Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

Survivor-32.epizóda(SK-59.,60.)-A víťazom Survivor Česko&Slovensko 2022 sa stáva V.....

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Po viac ako 3 mesi­a­coch sme konečne na kon­ci tej­to show, ktorú niek­to nazval Survivor. Veľmi veľa zlé­ho na tej­to znač­ke napácha­la pro­duk­cia, no para­dox­ne na víťa­za môže­me byť hrdí.

SK-59.epizóda

Ako už Novotný v minu­lej čas­ti pove­dal, tak naj­prv sme videli roz­l­úč­ku s ost­ro­vom. Finalisti si spo­mí­na­li na mies­ta na ost­ro­ve a dosta­li raňaj­ky. No v porov­na­ní s ori­gi­ná­lom, tak zno­va šet­ri­li tam kde nema­li, lebo nie­čo veľ­ké­ho to nebo­lo. Aj keď tu mohol byť aj dôvod to, že ešte mali súťa­žiť a keby sa napcha­li jed­lom, tak im moh­lo prísť zle. Na záver zbúra­li prístre­šok a šli na súbo­je.

V prvom bola šťast­nej­šia Veve, kto­rá v prvej čas­ti našla tyče rých­lej­šie a to jej dalo veľ­ký náskok. V dru­hej to bolo úpl­ne vyrov­na­né, no Vladimíra zra­dil vie­tor a zva­lil mu vežič­ku z dosiek a tak pre­hral aj dru­hý súboj. Bolo to 2:0 pre Veve a hovo­ril som si, že tie­to súbo­je môžu naro­biť ešte veľ­mi veľa zlé­ho vzhľa­dom na hla­so­va­nie poro­ty, lebo ak by Veve šla na kme­ňo­vú radu s násko­kom 5:0, tak je dosť mož­né, že tie 2 hla­sy sa pre ňu nájdu. To sa však nesta­lo a Vladimír iko­nic­ky ako aj v hre svoj osud oto­čil a nako­niec vyhral ďal­šie tri súbo­je a tak šiel na kme­ňo­vú radu s násko­kom 3:2.

SK-60.epizóda

A sme konečne na kme­ňo­vej rade, kde sa doz­vi­e­me víťa­za a mňa na nej zau­jí­ma­lo via­ce­ro vecí. Samozrejme okrem víťa­za ma zau­jí­ma­lo aké otáz­ky polo­ží poro­ta či budú osob­né ale­bo prekva­pia a zame­rajú sa na her­nú strán­ku, rov­na­ko ma zau­jí­ma­li finá­lo­vé obha­jo­by oboch fina­lis­tov hlav­ne tá od Veve a ich odpo­ve­de na otáz­ky.

Ale ako sme si už zvyk­li v našom Survivori,tak 50% obsa­hu je zby­toč­né­ho. Najprv sme dosta­li prvé video, kto­ré malo asi 6-7 min­út, kde bolo veľa sĺz, potom tri a pol min­úto­vé video plné vtip­ných momen­tov a potom ďal­šie päť a pol min­úto­vé video. Suma sumá­rum aj s roz­prá­va­ním oko­lo toho 25 min­út o ničom. Potom sme sa konečne dosta­li k obha­jo­bám fina­lis­tov, ale zase pred kaž­dou obha­jo­bou sme dosta­li dva a pol min­úty o tom fina­lis­to­vi, tak­že ďal­ších päť zby­toč­ných min­út.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 28 ...
Crysis Remastered bude využívat technologii ray-tracing i na... Crysis Remastered bude využívat technologii ray-tracing i na současných konzolích PlayStation 4...
Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autore...
Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a p...
Domácí šalvějové bonbóny V tomto období šalvěj krásně obrůstá a má nové výhonky a listy, jež lze zužitkovat při...

