Kritiky.cz > 2024 > Červen

Nordic home – bydlení inspirované severským designem

Nová pub­li­ka­ce inte­ri­é­ro­vé sty­list­ky Kláry Davidové, zná­mé jako @kajastef, nám před­sta­vu­je skan­di­náv­ské byd­le­ní v Česku. Tento design se vyzna­ču­je jed­no­du­chos­tí, mini­ma­lis­mem a sty­lo­vos­tí v kon­cep­tu hyg­ge. Autorka nám pora­dí, jak si zaří­dit... Read more »

Strážci

Tak k mému překvapení nakonec vlastně v pohodě. Dcera Shyamalana teda rozhodně poráží dceru Cronenberga. Vizuálně je film na úrovni, líbila se mi celá ta mytologie kolem strážců (... Read more »

Oduševnělý sexsymbol Tereza Ramba

Nejobsazovanější mla­dá čes­ká hereč­ka Tereza Ramba (dří­ve Voříšková) je už pět­a­tři­cát­ni­ce, hol­ka jako květ. Jelikož tato krás­ná, cha­risma­tic­ká a mimo­řád­ně talen­to­va­ná mla­dá žena s pod­ma­ni­vě zastře­ným hla­sem absol­vo­va­la za svou herec­kou... Read more »

Co si dnes obléknu? Zámecký ples – samolepky pro malé princezny

Každá z nás jako malá tou­ži­la po ple­so­vých šatech a před­sta­vo­va­la si, jak celou noc pro­tan­čí s prin­cem. Pokud je vaše hol­čič­ka také tako­vá, není nic snad­něj­ší­ho, než jí udě­lat radost a na dlou­hé... Read more »

In a Violent Nature

Takže dojmy po zhlédnutí. Slušná gore Mňamina ( sice bych se nezlobil kdyby toho všeho bylo tak 2x více), těch gore scén je tam všehovšudy asi jen 5, což... Read more »

Tiché místo: První den

Sorry jako, ale tohle je docela slabota. První 2 díly jsou výborné adrenalinové a nervydrásající jízdy, ale to, co fungovalo tam zde nefunguje vůbec. Změna režiséra je hodně cítit,... Read more »

Novinky z filmového plátna: Francouzská komedie a sci-fi horor

Francouzská akč­ní kome­die a napí­na­vý sci-fi horor při­chá­ze­jí do kin. Ve fil­mu „Rychle a nemož­ně“ (3 jours max) se poli­cis­ta Rayane vydá­vá na nebez­peč­nou misi pro­ti mexic­ké­mu kar­te­lu, aby zachrá­nil svou... Read more »

Tiché místo: První den - oživení zamlklé série?

Ještě před začát­kem let­ní­ho vol­na při­chá­zí do čes­kých kin tře­tí pokra­čo­vá­ní série fil­mů Tiché mís­to. První film z této série vstou­pil do kin již v roce 2018 (schvál­ně říkám již, pro­to­že... Read more »

Mlha: Napětí a hrůza v mistrovském zpracování Kingovy předlohy od Franka Darabonta

V této mlze záchra­nu nehle­dej!!! Darabontovo zpra­co­vá­ní Kingovy lite­rár­ní před­lo­hy pat­ří k nej­lep­ším fil­mům roku 2007. Prudká bou­ře ude­ří na malé měs­teč­ko poblíž Maine a násle­du­jí­cí den jeho oby­va­te­lé jen ze... Read more »

Apollo 18: utajená mise na Měsíc plná napětí a konspirací

Vždycky jste si mys­le­li, že se na Měsíc dal­ší posád­ky nedo­sta­ly kvů­li škr­tům v roz­počtu NASA? Tak si dej­te pozor abys­te neby­li vyve­de­ni z omy­lu. Je totiž mož­né, že za kon­cem... Read more »

Vrána: Temný příběh o lásce, pomstě a tragickém osudu Brandona Lee

Někdo je schop­ný pro úspěch i zabí­jet. Jiný musí zemřít, aby se stal legen­dou! Rokový muzi­kant Eric a jeho snou­ben­ka Shelly jsou zavraž­dě­ni čtyř­člen­ným gan­gem. Za jejich smrt však nebyl nikdo... Read more »

Hrabě Monte Christo: Nová adaptace příběhu pomsty

Hrabě Monte Christo je nový fran­couz­ský vel­ko­film od auto­rů Matthieu Delaporteho a Alexandre De La Patellièra, kte­ří jsou tvůr­ci fil­mů Tři muš­ke­tý­ři: D’Artagnan a Tři muš­ke­tý­ři: Milady. Do čes­kých kin uvá­dí... Read more »

