Kritiky.cz >

Kultovní klasický český film o kočce, která nosí sluneční brýle (Až přijde kocour), dostává nové britské blu-ray

Až při­jde kocour reži­sé­ra Vojtěcha Jasného je u nás kul­tov­ní kla­si­kou a pat­ří ke stá­li­cím revi­va­lo­vých pře­hlí­dek v praž­ských art kinech. Ale navzdo­ry restau­ro­vá­ní ve 4K roz­li­še­ní, kte­ré v roce 2021 pro­ve­dl Národní... Read more »

Všichni dobří rodáci

Všichni dob­ří rodá­ci je čes­ko­slo­ven­ský film reži­sé­ra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, pova­žo­va­ný za „nej­česčí­ho“ ze sou­čas­ných fil­ma­řů, byl pře­de­vším lyric­ký. Dokončení scé­ná­ře trva­lo téměř 10 let a jed­na­lo... Read more »

Noc na Karlštejně

Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo... Read more »

Všichni dobří rodáci

Když jsem začal cho­dit na gym­pl, obje­vil jsem v domě svých pra­ro­di­čů doslo­va poklad: Staré roč­ní­ky časo­pi­su Kino, zrov­na z dru­hé polo­vi­ny šede­sá­tých let, kdy se sta­la čes­ko­slo­ven­ská kine­ma­to­gra­fie svě­to­vě uzná­va­nou... Read more »

Ostře sledované vlaky

Ostře sle­do­va­né vla­ky je čes­ko­slo­ven­ský film reži­sé­ra Jiřího Menzela z roku 1966, jeden z nej­zná­měj­ších pro­duk­tů čes­ko­slo­ven­ské nové vlny. Ve Velké Británii byl uve­den pod názvem Closely obsled tra­ins (Ostře sle­do­va­né... Read more »

Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově

Návštěvníci je čes­ko­slo­ven­ský sci-fi tele­viz­ní seri­ál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v kopro­duk­ci Československé tele­vi­ze a něko­li­ka dal­ších evrop­ských zemí. Seriál se vysí­lal i v tele­vi­zi NDR, tam běžel pod názvem... Read more »

Ostře sledované vlaky - druhý Oscarový film ČSSR

Děj se ode­hrá­vá za dru­hé svě­to­vé vál­ky, v době, kdy se lid­ské vlast­nos­ti pro­je­vu­jí stej­ně jako v době hlu­bo­ké­ho míru, jenom jsou v kon­fron­ta­ci s váleč­ným děním lépe vidět. Vypráví pří­běh mla­dič­ké­ho elé­va... Read more »

Svět patří nám - Svět patří nám pro všechny dosti místa, jen zato vzít a plivnout do dlaní

Proti všem pod­vod­ní­kům, kari­é­ris­tům a dare­bá­kům bro­jí ve svém čtvr­tém a posled­ním fil­mu Voskovec s Werichem. Film je, až na nepa­tr­né změ­ny, adap­ta­cí jejich padel­ní hry Rub a líc a nato­čil ji v roce 1937... Read more »
Stránka načtena za 2,51027 s | počet dotazů: 197 | paměť: 48413 KB. | 12.04.2024 - 19:40:13