Finálové obha­jo­by boli dob­ré. Vladimír ako fan­ú­šik Survivoru vedel ako to má vyze­rať a jeho obha­jo­ba bola veľ­mi dob­rá. U Veve som si nebol istý čo bude hovo­riť, ale prekva­pi­vo tá obha­jo­ba nebo­la zlá aj keď samozrej­me nema­la také hra­cie kar­ty ako mal Vladimír.

Potom sme sa konečne pre­su­nu­li k otáz­kam od poro­ty a dúfal som, že to nebudú všet­ko osob­né otáz­ky ura­ze­ných ľudí. Bohužiaľ u Braňa, Veroniky a Dominiky to boli iba osob­né otáz­ky. Už som sa bál, keď aj Johy dala na Vladimíra osob­nú otáz­ku a Veve sa opý­ta­la čo by uro­bi­la s výhrou-toto je abso­l­út­ne zby­toč­ná otáz­ka, kto­rá nemá roz­ho­do­vať o víťa­zo­vi. Pri Tomovi som dúfal, že by to mohol pre­trh­n­úť, no na Vladimíra zase šiel z osob­né­ho hľa­dis­ka, ale Veve sa konečne opý­tal otáz­ku, kto­rá sa týka­la her­nej strán­ky. Xénia pokra­čo­va­la zase her­ný­mi otáz­ka­mi a aj Nicol pri svo­jej otáz­ke o soci­ál­nej hre Veve ma pote­ši­la. Ukončila to Chilli otáz­kou o Survivori ako o prí­be­hu a ako by roz­prá­va­li ten svoj. Tam to Veve podľa mňa už nedá­va­la a Vladimír to zno­va zvlá­dol veľ­mi dob­re a tak nám neostá­va­lo nič iné ako hla­so­vať pre víťa­za.

Čakal som, že Vladimír dosta­ne všet­ky hla­sy a po kme­ňo­vej rade som sa v tom utvr­dil, no zra­zu vidím ako Chilli dáva hlas Veve a to mi vnuklo myšli­en­ku či sa nedo­hod­li Veronika, Chilli, Nicol a nepre­ho­vo­ri­li ešte Dominiku a nie­ko­ho, aby hla­so­va­li pre Veve. V tom som si spo­me­nul aj na pova­hu Veroniky a jej otáz­ku. Keby jej dá hlas Veronika, tak to chá­pem, ale od Chilli som čakal, že oce­ní naj­lep­šiu hru, no to sa nesta­lo a tak som bol pri číta­ní hla­sov v napätí. Nakoniec sa však moje podo­zre­nie nepo­tvr­di­lo a okrem Chilli všet­ci ostat­ní hla­so­va­li pre Vladimíra a ten sa tak stá­va víťa­zom Survivora Česko&Slovensko 2022.

Na víťa­za môž­me byť hrdí, lebo fakt to hral tak ako sa to má a aj keď na zači­at­ku spra­vil chy­bu, tak sa z nej pou­čil a doká­zal sa prispô­so­biť due­lom a tomu zne­úcte­niu hry pro­duk­ci­ou. Aj keď na show Survivor Česko&Slovensko hrdý byť urči­te nemôž­me, tak aspoň na jej víťa­za roz­hod­ne áno.

Více na Kritiky.cz
Indiana Jones a Království křišťálové lebky Indyho čtvrté dobrodružství přichází bezmála 20 let poté, co jsme byli svědky jeho do...
#DP128: Dark Nights: Death Metal - Speed Metal  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Joshua Williamson Kresba: Eddy Barrow...
Sony pomalu ukončuje výrobu PS4. V Japonsku je k dispozici... Sony pomalu ukončuje výrobu PS4. V Japonsku je k dispozici pouze PS4 Slim s 500GB diskem....
Farma SK – 8. série – 21. díl ...
Irské sbohem 8/10 – Milá irsko-britská jednohubka, která pojednává o dvou odcizených bratrech a jedn...

