Kritiky.cz > Zajímavosti > Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově

Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově

Navstevnici
Navstevnici
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návštěvníci je čes­ko­slo­ven­ský sci-fi tele­viz­ní seri­ál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v kopro­duk­ci Československé tele­vi­ze a něko­li­ka dal­ších evrop­ských zemí. Seriál se vysí­lal i v tele­vi­zi NDR, tam běžel pod názvem Expedice Adam ’84. Režíroval ho Jindřich Polák, auto­rem fil­mo­vé hud­by je skla­da­tel Karel Svoboda. Seriál se natá­čel v Československu (Filmová stu­dia Barrandov a dal­ší), Nizozemsku (Dolfinarium Harderwijk) a NDR (Göhren auf Rügen). Velká část exte­ri­é­ro­vých zábě­rů vznik­la v Pelhřimově.

Příběh

Děj se ode­hrá­vá v roce 2484, kdy byl na Zemi nasto­len mír a lás­ka a všech­ny vál­ky usta­ly. Lidstvo se však dozví­dá hroz­nou zprá­vu: super­po­čí­tač zná­mý jako Centrální mozek lid­stva (CMH), kte­rý řídí čin­nost Země, hlá­sí, že za 177 dní se s pla­ne­tou sra­zí kome­ta, kte­rá ji vyřa­dí z oběž­né dráhy a uči­ní vět­ši­nu pla­ne­ty neo­by­va­tel­nou. Zabránit koli­zi je nemož­né.

Akademik Filip (v poz­děj­ší ver­zi Richard) nabí­zí mož­nost záchra­ny lid­stva. Filip pova­žo­val za svůj idol mate­ma­ti­ka 20. a 21. sto­le­tí Adama Bernaua, nosi­te­le Nobelovy ceny, kte­rý ve svých pamě­tech napsal, že ve svých 11 letech, když cho­dil do páté tří­dy, našel mate­ma­tic­ký vzo­rec pro snad­né pře­mis­ťo­vá­ní celých kon­ti­nen­tů a pla­net ve vesmí­ru. V roce 1984 však v jejich rodin­ném domě v Kamenici vypu­kl požár, kni­ha s for­mu­lí sho­ře­la a Adam už ji nikdy nena­šel. Přestože se lid­stvo v pět­a­dva­cá­tém sto­le­tí ješ­tě nena­u­či­lo pře­mis­ťo­vat pla­ne­ty, zvládlo již tech­no­lo­gii ces­to­vá­ní v čase, kte­ré je však povo­le­no pou­ze v extrém­ních pří­pa­dech. Do minu­los­ti je vyslá­na výpra­va, kte­rá má zís­kat sešit.

Výpravy se účast­ní aka­de­mik Philip, tech­nik Leo Kane, lékař­ský epi­de­mi­o­log Jacques Michel a his­to­rič­ka a novi­nář­ka Emilia Fernandezová. Skupina při­jíž­dí v roce 1984 v rám­ci expe­di­ce „Adam 84 - Expedice nadě­je“: pod­le legen­dy jsou to zeměmě­ři­či, kte­ří razí ces­tu kolem Kamenice. Výprava však nepro­bí­há pod­le plá­nu: kvů­li chy­bě počí­ta­če při­sta­nou na úpl­ně jiném mís­tě, hasič­ská uni­for­ma se uká­že jako nevhod­ná, a navíc sku­teč­ný aka­de­mik hodí do pla­me­nů zápis­ník poté, co na prv­ní strán­ce najde mís­to výpo­čtů jen akce. Výprava se táh­ne mno­hem déle: zámě­ny, obje­vy a podiv­né cho­vá­ní míst­ních postav mají neu­vě­ři­tel­ný vliv na dění ve měs­tě, i když zása­hy do minu­los­ti jsou nepří­pust­né.

