Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 07

Forrest Gump: Melodram, který dojímá i po 30 letech

Přesně před tře­mi deká­da­mi moh­li ame­rič­tí divá­ci popr­vé v kinech shléd­nout sní­mek, kte­rý je vše­o­bec­ně pova­žo­ván za nej­lep­ší film všech dob. Režisér Robert Zemeckis spo­leč­ně se scé­náris­tou Ericem Rothem si... Read more »

Mord - svěží česká komedie novovlného ražení

Dalším sním­kem, kte­rý mě na letoš­ním KVIFF zau­jal je celo­ve­če­ní debut reži­sé­ra Adama Martince - Mord. Adam Martinec vešel ve zná­most již svým stu­dent­ským sním­kem Anatomie čes­ké­ho odpo­led­ne, kte­rý... Read more »

Policajt v Beverly Hills: Axel F - Návrat po 30 letech

Mnoho fil­mů z Ameriky u nás před rokem 1989 v ČSSR nešlo. Jedním z fil­mů, kte­ré jsme si nemoh­li vychut­nat byl Policajt v Beverly Hills, kte­rý se nato­čil už před 40 lety. Do Čech... Read more »

LESNÍ TERAPIE. Jak využít dávnou moudrost v moderním světě

Nezapomenutelné kouz­lo a duch lesa mě fas­ci­nu­je už od samot­né­ho dět­ství a je to ostat­ně jed­no z míst, kam ráda uni­kám před hek­tic­ký­mi nástra­ha­mi běž­né­ho živo­ta, takří­ka­jíc si kaž­do­den­ně pro­čis­tit hla­vu a nasát... Read more »
Stránka načtena za 2,47340 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47316 KB. | 22.07.2024 - 19:50:42