Kritiky.cz > Horory > Remaining, The (2014)

Remaining, The (2014)

rp Remaining2C The 28201429.jpg
rp Remaining2C The 28201429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen sku­teč­ná víra vás může zachrá­nit před bož­skou apo­ka­ly­p­sou. Tedy ale­spoň to tvr­dí tvůr­ci toho­to fil­mu…


Během sva­teb­ní­ho dne Skylar a Dana, dojde kro­mě emo­cí, novo­man­žel­ské­ho polib­ku a pořád­né hos­ti­ny k bož­ské apo­ka­ly­p­se, kte­rá doslo­va roz­pou­tá lavi­nu kata­stro­fic­kých udá­los­tí. Polovina lidí po celém svě­tě během krát­ké­ho oka­mži­ků umí­rá, jako­by sta­či­lo lusk­nu­tí prs­tem a na ty méně šťast­né se valí jed­na pohro­ma za dru­hou. Novomanželé spo­leč­ně se svý­mi přá­te­li Jackem, Tommym a Allison tak musí čelit nejen obrov­ské­mu cha­o­su, ale i otáz­ce víry a samot­ným Jezdcům Apokalypsy…


Český název: Den po kon­ci svě­ta

Režie: Casey La Scala
Rok výro­by: 2014
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Johnny Pacar...(Tommy)
Shaun Sipos...(Jack)
Italia Ricci...(Allison)
Alexa PenaVega...(Skylar)
Bryan Dechart...(Dan)
Liz E. Morgan...(Sam)
...a dal­ší


Námět to byl vskut­ku zají­ma­vý a prv­ní půl­ho­di­na toho­to fil­mu byla oprav­du vyda­ře­ná. Líbila se mi kom­bi­na­ce found foo­tage, kla­sic­ké kame­ry a roz­pou­ta­ní apo­ka­ly­psy, kdy se jed­na kata­stro­fa vali­la za dru­hou. Tahle nějak si sku­teč­ně před­sta­vu­ji onen „konec svě­ta“. Bylo vidět, že se sna­ži­li navo­dit tu správ­nou atmo­sfé­ru a napě­tí, kte­ré by pro­mě­ni­li ten­to film v neza­po­me­nu­tel­nou podí­va­nou. Jenže potom nastal zhru­ba v polo­vi­ně nesku­teč­ný zlom a vše dob­ré šlo do kytek.
Na řadu totiž při­šla víra a nábo­žen­ská agit­ka. Mám tako­vé pode­zře­ní, zda to taky taj­ně nespon­zo­ro­va­la cír­kev, aby násled­ně zvý­ši­la počet svých věr­ných ove­ček, kte­ří by hle­da­li spá­su u boha a nebra­li jeho jmé­no nadar­mo. Vždyť by bylo tak „krás­né“ být „vytr­žen“ a zachrá­nit se tak před násled­né apo­ka­ly­p­sou, kdy­by náho­dou sku­teč­ně vypuk­la. Takže já mám smůlu, páč jsem pohan, předman­žel­ský sex mi není cizí a do kos­te­la cho­dím leda tak na pohřby. Ale to sem nepat­ří. I nadá­le jsem ve fil­mu cítil něko­lik zají­ma­vých záchvěvů – zvláš­tě pak při umí­rá­ní jed­not­li­vých postav. Bohužel ta bož­ská omáč­ka oko­lo mi lez­la na nesku­teč­ně na ner­vy.  Co se herec­kých výko­nů týče, tak ty neby­li vylo­že­ně špat­né, přes­to­že moc zná­mých tvá­ří jsem tu neza­re­gis­tro­val.
The Remaining však nikdy nebu­de pat­řit mezi moje oblí­be­né fil­my a dost pochy­bu­ji, že si jej ješ­tě někdy pus­tím zno­vu. Přece jenom jsem si hlav­ně užil zhru­ba prv­ní půl­ho­di­nu. Potom už jsem jen ner­vóz­ně sle­do­val časo­mí­ru, kdy to bož­ské utr­pě­ní skon­čí nejen pro hlav­ní hrdi­ny, ale i mne samot­né­ho. Je váž­ně ško­da nevy­u­ži­té­ho poten­ci­á­lu, kte­rý ten­to pří­běh zpo­čát­ku nabí­zel.


Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,94360 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72200 KB. | 23.05.2024 - 15:21:29