Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 08

Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Deck of Souls je fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­cí atmo­sfé­ry Dark Souls a dyna­mi­ky karet­ní­ho rogue­li­te žán­ru. Prozkoumejte tem­né svě­ty, plné náhod­ných udá­los­tí a nároč­ných sou­bo­jů s bos­so­vý­mi nepřá­te­li. Sestavte si stra­te­gic­ký balí­ček karet, roz­ví­jej­te... Read more »

Neúspěšný pilot seriálu Policajt z Beverly Hills: Odvaha, humor a nečekané komplikace

CBS objed­na­la pilot­ní díl seri­á­lu s Brandonem T. Jacksonem jako Aaronem, synem Axela Foleyho. I přes ambi­ci­óz­ní vizi a sil­né herec­ké obsa­ze­ní se seri­ál nako­nec nedo­stal do vysí­lá­ní. Příčinou byly nejen osob­ní... Read more »

PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA pro nelékařské zdravotnické obory

Po kni­ze „Přehled ana­to­mie a fyzi­o­lo­gie člo­vě­ka pro nelé­kař­ské zdra­vot­nic­ké obo­ry“ od Lady Stuchlé jsem sáh­la ryze z prak­tic­kých důvo­dů, to jest abych tak v pří­pa­dě potře­by v prá­ci měla mož­nost kam sáh­nout,... Read more »

Příběh mateřídoušky- „Co všechno musíme, abychom si obhájili lásku?“

Máte rádi romá­ny s více dějo­vý­mi lin­ka­mi? Milujete oko­lí Jablunkova a chce­te se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět z její his­to­rie? Mirian Bláhová je autor­kou kni­hy Příběh mate­ří­douš­ky, kte­rý vás roz­hod­ně chyt­ne za srd­ce,... Read more »

Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu dětem s sebou při­ba­lit do kuf­ru? Milujete kni­hy Venduly Hegerové? Chodíte s dět­mi na logo­pe­dii a neví­te, jak s nimi o prázd­ni­nách tré­no­vat slov­ní záso­bu? Pokud jste... Read more »
Stránka načtena za 3,46310 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47251 KB. | 22.07.2024 - 21:46:40