Kritiky.cz >

Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né... Read more »

Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech

Decibely lás­ky byla vaše prv­ní vět­ší fil­mo­vá zku­še­nost, tak­že  jaké vzpo­mín­ky a zážit­ky jste si z natá­če­ní odnes­la? Odnesla jsem si spous­tu dojmů a zážit­ků. Potkala jsem se na pla­ce s tako­vý­mi legen­da­mi... Read more »

Decibely lásky

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek,... Read more »
Stránka načtena za 2,84291 s | počet dotazů: 181 | paměť: 46887 KB. | 24.06.2024 - 15:13:45