Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

Survivor Česko&Slovensko 2022: Celkové hodnotenie. A 2.séria?

ZAR90652f SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
ZAR90652f SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ZAR90652f SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean

Survivor Česko&Slovensko 2022 skon­čil a obja­vujú sa sprá­vy, že by sme sa moh­li dočkať 2.série. To ma však vzhľa­dom na totál­ny neú­spech na Slovensku veľ­mi prekva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý Survivor a čo by sa prí­pad­ne malo zme­niť ak sa bude natá­čať 2.séria.

V prvom rade tre­ba pove­dať, že množ­stvo ľudí ani za tri mesi­a­ce nedo­ká­za­lo pocho­piť zmy­sel a her­nú strán­ku tej­to súťa­že. To je troš­ku smut­né, lebo ak niek­to povie, že Xénia hra­la tú hru naj­lep­šie a mala vyhrať, tak je úpl­ne mimo. Bohužiaľ ten­to názor som videl pomer­ne čas­to v dis­ku­si­ách fan­ú­ši­kov a nao­pak, že naprí­klad Nicol ale­bo Chilli si to neza­sl­ú­ži­li, lebo mani­pu­lo­va­li s ostat­ný­mi. Ale prá­ve to je zmy­sel hry a Nicol a Chilli ak by vyhra­li, tak by som nepo­ve­dal, že by to bolo úpl­ne neza­sl­úže­ne, lebo tú hru hra­li dob­re vzhľa­dom na ich mož­nos­ti.

Nemali šan­cu vyhrá­vať imu­ni­ty ako naprí­klad Vladimír a tak svo­ju hru posta­vi­li na soci­ál­nej hre a sil­nom spo­je­nec­tve v tro­ji­ci spo­lu s Veronikou. Keby tam nebol Vladimír, kto­rý si túto hroz­bu uve­do­mo­val, tak sa im to prav­de­po­dob­ne podarí a finá­lo­vá dvoj­ka by vzišla z tej­to tro­ji­ce. Heslo Survivora je pre­hrať, pre­žiť a prel­stiť. Prežiť je život na ost­ro­ve, pre­hrať sú súťa­že a prel­stiť zna­me­ná vyra­ďo­va­nie a tu je neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou pod­raz, kto­ré­ho sme sa pre duel v našom Survivori nedo­čka­li a tak sme prišli o jed­nu z naje­pic­kej­ších čas­tí tej­to show.

Tu sa dostá­va­me k for­me tej­to show a tele­ví­zie Nova a Markíza si veľ­mi ale veľ­mi nešťast­ne vybra­li turec­ký for­mát, kto­rý je pro­s­te odpad a to je fakt. Mentalita Turkov a nás je úpl­ne odliš­ná a len pri zis­te­ní čo sa deje v turec­kom Survivore muse­lo byť člo­ve­ku jas­né, že u nás to nebu­de fun­go­vať.

Na Nove to vďaka úspe­chu Robinsonovho ost­ro­va malo väč­ší úspech než na Markíze, kde to sti­ahli po dvoch týžd­ňoch z hlav­né­ho vysie­la­cie­ho času a neskôr to posu­nu­li až na 23h večer, navy­še to roz­de­li­li na hodi­no­vé čas­ti a dáva­li to uto­rok, stre­du, štvr­tok a pia­tok. Tu veľa podľa mňa poka­zi­lo Voyo, lebo veľa ľudí to poze­ra­lo tam a hlav­ne veľ­ká škvr­na toh­to bola to, že títo ľudia mali oka­mži­tú potre­bu to spojlovať(vyzrádzať) dopre­du tým, ktorí to poze­ra­li v tele­ví­zii. Dokonca aj množ­stvo médii toto robi­lo (napr. Očko TV, kde by som ani nečakal, že uvi­dím spoj­le­ry na Survivor). Týmto odra­di­li ďal­šie množ­stvo ľudí, kto­rý si to vlast­ne už nepo­tre­bo­va­li pozrieť, keď vede­li ako to dopad­ne.