Záver: Tu musím oce­niť to ako okrem Chilli sa ostat­ní hrá­či doká­za­li odo­sob­niť a oce­niť skvelú Vladimírovu hru, lebo stá­va sa aj v ori­gi­ná­le to, že z pomsty tú výhru daru­je poro­ta tomu kto si to neza­sl­ú­žil a som rád, že u nás sa toto nesta­lo. Poslednú epi­zó­du hod­no­tím na 5/10 len vďaka víťa­zo­vi, dob­rým aj keď úpl­ne zby­toč­ným súťa­ži­am a hlav­ne vďaka trie­zve­mu pohľa­du väč­ši­ny porot­cov. Ja ešte napí­šem 1-2 člán­ky o našom Survivori a tiež táto ces­ta pre mňa kon­čí. Ďakujem všet­kým čo tie­to člán­ky číta­li a komen­to­va­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Arnold Schwarzenegger21. července 2003 Arnold Schwarzenegger Datum narození: 30.07.1947 Místo narození: Thal, Styria, Rakousko Arnold se narodil Aurelii a policejnímu důstojníkovi Gustavovi. Spolu se starším bratrem Meinhardem se aktivně […] Posted in Profily osob
  • She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Epizoda 729. září 2022 She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Epizoda 7 1/10 – Není to k smíchu, není to už ani k pláči. Sedmá epizoda seriálu She-Hulk mě nechává chladným jako kámen v prosinci. No, to jsem na tuto snůšku hoven možná použil až příliš […] Posted in Krátké recenze
  • Soutěž o Steam klíč Outlast 27. dubna 2018 Soutěž o Steam klíč Outlast 2 Klíč získá získá nejlepší "hláška" v bublině obrázku Trvání soutěže: 7.4.2018 - 15.4.2018. Soutěž je pouze na našem facebooku. Soutěž byla zařazena do největšího českého […] Posted in Soutěže
  • The Mandalorian - Kapitola 12: Infiltrace20. listopadu 2020 The Mandalorian - Kapitola 12: Infiltrace Dobrá práce Disney, vidíte že to jde! A potlesk pro Carla Weatherse, jeho první takto velká režie a dopadlo to na výbornou. Jednotlivé epizody nehodnotím nějak zdlouhavě, snad jen řeknu, […] Posted in Krátké recenze
  • Eyes Wide Shut15. května 2022 Eyes Wide Shut Poslední film slavného režiséra Stanleyho Kubricka rozhodně nenechává diváky chladné: Někoho likviduje svou délkou a dlouhými pasážemi, v nichž se jakoby nic neděje, někoho vytáčí už […] Posted in Filmová klasika
  • Beomjoidosi39. července 2023 Beomjoidosi3 Třetí pokračování aktuálně nejslavnější korejské akční série Round Up je opět slušnou rubačkou mezi gangstery, avšak nepřidává vůbec nic nového, druhý ani první díl nepřekonává a je […] Posted in Krátké recenze
  • Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní3. ledna 2016 Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní Narážíte neustále na problém, že nemůžete najít pořádnou práci? Dostali jste výpověď v oboru, který už není perspektivní? Nabízejí vám firmy málo peněz za náročnou pracovní dobu od rána do […] Posted in Domácí rady
  • Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY3. července 2015 Daleko od hlučícího davu - SÍDLA & LOUKY “Obloha byla jasná — pozoruhodně jasná — a mihotavý třpyt všech hvězd připomínal záchvěvy jediného těla, řízené společným pulsem.” -- Thomas Hardy, Daleko od hlučícího davu […] Posted in Speciály
  • Tokio Game Show se letos od 30. 9. do 3. 10. 2021 bude konat pouze v digitálním provedení.1. dubna 2021 Tokio Game Show se letos od 30. 9. do 3. 10. 2021 bude konat pouze v digitálním provedení. Tokio Game Show se letos od 30. 9. do 3. 10. 2021 bude konat pouze v digitálním provedení. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96438 s | počet dotazů: 293 | paměť: 71100 KB. | 29.11.2023 - 19:52:38