Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 02

Sulejmanův příběh: Emotivní francouzské sociální drama

Zavítala jsem na fes­ti­val v Karlových Varech, kde jsem si kou­pi­la pár posled­ních vstu­pe­nek do kina a mezi nimi i Sulejmanův pří­běh, čehož urči­tě neli­tu­ji. Ve Francii je sice téma imi­gran­tů vel­mi... Read more »

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly – praktické rady

Od této pub­li­ka­ce jsem oče­ká­va­la mno­ho. Její název sli­bu­je rady pro rodi­če dětí od 2 do 18. Aby nám důvě­řo­va­ly, svě­řo­va­ly se a při­ja­ly naši pomoc či radu, což je snem... Read more »

Zápisník alkoholičky

Máte chuť pře­číst si ote­vře­nou výpo­věď mla­dé ženy, kte­rá pro­padla závis­los­ti na alko­ho­lu a doká­za­la nad ní zví­tě­zit a vrá­tit se zpát­ky do běž­né­ho živo­ta? Poté v ruce drží­te tu správ­nou kni­hu.... Read more »

Český film Vlny ve Varech boduje

Velký zájem o film Vlny je na kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu a tak sehnat lís­tek bylo pro spous­tu nad­še­ných fil­mo­vých fanouš­ků oprav­du těž­kým oříš­kem. Jiří Mádl k fil­mu napsal scé­nář a také si ho... Read more »
Stránka načtena za 2,50124 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47252 KB. | 22.07.2024 - 21:52:08