Celkovo nie­ke­dy je najľa­h­šia ces­tá tá naj­lep­šia a malo sa ísť podľa ori­gi­nál­nej ver­zie, keď už sme mali ofi­ci­ál­nu licen­ciu. 40 sérií ori­gi­ná­lu plus aj ten aus­trál­sky sur­vi­vor nám dáva množ­stvo mate­ri­á­lu pri súťa­ži­ach a zvra­toch, kto­ré sa dajú uro­biť. Nemusí to byť stá­le len par­kour a skla­dač­ka na neko­neč­né množ­stvo bodov. V súťa­ži­ach by to malo fun­go­vať tak, že bude jed­na súťaž s via­ce­rý­mi sta­no­višťa­mi a kmeň si tie sta­no­viš­tia roz­de­lí a tak by mala pre­bie­hať súťaž o imu­ni­tu ale­bo odme­nu. Duel by som úpl­né zru­šil, lebo ako som už písal, tak zamed­zu­je skve­lým momen­tom pod­ra­zu. A ak ho tak veľ­mi chcú, tak aj tu nám ori­gi­nál dáva návod-ostrov vyk­úpe­nia. Na ten­to ost­rov by šli vypa­dá­vaj­úci a tam by vždy dva­ja bojo­va­li o svo­je zotr­va­nie v súťa­ži pomo­cou due­lov. Víťaz by čakal na ďal­šie­ho vypa­dá­vaj­úce­ho s kto­rým by si zas zme­ral sily v due­li a tak­to by to pokra­čo­va­lo až do zlúče­nia, kde by sa ten čo vydr­žal do toh­to momen­tu vrá­til do hry.

Dĺžka epi­zód bola tiež nešťast­ná lebo cez 2 hodi­ny je veľ­mi veľa, ale v tom­to for­má­te čo som písal, tak si viem pred­sta­viť kom­pro­mis s jed­na a pol hodi­no­vý­mi epi­zó­da­mi, ale s kva­lit­ným obsa­hom. Ako docie­li­me kva­lit­ný obsah? No v prvom rade to nero­biť za pocho­du, ale nato­čiť to všet­ko naraz a dopre­du. Následne dať dosta­tok času ľuďom čo show poznajú, aby to pomoh­li zostri­hať podľa seba a vyhne­me sa tak množ­stvu pro­blé­mov, kto­ré sme zaži­li teraz. Od covi­du, zlé­ho zvuk cez absen­ciu titul­kov v čase potre­by až k hroz­ným stri­hom pri zjav­ných poru­še­ni­ach pra­vi­diel v súťa­ži­ach, kto­ré som si vši­mol aj ja ako divák. Možno by sta­či­lo dať väč­šie slo­vo pri tvor­be Novotnému, kto­rý bol svetlou čas­ťou tej­to show a je veľ­kým fan­ú­ši­kom Survivora. A samozrej­me keď spo­mí­nam mode­rá­to­ra, tak poprosil by som žia­d­ne dabo­va­nie pre Slovákov od Šmahela a cel­ko­vo by som nechal mode­ro­va­nie a komen­to­va­nie na Novotného. Snáď nie sme na Slovensku tak hlúpy, že by sme nero­zu­me­li tomu čo hovorí Čech.

Vyhlásenie víťa­za po hla­so­va­ní, by som si nechal na živý pre­nos a po ňom by nasle­do­val reu­ni­on, kde by boli všet­ci hrá­či a spo­ločne by sme sa pozre­li na nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých momen­tov hry. Áno je to dosť podľa ori­gi­ná­lu, ale načo meniť nie­čo čo je ove­re­né a fun­gu­je? Samozrejme netre­ba zabud­n­úť na skrá­te­nie doby, ktorú strá­via súťa­ži­a­ci v hre. Nemusí to byť 39 dní, môže to byť aj o pár dní viac ak by sa zvo­lil sys­tém s 24. súťa­ži­a­ci­mi, no podľa mňa fakt tých 39 dní by úpl­ne sta­či­lo aj tak. Len nie zas cez 2 mesi­a­ce, lebo to už je prí­liš dlho a hra strá­ca dyna­mi­ku.

