Kritiky.cz > 2024 > Červenec > 04

Vinnetou: Filmová adaptace legendy amerického západu

Rozlehlou pré­rií ame­ric­ké­ho Západu duní výbuchy dyna­mi­to­vých nálo­ží. Napříč úze­mím indi­án­ské­ho kme­ne Apačů Mescallerů se sta­ví drá­ha pro „želez­né­ho oře“. Dobrodruh Santer, ve sna­ze ušet­řit pení­ze, kte­ré do stav­by... Read more »

TOP 10 akčních scén filmové historie

Biografy momen­tál­ně brázdí prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší adre­na­lí­no­vá nálož letoš­ní­ho roku, Furiosa: Sága Šíleného Maxe, což je výbor­ná pří­le­ži­tost zavzpo­mí­nat na ty vůbec nej­lep­ší akč­ní momen­ty kine­ma­to­gra­fie. Velkou roli při výbě­ru daných... Read more »

Od 4. července v kinech: Dvě filmové novinky

S pří­cho­dem léta se v kinech obje­ví dvě oče­ká­va­né fil­mo­vé pre­mi­é­ry, kte­ré sli­bu­jí při­nést nejen napě­tí a dob­ro­druž­ství, ale i zába­vu pro celou rodi­nu. Představujeme vám moder­ní adap­ta­ci kla­sic­ké­ho romá­nu „Hrabě Monte... Read more »
Stránka načtena za 2,66021 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47221 KB. | 22.07.2024 - 22:22:11