Pokusy o nale­ze­ní dru­hé­ho seši­tu rov­něž kon­čí neú­spě­chem: z budou­cí­ho mate­ma­ti­ka Bernaua se vyklu­be oby­čej­ný zlo­bi­vý kluk s tako­vý­mi zna­lost­mi, že se pod­le otce nesta­ne ani kopá­čem, pro­to­že píše jen vzor­ce nesro­zu­mi­tel­ný­mi čmá­ra­ni­ce­mi, kte­ré jsou nepo­cho­pi­tel­né i pro jeho uči­te­le. Jedinou výjim­kou je vyš­ší mate­ma­ti­ka a roz­ho­vo­ry s panem Drhlíkem, býva­lým sta­vi­tel­ským mis­trem, kte­ré­ho Adam nazý­val svým vel­kým uči­te­lem se zvlášt­ním pohle­dem na svět. Drhlíkovi se brzy ztra­tí pení­ze - ban­kov­ky z roku 1884 - a výpra­va, přes­to­že mu počí­tač doká­že poslat nové pení­ze, usou­dí, že se počí­tač nadob­ro zbláz­nil a nemá smy­sl hle­dat tře­tí zápis­ník, ale pros­tě se vydat vstříc vlast­ní­mu osu­du. Pochopí, že si Bernau mohl celou věc jen vymys­let, a odve­dou Drchlíka, kte­rý jako jedi­ný z oby­va­tel měs­ta uho­dl, že jde o hos­ty z budouc­nos­ti, do budouc­nos­ti. Expedice se vra­cí do XXV. sto­le­tí s mno­ha expo­ná­ty.

V roz­ho­du­jí­cí chví­li Drhlík zjis­tí, že počí­tač nefun­gu­je správ­ně, a roz­hod­ne se situ­a­ci napra­vit jedi­ným kusem dře­va - tepr­ve pak počí­tač ozná­mí, že ve výpo­čtech došlo k chy­bě a že ke sráž­ce kome­ty se Zemí nedo­jde.


Photo © Česká tele­vi­ze / Miloš Schmiedberger


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Všichni dobří rodáci16. září 2022 Všichni dobří rodáci Všichni dobří rodáci je československý film režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, považovaný za "nejčesčího" ze současných filmařů, byl především lyrický. Dokončení scénáře […] Posted in Speciály
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všichni dobří rodáci23. května 2022 Všichni dobří rodáci Když jsem začal chodit na gympl, objevil jsem v domě svých prarodičů doslova poklad: Staré ročníky časopisu Kino, zrovna z druhé poloviny šedesátých let, kdy se stala československá […] Posted in Filmová klasika
  • Ostře sledované vlaky26. prosince 2021 Ostře sledované vlaky Ostře sledované vlaky je československý film režiséra Jiřího Menzela z roku 1966, jeden z nejznámějších produktů československé nové vlny. Ve Velké Británii byl uveden pod názvem Closely […] Posted in Speciály
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera7. října 2020 Limonádový Joe aneb Koňská opera V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strhne rvačka. Majitel podniku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklidní rozvášněné pistolníky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ostře sledované vlaky - druhý Oscarový film ČSSR9. září 2020 Ostře sledované vlaky - druhý Oscarový film ČSSR Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět. Vypráví příběh […] Posted in Retro filmové recenze
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […] Posted in Speciály
  • Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let10. července 2023 Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let Pokud máte rádi českou komedii, jistě znáte seriál Chalupáři, který se stal fenoménem své doby. Seriál vypráví o dvou pražských rodinách, které si splnily sen o vlastní chalupě na venkově. […] Posted in Zajímavosti
  • Myši patří do nebe – Recenze – 70 %12. října 2021 Myši patří do nebe – Recenze – 70 % Český loutkově animovaný film Myši patří do nebe se sice odehrává v našem světě, ale vystupují v něm výhradně zvířata, a to nejčastěji myši (a sem tam nějaký krtek nebo někdo další) a také […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24197 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71834 KB. | 14.07.2024 - 12:20:42