Cecilia Lattari, Ana Chávez: Tarot zvěrokruhu

Z pozo­ro­vá­ní hvězd, pla­net a živo­ta na Zemi vzni­kl ten­to tarot. Tarotové význa­my, ast­ro­lo­gie a intu­i­ce i nala­dě­ní se na hle­dán vlast­ních odpo­vě­dí vám dá mimo­řád­ný záži­tek z výkla­du z těch­to karet. Tarot zvě­ro­kru­hu není... Read more »

John Wineland: Jádro muže

Ženy tou­ží po muži, kte­rý má v živo­tě cíl. Kolik tako­vých ale je? Autor čas­to vel­mi bolest­ným způ­so­bem popi­su­je neu­tě­še­nou rea­li­tu dneš­ních mužů, potře­by i čas­to nut­nos­ti se upra­co­vat k smr­ti a u toho se... Read more »

Jiu long cheng zhai wei cheng

Future Hong-Kong KLASA!!! Cheang Pou-soi po legendárním Thrilleru ZHi-Chi a akčním nářezu SPL 2 je tu s vysoko oktanovým šíleným martial arts nářezem, který sbírá nadšené reakce úplně všude(... Read more »

Propriedade

Brazilský socio-Thriller, kde se banda vesničanů vzbouří proti majitelům farmy, kteří mají jiné plány. Festivalový Home Invasion ala lynč vesničanama zněl pro mě atraktivně, bohužel zůstal někde na půli... Read more »

Rod Draka - Rhaenyra krutá (S02E02)

Druhý díl nové sezó­ny také není akč­ní, je to spí­še dia­lo­go­vé dra­ma, kte­ré vysvět­lu­je mno­ho, co se v dal­ších dílech asi sta­ne. Tentokrát jde­me na kost a na her­cích je vidět,... Read more »

Moderní válka robotů: Recenze hry Nuke Them All

Hra Nuke Them All při­ná­ší sta­ré poje­tí boje mezi čer­ve­nou a mod­rou armá­dou robo­tů, ale zůstá­vá zpát­ky za svý­mi ambi­ce­mi. S jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, nejas­ný­mi vylep­še­ní­mi a tech­nic­ký­mi pro­blémy, nena­bí­zí dosta­teč­nou moti­va­ci pro... Read more »

Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku

Do slav­né­ho žiž­kov­ské­ho kina Aero cho­dím poměr­ně čas­to a rád. V jejich pro­gra­mu se v posled­ní době obje­vi­li dvoj­pro­jek­ce fil­mů na pokra­ji bra­ku a kul­tov­na, čehož jsem samo­zřej­mě nemohl nevy­u­žít. Jejich posled­ní pro­jek­ce... Read more »

RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas

RoboCop je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1987, kte­rý reží­ro­val Paul Verhoeven a scé­nář napsa­li Edward Neumeier a Michael Miner. Ve fil­mu hra­jí Peter Weller, Nancy Allen, Daniel O’Herlihy, Ronny Cox,... Read more »

Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Slavný herec, reži­sér a pro­du­cent Daniel Brühl bude na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary oce­něn Cenou pre­zi­den­ta KVIFF, ozná­mi­li dnes ráno orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu. Brühl se tak při­po­jí k pres­tiž­ní... Read more »

Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.

Máte rádi romá­ny týka­jí­cí se vál­ky? Chcete se dozvě­dět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je auto­rem kni­hy s názvem Únik z Osvětimi.  Read more »

Svatební historky aneb jak jsem nevdala

Chodíte rádi na svat­by? Chystáte svou vlast­ní svat­bu a neví­te, jak na to? Nebo jste ba nao­pak svo­bod­ní a ten pra­vý či pra­vá na vás někde tepr­ve čeká? Česká komič­ka Lucie Macháčková... Read more »

S nervama v kopru a kopretinách

Ne vždyc­ky je všech­no na svě­tě zali­té slun­cem a úsmě­vem na tvá­ři, a o tom by moh­ly vlast­ně vyprá­vět i tyto bás­ně od autor­ky Ruženy Bezakové   „S ner­va­ma v kop­ru a kopre­ti­nách“.  Jak už samot­ný... Read more »