Keď už sme pri súťa­ži­a­cich, tak uro­biť pori­a­d­ny cas­ting a zob­rať z počtu 24 hrá­čov aspoň polo­vicu sku­toč­ných fan­ú­ši­kov Survivora a nie pro­siť „celebri­ty“, aby prišli a dokon­ca im pla­tiť za to, že sú tam. Aká je potom moti­vá­cia tých ľudí to vyhrať, keď si zaro­bia aj tak podob­né peni­a­ze? Platilo sa aj „nece­lebri­tám“, ale výraz­ne menej, no nema­lo by sa pla­tiť vôbec a nechá­pem ako to nie­ko­ho moh­lo napad­n­úť. Potom sa nemôž­me diviť, že hovo­ria o množ­stve výda­jov, keď predĺ­žia zby­točne pobyt na sko­ro 3 mesi­a­ce a pla­tia tisí­ce eur hrá­čom den­ne. Pritom je množ­stvo ľudí čo by do toho šli zadar­mo a urči­te sa im prihlá­si­lo množ­stvo ľudí, no oni si vybe­ra­li len zau­jí­ma­vé osob­nos­ti. Adam cho­dil s Agátou Hanychovou, Braňo hrá­val v TV seri­á­loch, no toto nie sú oby­čaj­ný ľudia čo sa prihlá­si­li do súťa­že lebo ju chcú vyhrať a podľa mňa sa ani nehlá­si­li ale boli oslo­ve­ní tele­ví­zi­a­mi. Veď konrét­ne títo dva­ja ani neve­de­li tú hru hrať a takých tam bolo 75%. Aká je potom moti­vá­cia vyhrať, keď dostá­vajú peni­a­ze aj tak a tá hra ich neba­ví, lebo ju nepo­znajú. V ori­gi­ná­le naprí­klad ak sa hráč zra­ní, tak chce pokra­čo­vať a nevzdá­va to nikdy, lebo mu na tom veľ­mi zále­ží. Jedine ak sa zra­ní fakt váž­ne a dok­tor ho nepus­tí ďalej a aj tu tí hrá­či čas­to pro­tes­tujú. U nás si naprí­klad Vojta spra­vil jed­nod­ňo­vý výlet a keď zis­til, že to nebu­de hotel para­di­se, tak si pro­s­te odi­šiel. Akú váž­nosť má mať súťaž, keď toto uvi­dia divá­ci hneď na zači­at­ku?

Našlo sa však aj tak nie­koľ­ko dob­rých hrá­čov a to kon­krét­ne Vladimír, Veve, Chilli, Nicol, Daniel(Gogo), Tomáš Zástěra a aj Johy. Asi ste si pove­da­li kde je Tom z Azua, Xénia či Veronika? No títo hrá­či boli fajn, ale nebo­li to dob­rí hrá­či, lebo naprí­klad Tom si mys­lel, že vďaka vyhrá­va­niu súťa­ží si to zasl­úži vyhrať a pri­tom nemal žia­d­nu soci­ál­nu hru. Xénia bola dob­rá v súťa­ži­ach, ale tak­tic­ky neda­la tej hre abso­l­út­ne nič. A Veronika, tá pocho­pi­la tú hru až keď písa­la meno víťa­za. Takí hrá­či ako Monika, Vojta či Iva len zabe­ra­li mies­to iným, rov­na­ko aj Gábor či Nathan hoc v súťa­ži­ach a aj v hláš­kach boli super, no o hre neve­de­li nič.

V koneč­nom dôsled­ku víťa­za máme skve­lé­ho, ale ak chcú tele­ví­zie uro­biť 2.sériu, tak sa musia zamys­lieť čo bolo zle a hlav­ne počúvať fan­ú­ši­kov Survivora, lebo tá fan­ú­ši­kov­ská základňa je v Česku a na Slovensku veľ­ká. Ak by sa ria­di­li aspoň tým, čo som tu teraz vypí­sal, tak vám garan­tu­jem, že by sme sa dočka­li show za ktorú sa nemu­sí­me han­biť a kto­rá by bola veľ­mi úspeš­ná.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08152 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71688 KB. | 19.06.2024 - 19:35:24