku. Od této autor­ky jsem už jed­nu kni­hu čet­la a musím říci, že byla stej­ně krás­ná jako tato. Doporučím ji všem milov­ní­kům chle­ba, Skotska, ale i všem roman­tic­kým duším. Na kon­ci kni­hy jsou recep­ty, kte­ré urči­tě vyzkou­ším. V kuchy­ni trá­vím oprav­du hod­ně času a tako­vé výteč­né muf­fi­ny musím upéct.

Ukázka z kni­hy:

Cítila jsem, jak se sou­sed­ka vnitř­ně napnu­la, když to jmé­no usly­še­la. Podívala jsem se na ni a všimla si, že má pev­ně sevře­né rty a ostra­ži­té oči.

„Možná bych měla jít, “ nad­ho­di­la jsem nesmě­le a opa­tr­ně jsem odlo­ži­la vio­lon­cello, ale její hlas mě při­měl, abych se zno­vu posa­di­la.

„Co ode mně chce­te sly­šet?“ zašep­ta­la. Měla jsem pocit, že v jejím hla­se sly­ším všech­no to sebe­mrs­kač­ství, kte­ré si muse­la za ta léta pro­tr­pět. „Takže Finley Bains vám řekl všech­no o mé vině?“

„Popsal mi to, co ví,“ zača­la jsem opa­tr­ně. „Ale nemys­lím si, že za tu neho­du může­te vy.“

„Opravdu? Tak proč jste při­šla a kon­fron­to­va­la mě s tím? Nemyslíte, že i bez vás trpím víc než dost?“ Odvrátila oči a podí­va­la se stra­nou. „Každou noc se mi o té neho­dě zdá a kaž­dý den se budím s poci­tem viny. A vždyc­ky si říkám, proč jsem neby­la obě­tí já. Isabelle..měla toho ješ­tě hod­ně před sebou. Celý život, tolik rados­ti. A já..“

Polekaně jsem se napří­mi­la.

„Nemůžete pře­ce za to, že zemře­la.“

„Byla v tom autě jen kvů­li mě!“ Zvýšila hlas.

Několik slov o autor­ce:

Pauline Maiová se naro­di­la v roce 1987 a vyrost­la v Berlíně. Vystudovala lite­rár­ní vědu a během svých cest po již­ní Francii a Itálii si zami­lo­va­la způ­sob živo­ta a vře­lost zdej­ších lidí i maleb­nou kra­ji­nu a vyni­ka­jí­cí stře­do­moř­skou kuchy­ni. Dnes žije v Berlíně, ale stá­le milu­je ces­to­vá­ní, což se odrá­ží v jejich kni­hách, kte­ré skvě­le popi­su­jí výji­meč­nou atmo­sfé­ru oblí­be­ných míst.

Paulinina lite­rár­ní prvo­ti­na Štěstí má bar­vu levan­du­le vyšla čes­ky v roce 2021 a zís­ka­la si srd­ce mno­ha čte­ná­řek. Stejně nad­še­né­ho při­je­tí se dočka­la i dru­há kni­ha vyda­ná v roce 2022, Štěstí hře­je jako slun­ce.

Autor: Pauline Maiová

Přeložil: Rudolf Řežábek

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 392

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3820-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22721 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72325 KB. | 20.05.2024 - 20:20:44