Helena Třeštíková: Česká režisérka a pedagožka slaví 75 let

Helena Třeštíková, rod­ným jmé­nem Böhmová, je význam­ná čes­ká reži­sér­ka a peda­gož­ka, zná­má svou doku­men­tár­ní tvor­bou zamě­ře­nou na mezi­lid­ské vzta­hy a soci­ál­ní pro­blémy. Během své kari­é­ry nato­či­la přes čty­ři­cet doku­men­tár­ních fil­mů a krát­ce... Read more »

Meryl Streep slaví 75 let

Meryl Streepová, osmi­ná­sob­ná drži­tel­ka Zlatého gló­bu, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Ceny Emmy a troj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara, sla­ví své 75. naro­ze­ni­ny. Během své kari­é­ry se sta­la jed­nou z nej­u­zná­va­něj­ších here­ček všech dob a zane­cha­la neza­po­me­nu­tel­nou sto­pu... Read more »

Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

U Zdi Jacaerys navští­ví Cregana Starka, aby ho požá­dal o věr­nost Rhaenyře. Po dlou­hém pře­svěd­čo­vá­ní Jacaerys nako­nec zís­ká Creganův sou­hlas s tím, aby jí svě­řil něko­lik mužů. Jejich setká­ní pře­ru­ší pří­let havra­na,... Read more »

Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

Když začal seri­ál Hra o trů­ny, tak všich­ni reži­sé­ři seri­á­lu plá­no­va­li, že se dosta­nou do A ligy fil­mo­vých „sérii“.  Jedním s reži­sé­rů, kte­ří se dosta­li do A reži­sér­ské sme­tan­ky byl Alan Taylor. Po mno­ha... Read more »

Steven Soderbergh představí na karlovarském festivalu film „Kafka“ natočený v Praze a reedici filmu „Pan Kneff“

Na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se mimo­řád­ně obje­ví osca­ro­vý reži­sér Steven Soderbergh. Soderbergh, zná­mý svým nová­tor­ským pří­stu­pem k fil­mu, před­sta­ví v rám­ci uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vé retrospek­ti­vy Kafka dva své... Read more »

Arvéd: tajemný, mysteriózní a magií opředený Jiří Smíchovský

Dnes večer jsem na ČT2 shléd­la tajem­ný, tem­ný, mys­te­ri­óz­ní a magií opře­de­ný film Arvéd, kte­rý pojed­ná­vá o roz­po­ru­pl­né sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vě Jiřího Arvéda Smíchovského, kte­rý šel ces­tou okult­ních a her­me­tic­kých věd tak... Read more »

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové a Martina Aglera, kte­ří jsou záro­veň part­ne­ři. Tento text je jejich spo­leč­ným dílem.... Read more »

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se utka­li pro­gra­má­tor­ka Nikola a komik Mikýř, kte­rý nako­nec zís­kal titul Survivora a 2,5 mili­o­nu... Read more »

Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série „Rodu Draka“ nadchla diváky

A Son for a Son (S02E01) je prv­ní epi­zo­dou dru­hé série seri­á­lu „Rod Draka“, kte­rá se setka­la s vel­mi pozi­tiv­ní­mi ohla­sy. Tento akč­ní, fan­ta­sy, dra­ma­tic­ký a dob­ro­druž­ný seri­ál z USA trvá 58 minut... Read more »

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký reži­sér Wim Wenders se svý­mi Dokonalými dny, pří­pad­ně Hajo Mijazaki se... Read more »

Máme prachy! A co dál?

Na začát­ku prázd­ni­no­vé­ho vol­na do čes­kých kin vstou­pi­la fran­couz­ská kome­die o lidech, kte­ří najed­nou zís­ka­jí hro­ma­du peněz. Film nato­či­la dvoj­ce reži­sé­rů Maxime Govare a Romain Choay, při­čemž ani jeden z nich sice... Read more »

Automobily – slovník pro milovníky vozů

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce mě zau­ja­la na prv­ní pohled. Pojednává nejen o vete­rá­nech, nýbrž i o těch nej­no­věj­ších kous­cích a obsa­hu­je množ­ství foto­gra­fií. Je znát, že Ing. Jiří Fiala, pub­li­cis­ta a auto­mo­bi­lo­vý his­to­rik, i Doc. RNDr.... Read more »

Trójská válka

Italská kine­ma­to­gra­fie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede­sá­tých letech toči­li monu­men­tál­ní fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­ly v antic­kém svě­tě. Dnes tako­vým fil­mům říká­me „meč a san­dá­ly“. Jedním... Read more »

1917: Nervydrásající válečný zážitek, který vyniká autentičností a emocemi

Sam Mendes nato­čil ner­vy­drá­sa­jí­cí váleč­ný záži­tek, kte­rý sice naštve fanouš­ky akce, pro­to­že zde není žád­ná vel­ká bitva, a za to ubí­rám dva body i já. Jinak je to ale v kaž­dém ohle­du... Read more »

Grindhouse: Planeta Teror

Když se Muldoon za pomo­ci vojen­ské jed­not­ky roz­hod­ne zmoc­nit zákeř­né­ho viru, roz­hod­ne se jeho stvo­ři­tel Abby jej zni­čit, aby nepa­dl do jeho rukou. Jenomže nebez­peč­ný zele­ný oblak zane­se vítr... Read more »

Tajemství lásky k sobě

Všichni tou­ží­me, aby nás někdo milo­val, respek­to­val, zají­mal se o nás. Základ vše­ho je však mít rád sám sebe, tedy lás­ka k sobě. Skřípou vám vzta­hy, máte pocit, že vás nikdo... Read more »

Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují

Máte rádi zví­řa­ta? Hledáte zají­ma­vou pří­ruč­ku, ve kte­ré se dozví­te, jaký vliv na nás domá­cí maz­líč­ci mají a jak půso­bí na naše fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví? Kniha Léčivá síla zví­řat pro... Read more »

KOZEL ZAHRADNÍKEM

Pokud sází­te na skvě­le napsa­nou fan­ta­sy kni­hu, kte­rá vás ihned vtáh­ne do napí­na­vé­ho děje, urči­tě  si nenech­te ujít kni­hu s názvem „Kozel zahrad­ní­kem“ od spi­so­va­tel­ky Miroslavy Dvořákové.  Hlavní hrdi­nou toho­to... Read more »

Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou „Dopisy lásky M a M“

O tom, jaké to je zami­lo­vat se na prv­ní pohled a pro­ží­vat prv­ní zami­lo­va­né týd­ny zali­té vel­kou lás­kou a s nasa­ze­ný­mi růžo­vý­mi brý­le­mi na nose a s postup­ným vystříz­li­vě­ním,  tak o tom je toto oddycho­vé... Read more »

I Saw the TV Glow

Monotónní, stagnující a únavná nestrávitelná Art Sračka, kde nejvíc creepy na celém filmu je tlama hlavního hrdiny. Žádný pořádný scénář, žádné zajímavé postavy, žádná hororová scéna, ohyzdný vizuál, tady... Read more »

The Burned Over District

Ucházející lacinné hororové béčko, které trochu doplácí na fakt, že se zbytečně bere moc vážně ( První půlka je docela úmorná a nezáživná), což je u podobných filmů velké... Read more »

Kubi

Zajímavý samurajský film, kde samurajští velitelé jsou zde vyobrazení jako přehnané karikatury ( Oda Nobunaga je tu vyloženě šílenec a šašek), ale bohužel ve srovnání se Šogunem ty politické... Read more »

Těžký rok

Nakache a Toledano už hit ve stylu Nedotknutelných nejspíš nezopakují, ale i tohle je fajn. Opět jde o film, kde se řeší silná sociální témata, ale na komedii je... Read more »

Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení

Máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý se už nemů­že dočkat, až půjde po prázd­ni­nách do ško­ly? Hledáte hez­ký pří­běh, kte­rý zahře­je u srdíč­ka? Kniha Lvíček z kaštán­ku se bude vašim dětem moc líbit. Jeho... Read more »

Co si brouká louka

Máte rádi pohád­ky Daniely Krolupperové? Hledáte milý pří­běh o kvě­ti­nách i les­ní víle? Tak prá­vě vám je urče­na pohád­ka s názvem Co si brou­ká lou­ka, kte­rou vydal Portál letos v Praze.  Read more »

Dvakrát zakázaný román „KNIHA OSUDU“

„Knihu osu­du“ od autor­ky Parínúš Saníí si v sobě pone­su asi vel­mi dlou­ho, neboť před­klá­dá vel­mi sil­ný pří­běh jed­né irán­ské ženy, jež se sna­ži­la vze­přít zako­ře­ně­ným tra­di­cím, a pokud mož­no žít... Read more »
Stránka načtena za 3,94945 s | počet dotazů: 240 | paměť: 49404 KB. | 14.07.2024 - 18:52:21